Gå til sidens indhold

Lægebesøg

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Jonas Kirchheiner-Rasmussen ras@dst.dk +45 39 17 34 93
+45 39 17 34 93

ras@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Lægebesøg 2022

Formålet med statikken er at belyse forbrug af sundhedsydelser i praksissektoren inden for det offentlige sygesikringssystem. Statistikken bygger på årlige udtræk fra LUNA, som er regionernes IT system til afregning af sygesikringsydelser med de enkelte ydere, fx alment praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter mv. Statistikken er udarbejdet siden 1986, men er sammenlignelig fra 2006 og frem.

Indhold

Statistikken dækker besøg hos alment praktiserende læger og behandlere under sygesikringen. Statistikken omfatter antal kontakter, de hermed forbundne honorarer, og antal modtagere.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data modtages én gang årligt fra Regionerne. Der vurderes, hvilke ydelser der kan henregnes som kontrakter. Basis- og praksisomkostningshonorarer summeres. For personer med barnemærkning imputeres alder og køn, og person_id sættes til ukendt. Personer med ugyldigt CPR-nummer indgår ikke i statistikbanktabellerne. Korrektioner, som ikke kan tilknyttes en registrering i det pågældende år, slettes. Personer, indgår i opgørelserne med den alder og køn, der optræder først i data. Registreringer, hvor variablen SIKGRUP har værdien 9 (Afdød), slettes. Baggrundsdata fra Danmarks Statistik kobles på.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken benyttes at lang række brugere. F.eks. offentlige institutioner, forskere, privat personer og journalister, der bl.a. anvender statistikken til offentlige planlægningsformål, forskning og offentlig debat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er fuld dækning i registret og data er af forholdsvis høj kvalitet. Overenskomstændringer fra år til år kan gøre sammenligneligheden over tid vanskelig indenfor forholdsvis snævre områder. Danmarks Statistik kategoriserer manuelt hvert år ydelserne i sygesikringen som kontakter. Dette har indflydelse på opgørelsen af antal kontakter og personer med kontakter.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 5-6 måneder efter årets udløb. Punktligheden er høj.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Sundhedsdatastyrelsen laver opgørelser over almen praksis, speciallægepraksis og øvrige praksis på esundhed.dk. Afgrænsninger og definition af kontakter (eller anvendelse af ydelser i stedet for kontakter) kan afstedkomme statistik, som ikke ser direkte sammenlignelig ud. Typisk vil eventuelle - ofte mindre - forskelle kunne forklares ud fra metode og afgrænsning. Det overordnede billede er entydigt.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken

Årspublikationer (udvalgte afsnit): Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed