Gå til sidens indhold

Lægebesøg

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Jonas Kirchheiner-Rasmussen ras@dst.dk +45 39 17 34 93
+45 39 17 34 93

ras@dst.dk

Hent som PDF

Lægebesøg

Formålet med statikken er at belyse forbrug af sundhedsydelser i praksissektoren inden for det offentlige sygesikringssystem. Statistikken bygger på årlige udtræk fra Det Fælleskommunale Sygesikringssystem, som bruges af regionerne ved afregning af sygesikringsydelser med de enkelte ydere, fx alment praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter mv. Statistikken er udarbejdet siden 1986, men er sammenlignelig fra 2006 og frem.

Indhold

Statistikken dækker besøg hos alment praktiserende læger og behandlere under den primære sundhedssektor. Statistikken omfatter antal kontakter, de hermed forbundne honorarer, og antal modtagere. Statistikken har været påvirket af COVID-19 i den forstand at der har været langt flere kontakter til almen læge, særligt e-konsultation, der dækker over fx testsvar på COVID-19 prøver. Derudover ses et fald i fysioterapi, der også formodes at hænge sammen med COVID-19.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

En gennemgang af overenskomstens takstmapper mht. nye ydelser medfører en angivelse om ydelsen skal henregnes som kontakt eller ej. Udover det honorar, der direkte er knyttet til en ydelse foretager Danmarks Statistik en særlig beregning for alment praktiserende læger, som adderer basishonorar og praksisomkostningshonorarer. Formålet er at skabe en bedre sammenlignelighed mellem udgifterne til almene læger og speciallæger mv. De modtagne registerdata kobles med baggrundsdata fra Danmarks Statistik og opgørelser laves.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken vurderes at dække brugernes behov i vid udstrækning. Imidlertid er opgørelsen af tandlægekontakter især i periode 2013-2015 ikke optimal grundet takstmappeændringer. Det vurderes, at en udvidelse med lægemiddelforbrug kunne øge anvendeligheden.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er fuld dækning i registret og data er af forholdsvis høj kvalitet. Overenskomstændringer fra år til år kan gøre sammenligneligheden over tid vanskelige indenfor forholdsvis snævre områder. Opgørelsen af antallet af kontakter er afhængig af den konkrete opdeling af ydelser i sygesikringssystemet. I forbindelse med ændrede opdelinger kan visse ydelser, der rettelig burde opfattes som kontakter udgå.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 5-6 måneder efter årets udløb. Punktligheden er høj.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Datagrundlag for opgørelser af lægebesøg mv. (Sygesikringsstatistik) er det samme Fælleskommunale Afregningsregister. Afgrænsninger og definition af kontakter (eller anvendelse af ydelser i stedet for kontakter) kan afstedkomme statistik, som ikke ser direkte sammenlignelig ud. Typisk vil eventuelle - ofte mindre - forskelle kunne forklares ud fra metode og afgrænsning. Det overordnede billede er entydigt.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken

Årspublikationer (udvalgte afsnit): Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed