Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Jonas Kirchheiner-Rasmussen ras@dst.dk +45 39 17 34 93
+45 39 17 34 93

ras@dst.dk

Hent som PDF

Lægebesøg

Sundhedsdatastyrelsen laver opgørelser over almen praksis, speciallægepraksis og øvrige praksis på esundhed.dk. Afgrænsninger og definition af kontakter (eller anvendelse af ydelser i stedet for kontakter) kan afstedkomme statistik, som ikke ser direkte sammenlignelig ud. Typisk vil eventuelle - ofte mindre - forskelle kunne forklares ud fra metode og afgrænsning. Det overordnede billede er entydigt.

International sammenlignelighed

Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne direkte med international statistik. Hvis man vil se på sammenlignelige internationale data, så anbefales det at se på data fra Eurostat og OECD, som laver dataindsamlinger og publicerer (fx OECS´s publikation Health at a Glance) til nogen grad sammenlignelige data på området. Der er en række organisatoriske og institutionelle forhold, som man skal holde sig for øje, ved analyse af eventuelle forskelle.

Sammenlignelighed over tid

Da flere og flere ydere gennem årene er tilsluttet systemet, bør der udvises varsomhed ved sammenligning over tid.

I årene 1984, 1985 og 1986 hviler register på et 10 pct.-udsnit, der rummer ydelser til personer født den 14., 15. eller 16. i en måned; fra og med 1987 dækker registret samtlige ydelser og personer, der dækkes af aftalerne mellem regionerne og de organisationer, der repræsenterer de forskellige ydere. Hvor det oprindelig typisk var læger, der havde aftaler med de tidligere amter, har en række nye ydere, fx psykologer og fysioterapeuter gennem årene indgået aftaler og indgår dermed i opgørelserne.

Specielt opgørelsen af antal kontakter kan give problemer ved sammenligning over tid. Der har over tiden været benyttet flere metoder til konkret at afgrænse de ydelser, der skal opfattes som kontakter. Dette har givet et vist databrud både i antallet af kontakter specielt mellem årene før 2005 og fra 2006 og fremefter. Fra 2006 er foretaget en revision i beregningen af kontakter.

I 2007 blev ydelsen der til og med 2006 i takstmappen havde heddet "0105 E-mail konsultation", ændret til "0105 E-kommunikation med kommunens plejepersonale".

Fra 2006 indgår i registeret et imputeret beløb for de almene lægers basishonorar mv. Det samlede beløb er fordelt ud på de enkelte modtagere af ydelser fra almene læger proportionalt med bruttohonoraret.

For tandlægebesøg er det første besøg (med undersøgelse), som er registreret som kontakt, mens øvrige besøg i samme behandlingsforløb ikke registreres som kontakter.

I 2009 er der et stort fald i antallet af tandlægekontakter. Dette fald er ikke reelt, men skyldes at to ydelser vedr. forebyggende behandling ('502920', '502930') efter anbefaling fra Tandlægeforeningen ikke længere er medtaget som kontakter. Dette giver et ikke retvisende billede af udviklingen i kontakter til tandlæger fra 2008 til 2009 på ca. 500.000.

I 2011 er der en stor stigning i kontakter mv. til fodterapeuter, idet der efter en langvarig konflikt atter er kommet overenskomst på området 1. juni 2011. (Fodterapeuter har det i en længere periode ikke været muligt at beregne antal kontakter for af to årsager: For det første gør inddelingen af ydelser det vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om en kontakt eller ej og dermed vanskeligt at beregne kontakter. For det andet manglede der overenskomst på området fra juni 2005 til juni 2011. I denne periode blev størstedelen af honoraret til fodterapeuterne afregnet uden om sygesikringssystemet, og det indgik derfor ikke i statistikken.

I 2011 er der et stort fald i alment praktiserende lægers ydelse forebyggelse mv., hvilket skyldes at ydelseskoden "0106 Aftalt forebyggelseskonsultation" blev afskaffet, og kravene til at anvende den nye kode "0120 Aftalt specifik forebyggende indsats" er større.

I 2011 ses et fald i kontakter til psykologer. En del af forklaringen kan være at der kom ny overenskomst for psykologer i 2011. Det betød at henvisningsårsag 10 og 11 fik separate ydelseskoder, hvilket ikke var tilfældet indtil da. Derudover blev det indført at "let til moderat angst" blev indbefattet af tilskudsordningen. Antallet af kontakter til psykolog er desuden undervurderet i størrelsesordenen 20.000-40.000 (groft estimeret) i 2011, idet specifikke ydelser, som ikke fremgik af taktsmappen, skulle tælles med som kontakter. Dette er de først blevet fra 2012.

I 2012 er medregnet et yderligere antal ydelseskoder for psykologer, som ikke er eksplicit nævnt i takstmappen. Disse ydelseskoder er ikke medtaget i tidligere år, hvorfor udviklingen fra 2011 til 2012 hvad angår psykologer er overvurderet.

I 2012 er på Bornholm kontakter til almen læge undervurderet med ca. 112.000, grundet pilotprojekt. Tolkebistand optræder i takstmappen i 2012 og giver ikke anledning til ændring i antallet af kontakter. Det er efter en nøjere vurdering besluttet ikke at medtage udgifterne til tolkebistand i 2012.

I 2013 faldt antallet af tandlægekontakter 22 pct., da man i 2013 indsnævrede området, hvor der fremadrettet kunne ydes tilskud til tandrensninger, og tilskud til kontrol af diagnostisk fund bortfaldt.

I 2013 er der i de modtagne data fra CSC Scandihealth er Danmarks Statistik blevet oplyst, at der er konstateret små ukorrektheder (vedr. oktober, november og december 2013), da korrektioner i Region Midtjylland ikke er opgjort med korrekt fortegn.

I 2014 blev socioøkonomiske grupper revideret i RAS, perioden 2009-2013 er genberegnet. Der er tale om et brud i den socioøkonomiske gruppering mellem 2008 og 2009.

I 2014 blev indkomstregistret revideret, perioden 2011-2013 er genberegnet, men det har ikke haft nævneværdig effekt på fordelingen på indkomstkvartiler.

I 2016 er der udgået ydelser indenfor gynækologi/obstetrik omhandlende fertilitet og abort. Dette medfører cirka 73.000 færre registrerede kontakter i 2016.

I 2016 i Børnepsykiatrien ses en stigning i udgifter som delvist kan tilskrives hjælpepakken indført i 2015. Derudover blev praktiserende psykiatere forpligtet til at behandle 10 pct. flere patienter i 2015.

Per 1. januar 2016 overgik alle analyser af blodprøver fra de praktiserende læger fra "Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium" til regionens hospitaler, hvorfor udgifter hertil udgår.

Der er i december 2017 foretaget revision af psykologer 2011 pga. gentagne henvendelser. Revisionen består i, at visse ydelseskoder (0211 og 0311) fra 2011 først var medtaget som kontakter i 2012, som medførte en underestimering af 2011 tallene. Disse kontakter er nu med i 2011. Revisionen betyder rundt regnet 90.000 (25 pct.) flere psykologkontakter end før revisionen. Derudover er en afledt konsekvens af revisionen, at er ses forskydninger indenfor de socioøkonomiske grupper i alle tabeller. Dette pga. af ændringer i SocStil pga. revision af RAS.

I 2017 ses et mindre fald i kontakter og udgifter til psykologer, hvilket skyldes en overskridelse af den økonomiske ramme i 2015 og 2016, som førte til, at psykologerne skulle tilbagebetale noget af deres tilskud. Det kan være årsag til særlig påpasselighed i 2017.

I 2017 er udgifterne til Statens Seruminstitut (SSI) faldet med 85 pct. Dette pga. statens frasalg af SSI´s vaccineproduktion og SSI Diagnostica per 1. okt. 2016 og 16. jan. 2017.

I 2017 ses på speciale 64 - Kiropraktik (kronikere), et stort fald på 50 pct. i kontakter og et fald på 20 pct. i udgifter. Dette kan tilskrives at kiropraktorerne fik ny overenskomst per 1. april 2017 hvilket betød ændring i ydelser, tilskud og pakkeforløb samt bl.a. kvalitetsakkreditering og systematisk efteruddannelse af kiropraktorerne.

I 2017 ses et fald i kontakter til intern medicin og pædiatri. Dette pga. revidering af ydelseskataloget indenfor allergiområdet som har betydet, at fx priktest - som før blev registreret som én ydelse per prik - nu tæller én ydelse (kontakt) for hele testen (typisk 15-20 prik). Samme moderniserings proces (revidering) vil i fremtiden foregår indenfor andre specialer.

I 2018 blev der indført et differentieret basishonorar, samt et kronikerhonorar, til almen læge. Begge dele bliver i øjeblikket udbetalt manuelt, hvorfor det ikke kan ses i sygesikringsregistret. Kronikerhonoraret har den konsekvens, at man ikke registrerer de ydelser, som kronikerhonoraret indeholder. Det betyder, at i opgørelsen af antallet af konsultationer, er det kun antallet af konsultationer til personer, som ikke er på kronikerhonoraret. Der vil altså være et skyggetal, som vi ikke kender.

I januar 2018 blev der ved overenskomstaftalen indført et større honorar for sygebesøg til lægerne. Dette betyder en stor stigning i disse kontakter.

I juli 2018, har unge mellem 18-20 år, kunnet få gratis psykologhjælp, hvis de bliver henvist for angst eller depression til psykologordningen.

I oktober 2019 trådte en ny overenskomst for psykologer i kræft. Det har betydet indførsel af nye ydelser, ligesom andre er blevet nedlagt. Derudover blev det besluttet (for statspuljemidler) at gøre den eksisterende ordning for personer med angst mellem 29 og 38 år samt personer med depression over 37 år permanent. Samtidig fjernede man aldersloftet for angst, således at alle over 18 kan blive behandlet for angst, hvis de har en henvisning fra deres læge. Til sidst blev det også aftalt at udvide den eksisterende vederlagsfri forsøgsordning på angst og depression, så den også omfatter 21-årige.

I april og maj 2019, blev en modernisering af øre, -næse- og halsspecialet samt laboratorieydelser gennemført. Det har medført en revidering af ydelseskataloget, som har betydet indførsel af nye ydelser og udfasning af andre ydelser.

Året 2021 er præget af ny dataleverandør på lægebesøg og ophørt fra nogle af ydelsestyperne jf. det reviderede ydelseskatalog fra 2019. Den største ændring er at ydelsesgruppen Diagn. radiologi Kbh. udgår og lægges her Diagnost. Radiologi.

I 2021, blev grupper af unge, der kan få gratis psykologhjælp, hvis de bliver henvist for angst eller depression, udvidet med de 22-24 årig.

I 2022 blev statistikproduktionen ændret, så bl.a. korrektioner som ikke kan tilknyttes en registrering i det pågældende regnskabsår, slettes

Sammenhæng med anden statistik

De samlede udgifter til sundhed kan findes af regionernes regnskaber, tabel REGR31 i statistikbanken. Totalbeløb for sygesikringstilskuddene kan findes i de regionale regnskaber. Sundhedsstyrelsen udgiver statistik vedrørende befolkningens brug af sygesikringen; begge disse opgørelser er uden de baggrundsoplysninger, der ligger i Danmarks Statistiks

Intern konsistens

Der er intern konsistens.