Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Jonas Kirchheiner-Rasmussen ras@dst.dk +45 39 17 34 93
+45 39 17 34 93

ras@dst.dk

Hent som PDF

Lægebesøg

Der er fuld dækning i registret og data er af forholdsvis høj kvalitet. Overenskomstændringer fra år til år kan gøre sammenligneligheden over tid vanskelig indenfor forholdsvis snævre områder. Danmarks Statistik kategoriserer manuelt hvert år ydelserne i sygesikringen som kontakter. Dette har indflydelse på opgørelsen af antal kontakter og personer med kontakter.

Samlet præcision

Da oplysningerne stammer fra den lovbundne administration, anses pålideligheden for stor.

Ved vurderingen af om en ydelse skal henregnes som kontakt er der et element af manglende præcision.

Fysioterapi gives ofte som træning i hold, således at den enkelte fysioterapeut kan træne flere på én gang. Hver enkelt persons træning opgøres som en kontakt. Det samme er gældende når en psykolog afholder gruppeterapi.

I registret indgår også oplysninger om ydelser givet til personer uden validt cpr-nummer - typisk udlændinge. For disse personer er det ikke muligt at foretage en køns- og aldersfordeling.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Der kan forekommer målefejl, når det skal vurderes, om nye ydelser er en kontakt og hvis der i registret optræder ydelser, som ikke optræder i takstmapperne.

Til og med 1995 har 0-15 årige børn ikke eget sygesikringsbevis, men bliver registreret under den medfølgende voksnes personnummer, og med en særlig barnemarkering angives, at ydelsen er givet til et barn. Dette er imidlertid ikke sket i alle tilfælde. Derfor optræder i opgørelserne et ukendt antal mænd og især nok kvinder, der burde være registreret som børn. Et andet forhold, der bidrager til undervurderingen af antal børn er, at en voksen, der fx har haft flere børn med til lægen eller har haft samme barn med til lægen flere gange i årets løb, kun optræder som én person (et barn). Fra og med 1996 har alle personer - bortset fra de nyfødte unavngivne - eget sygesikringsbevis med eget personnummer, hvorunder registrering bør ske; til trods herfor indberettes fortsat en mindre gruppe børn under ledsagende voksnes personnummer. Videre ligger der i dette forhold en risiko for dobbelttælling af disse børn, al den stund de kan være registreret først under en voksens personnummer, dernæst under eget personnummer.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Det vurderes at data fra LUNA er af høj kvalitet med fuld dækning. Ændringer i overenskomsters ydelser fra år til år kan medføre nogen usikkerhed i beregningen af kontakter.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal. Undtagelsesvist er der i Lægebesøg 2014 foretaget revisioner i socioøkonomisk status fra 2009 og indkomstfordeling fra 2011 pga. revideret kildegrundlag. Der er i december 2017 foretaget revision af psykologer 2011 pga. gentagne henvendelser fra brugere. Revisionen består i, at visse ydelseskoder fra 2011 først var medtaget som kontakter i 2012, som medførte en underestimering af 2011 tallene. Disse kontakter er nu med i 2011. Revisionen betyder rundt regnet 90.000 (25 pct.) flere psykologkontakter end før revisionen. Derudover er en afledt konsekvens af revisionen, at der ses forskydninger indenfor de socioøkonomiske grupper i alle tabeller. Dette pga. af ændringer i Socioøkonomisk status stammende fra en revision af RAS.

I september 2022 blev grunddata (SSSY) udvidet med variablerne registreringstid og behandlingsdato, og statistikbankstabellerne for 2021 blev genudgivet. Dette skyldtes mindre ændringer i statistikproduktionen: Personer med ugyldigt CPR-nummer, personer med barnemarkering samt korrektioner (negative værdier for ydelsen), som ikke kan tilknyttes en registrering i det pågældende regnskabsår, slettes. Det første registrerede køn og den første registrerede alder bruges for personer, der optræder i registret med flere CPR-numre. Registreringer, hvor variablen 'SIKGRUP' (Sygesikringsgruppe) har værdien 9 (Afdød), slettes.