Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Jonas Kirchheiner-Rasmussen ras@dst.dk +45 39 17 34 93
+45 39 17 34 93

ras@dst.dk

Hent som PDF

Lægebesøg

Statistikken dækker besøg hos alment praktiserende læger og behandlere under sygesikringen. Statistikken omfatter antal kontakter, de hermed forbundne honorarer, og antal modtagere.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken opgør antallet af modtagere, kontakter og udgifter for behandlinger dækket af sygesikringen i løbet af et år. Disse opgøres ift. køn, alder, bopæl, herkomst, uddannelse, socioøkonomisk status, indkomstniveau, familietype og speciale/ydelsesart.

Grupperinger og klassifikationer

Ved offentliggørelser af Lægebesøg mv. benyttes følgende klassifikationer:

 • Speciale/ydelsesart aggregeret (kode for lægetype, samt opdeling af konsultationer hos almen læge) med 21-gruppering
 • Speciale/ydelsesart (mere detaljeret opdeling i speciallæger mv.) med 47-gruppering

Den anvendte gruppering af specialer/ydelsesarter er baseret på inddelingerne i takstmapperne.

Endvidere bruges klassifikationer fra andre statistikområder:

 • Socioøkonomisk status (selvstændige; medarbejdende ægtefæller; topledere; lønmodtagere på højeste niveau; lønmodtagere på mellemniveau; lønmodtagere på grundniveau; andre lønmodtagere; arbejdsløse; uddannelsessøgende; pensionister og efterlønsmodtagere; personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet; uoplyst) Bemærk socioøkonomisk status revideres i ny RAS som udkom maj 2015, hvor prioritering betyder, at der er flere uddannelsessøgende og færre børn. I Lægebesøg mv. 2014 er statistikken fordelt på socioøkonomisk gruppering genberegnet for 2009-2013.

 • Indkomstniveau (Ækvivaleret disponibel indkomst for familien) (1. kvartil; 2. kvartil; 3. kvartil; 4. kvartil) Bemærk ny version af Indkomstregistret i foråret 2015. I Lægebesøg mv. 2014 er statistikken fordelt på indkomstkvartiler genberegnet for 2011-2013.

 • Familietype (enlige uden hjemmeboende børn; enlige med hjemmeboende børn; par uden hjemmeboende børn; par med hjemmeboende børn). Ikke-hjemmeboende børn regnes i denne sammenhæng under kategorien 'enlige uden hjemmeboende børn'

 • Herkomst (personer med dansk oprindelse; indvandrere; efterkommere)

 • Geografi (kommuner; landsdele; regioner)

Sektordækning

Den primære sundhedssektor i Danmark.

Begreber og definitioner

Kontakt til behandlere under sygesikringen: inkluderer blandt andet konsultationer, telefon- og e-kommunikation samt besøg i hjemmet. Andre ydelser, såsom laboratorieundersøgelser, samt tillægsydelser, der gives i forbindelse med en konsultation, henregnes derimod ikke som en kontakt. Dette kan betyde, at selvom der måske afregnes et større antal enkeltydelser under en konsultation, vil det stadig blive opgjort som én kontakt.

Person med kontakt til behandlere under sygesikringen: Person som har haft minimum en kontakt med en behandler under sygesikringen.

Udgifter (offentlige) ved lægebesøg mv.: Udgifter til ydere der er dækket af sygesikringen.

Enheder

 • Antal personer med kontakt/lægebesøg
 • Antal kontakter/lægebesøg
 • Offentlige udgifter i 1.000 kr.
 • Kontakter pr. person i befolkningen
 • Andel af befolkningen med kontakt

Population

Kontakter i den primære sundhedssektor der er omfattet af den offentlige sygesikring. Værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, men er sikret lægehjælp mv. på anden vis. En ganske lille del af ydelserne i sygesikringsregistret er givet til personer i sikringsgrupper for værnepligtige og institutionsbeboere.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2006 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

 • Antal (kontakter, personer)
 • Kroner, 1.000 kr. (udgifter)
 • Kontakter pr. person
 • Andel med kontakt

Referencetid

Referencetidspunktet er det år, hvori ydelsen er blevet afregnet.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamling af oplysningerne sker med hjemmel i Lov om Danmarks Statistik, § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018. Der findes ingen EU-regulering for statistikken om Lægebesøg mv.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside Lægebesøg eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik. Lægebesøg.