Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Jonas Kirchheiner-Rasmussen ras@dst.dk +45 39 17 34 93
+45 39 17 34 93

ras@dst.dk

Hent som PDF

Lægebesøg

Statistikken dækker besøg hos alment praktiserende læger og behandlere under den primære sundhedssektor. Statistikken omfatter antal kontakter, de hermed forbundne honorarer, og antal modtagere. Statistikken har været påvirket af COVID-19 i den forstand at der har været langt flere kontakter til almen læge, særligt e-konsultation, der dækker over fx testsvar på COVID-19 prøver. Derudover ses et fald i fysioterapi, der også formodes at hænge sammen med COVID-19.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken opgør antal modtagere og kontakter samt ydelserne i den primære sundhedssektor inden for et kalenderår. Statistikken omfatter de ydelser, fx. konsultationer hos alment praktiserende læger eller speciallæger, tandlægehjælp, behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor mv. Andre ydelser og tilskud såsom laboratorieundersøgelser, medicinstilskud samt tillægsydelser givet i forbindelse med en konsultation, medregnes derimod ikke.

Grupperinger og klassifikationer

Ved offentliggørelser af Lægebesøg mv. benyttes følgende klassifikationer:

 • Speciale/ydelsesart aggregeret (kode for lægetype, samt opdeling af konsultationer hos almen læge) med 21-gruppering
 • Speciale/ydelsesart (mere detaljeret opdeling i speciallæger mv.) med 47-gruppering

Den anvendte gruppering af speciale/ydelsesart kan genfindes i takstmapper.

Endvidere bruges klassifikationer fra andre statistikområder:

 • Socioøkonomisk status (selvstændige; medarbejdende ægtefæller; topledere; lønmodtagere på højeste niveau; lønmodtagere på mellemniveau; lønmodtagere på grundniveau; andre lønmodtagere; arbejdsløse; uddannelsessøgende; pensionister og efterlønsmodtagere; personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet; uoplyst) Bemærk socioøkonomisk status revideres i ny RAS som udkom maj 2015, hvor prioritering betyder, at der er flere uddannelsessøgende og færre børn. I Lægebesøg mv. 2014 er statistikken fordelt på socioøkonomisk gruppering genberegnet for 2009-2013.

 • Indkomstniveau (1. kvartil; 2. kvartil; 3. kvartil; 4. kvartil) Bemærk ny version af Indkomstregistret i foråret 2015. I Lægebesøg mv. 2014 er statistikken fordelt på indkomstkvartiler genberegnet for 2011-2013.

 • Familietype (enlige uden hjemmeboende børn; enlige med hjemmeboende børn; par uden hjemmeboende børn; par med hjemmeboende børn). Ikke-hjemmeboende børn regnes i denne sammenhæng under kategorien 'enlige uden hjemmeboende børn'

 • Herkomst (personer med dansk oprindelse; indvandrere; efterkommere)

 • Geografi (kommuner; landsdele; regioner)

Sektordækning

Den primære sundhedssektor i Danmark.

Begreber og definitioner

Kontakt: Kontakt er et lægebesøg som inkluderer både konsultationer i praksis, telefon- og e-kommunikationer og besøg i hjemmet. Andre ydelser, fx laboratorieundersøgelser samt tillægsydelser givet i forbindelse med en konsultation, regnes derimod ikke som en kontakt. Ved et lægebesøg vil der være tale om én kontakt, men måske et større antal enkeltydelser.

Person med kontakt: Person som har haft kontakt/lægebesøg.

Udgifter (offentlige) ved lægebesøg mv.: Udgifter i forbindelse med de ydelser personer med kontakt/lægebesøg har modtaget over sygesikringen.

Enheder

 • Antal personer med kontakt/lægebesøg mv.
 • Antal kontakter/lægebesøg
 • Offentlige udgifter i 1.000 kr. ved ydelser
 • Kontakter pr. person
 • Andel (af befolkningen) med kontakt

Population

Kontakter i den primære sundhedssektor der er omfattet af den offentlige sygesikring. Værnepligtige og personer på visse døgninstitutioner er ikke omfattet af den offentlige sygesikring, men er sikret lægehjælp mv. på anden vis. En ganske lille del af ydelserne i sygesikringsregistret er givet til personer i sikringsgrupper for værnepligtige og institutionsbeboere.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2006 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

 • Antal (kontakter, personer)
 • Kroner, 1.000 kr. (udgifter)
 • Kontakter pr. person
 • Andel med kontakt

Referencetid

Referencetidspunktet er det kalenderår, hvori ydelsen (kontakten og udgiften for personen) har fundet sted.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamling af oplysningerne sker med hjemmel i Lov om Danmarks Statistik, § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018. Der findes ingen EU-regulering for statistikken om Lægebesøg mv.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside Lægebesøg eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik. Lægebesøg.