Gå til sidens indhold

AEKVIVADISP_13

Langt navn

Ækvivaleret disponibel indkomst

Generel Beskrivelse

AEKVIVADISP_13 er den ækvivalerede familieindkomst lagt på hver person i familien. For at kunne sammenligne disponibel indkomst for personer som lever i famili-er af forskellig størrelse korrigeres indkomsten efter hvor stor en familie, per-sonen er en del af, samt af hvor mange familiemedlemmer der er under 15 år. Dvs., at der tages højde for, at nogle udgifter ikke fordobles når en familie for-øges fra en til to personer(stordriftsfordele). Hvis en person bor alene er per-sonens ækvivalerede disponible indkomst lig med personens disponible ind-komst.

Den ækvivalerede disponible indkomst dannes for familien ved at lægge ind-komsten for alle familiemedlemmerne sammen og dividere dette beløb med et vægtet gennemsnit af antal personer i familien. Dette beløb - familiens ækviva-lerede disponible indkomst - lægges på hver enkelt person i familien - dvs. at alle personer i familien har den samme værdi af AEKVIVADISP_13.

Den ækvivalerede disponible indkomst er mere et velfærdsmål end et ind-komstbegreb, og kan således ikke sammenlignes med indkomstbegreber, der ikke er ækvivaleret.

Alle personer, der tilhører den samme familie pr. 31. december i indkomståret (dvs. har samme E-familienummer), inkl. hjemmeboende børn under 25 år tildeles familiens vægtede indkomst.

I Statistikbanktabellerne INDKP101, INDKP104, INDKP107 og INDKP111 lig-ger variablen efter indkomsterne med et nr. og benævnes 'Ækvivaleret disponi-bel indkomst'.

Beløbene er i kroner og ører.

Detaljeret beskrivelse

I beregningen af den ækvivalerede indkomst tages udgangspunkt i Danmarks Statistiks e-- familiebegreb. Personer hører til samme e-familie, hvis de bor på samme adresse og har visse indbyrdes relationer. En e-familie består af en enlig eller af et par inkl. hjemmeboende børn under 25 år. Hjemmeboende børn over 24 år regnes som en selvstændig e-familie.

Den vægt der divideres med i beregningen af den ækvivalerede familieindkomst opgøres således: første voksne (over 14 år) tæller én, øvrige voksne tæller 0,5, og hvert barn(under 15 år) tæller 0,3.

Et par med to børn under 15 år har en ækvivalensfaktor på (1,0+0,5+2*0,3)=2,1. Med en "disponibel familieindkomst" på 420.000 kr. vil denne familie få en ækvivaleret disponibel indkomst på 420.000 kr./2,1 = 200.000 kr.

Det betyder at alle fire personer i statistikken vil blive registreret med en ækvivaleret disponibel indkomst på 200.000 kr.

Den her anvendte ækvivalensskala er OECD's modificerede skala, der benyttes i flertallet af de nationale statistikinstitutioner i Europa samt i Eurostat. Andre organisationer benytter andre formler til at ækvivalere indkomsten. Men fælles for alle ækvivalensskalaerne er, at de korrigerer for stordriftsfordele.

I beregningene for 2014, 2015 og 2016 har data om skattefri kontanthjælp enten manglet i nogle kommuer eller været fejlbehæftet. Fejlene er rettet på den FAMAEKVIVADISP_13, der ligger på datasættene om Fordeling/SDG . Bruger man en ældre version af AEKVAVADISP_13, så kan det give anledning til mindre afvigelser fra statistikbanken (fx. ca 0.04 ginipoint eller omkring 4.000 personer i lavindkomstgrupperne).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel