Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Inger Hansen
39 17 35 51

iha@dst.dk

Hent som PDF

Jernbanetransport

Jernbanestatistikken er en kvartalsvis opgørelse af oplysninger om passager- og godstransport på baneanlæg i Danmark, uanset transportørens nationalitet; jernbaneinfrastrukturen og rullende materiel; investeringer i jernbaneinfrastruktur og rullende materiel; samt uheld på jernbanenettet. Den dækker både antal passager og mængde af gods samt person/godskilometer, trafikarbejde og investeringer i jernbanenettet og -materiel samt antal af uheld på jernbanenettet.

Indholdsbeskrivelse

Jernbanestatistikken indeholder oplysninger om:

  • Passager- og godstransport med tog: Antallet af passagerer samt vægt og type af gods.
  • Jernbaneinfrastrukturen og rullende materiel: Længden af jernbanenettet og karakteristika ved nettet, fx sikringsanlæg og standsningssteder samt lokomotiver og vogne.
  • Investeringer i jernbaneinfrastruktur og rullende materiel: Investeringer i jernbanenettet og tilhørende servicebygninger o.a. samt investeringer i lokomotiver og vogne.
  • Trafikulykker på jernbanenettet

Grupperinger og klassifikationer

Der anvendes klassifikationer, som fremgår af gældende EU-lovgivning på området. Det drejer sig primært om klassificering af varearten efter Standardgodsnomenklatur til transportstatistik (NST2007) og klassificering af farligt gods. Derudover anvendes transporttype, togtype, banestrækning, vogntype, region, lande og uheldstype.

Sektordækning

Jernbanetransport i Danmark.

Danmarks Statistik indsamler data for alt jernbanetransport i Danmark inklusiv private jernbaner (lokalbaner), letbaner og metro.

I forbindelse med afleveringen af data til Eurostat i overensstemmelse med EU forordningen 2018/643 er det eksklusiv data for letbaner og metro, som forordningsbestemt. I forbindelse med anneks V til forordningen er ydermere S-tognettet og de private jernbaner udeladt. I forbindelse med aflevering af "The Common Questionnaire til Eurostat/ITF/UNECE on inland transport statistics" så er det alene data eksklusiv data for private jernbaner, letbaner og metro.

Begreber og definitioner

Stræksikringsanlæg: Længden af spor i kilometer med stræksikringsanlæg. Stræksikringsanlæg er systemer, der styrer trafikafvikling og sporskifter fra centralt hold.

Land: Oprindelses- eller destinationsland for internationale transporter.

Region: Region er defineret ved de fem administrative regioner svarende til NUTS2-niveau. Oprindelses- eller destinationsområde ved nationale transporter.

Overkørsel: Steder, hvor en vej passerer togskinner.

Spor med el: Sporstrækninger med el til elektriske tog.

Godsvægt: Godsets vægt i ton eksklusivt pakkemateriale.

Transportenhed: Transportenhed (fx container) en given godstransport transporteres i.

Investeringer: Investeringer i mio. kroner i rullende og fast materiel.

Lasteevne i 1.000 ton: Lasteevne i godsvogne i 1.000 ton.

Flersporet: Skinnestrækninger med flere parallelle spor.

Persontransportarbejde (personkm): Et mål for den samlede persontransportopgave eller produktion. Det opgøres i personkm som en kombination af antallet af passagerer og den tilbagelagte distance, dvs. persontransportarbejdet for en tur på 10 km med 10 passagerer er 100 personkm.

Passagerer: Antal passagerer, der transporteres inklusiv ikke-betalende passagerer.

Jernbanestrækning: Jernbanestrækning er en- eller flersporet skinneføring mellem to punkter. Jernbanestrækning opdeles i statistikken primært ud fra infrastrukturforvalterne, dvs. hvem der har ansvaret for en del af skinnenettet, eksempelvis Banedanmark, som er infrastrukturforvalter på det overordnede skinnenet. På Banedanmarks del af skinnenettet er der være foretaget yderligere geografiske opdelinger.

Siddepladser: Siddepladser i persontogsmateriel.

Hastigheds- og togstopsikring: Sporstrækninger med hastigheds- og togstopsikring.

Standsningssteder: Steder, hvor toget kan standse og laste/losse gods eller medtage/afsætte passagerer, fx. stationer eller trinbræt.

Godstransportarbejde (tonkm): Et mål for den samlede transportopgave eller produktion. Det opgøres i tonkm som en kombination af godsets vægt og den tilbagelagte distance, dvs. transportarbejdet for en tur på 10 km med 10 ton gods er 100 tonkm.

Tog: En kombination af en eller flere trækkende enheder (lokomotiver) og gods- eller passagervogne. Et eller flere sammenkoblede togsæt er et tog. Et lokomotiv alene er ikke et tog.

Togsæt: En opsætning af vogne og lokomotiv (trækkende motor), som enten er udelelig eller i praksis altid kører i samme opsætning.

Trafikarbejde: Den samlede distance i kilometer et tog tilbagelægger.

Godsart: Kategorisering af godsets vareart, fx kul, maskiner, hvidevarer, el-artikler mv.

Transporttype: Transportens type bestemt af hvor et tog kører fra og til, fx national kørsel, dvs. kun i Danmark eller international kørsel, dvs. ture til eller fra udlandet. International kørsel opdeles efter om turen stopper eller starter i Danmark eller transiterer igennem Danmark.

Enheder

Offentliggørelsesenheden er jernbanestrækning.

Population

Passager- og godstransport på det danske skinnenet.

Geografisk dækning

Jernbaner i Danmark.

Tidsperiode

Enkelte tidsserier går tilbage til 1990, mens andre starter i 2006 og senere grundet yderligere krav i den bagvedliggende EU-forordning.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

  • Passagertransport opgøres i antal personer og i personkilometer (antal personer gange tilbagelagt kilometer).
  • Godstransport opgøres i ton og i tonkilometer (ton gange tilbagelagt kilometer)
  • Trafikarbejde i togkilometer (togets tilbagelagte distance) i kilometer
  • Investeringer i kroner i løbende og faste priser.

Referencetid

Kvartal eller kalenderår.

Hyppighed

Gods- og passagertransport opgøres kvartalsvis. Øvrige dele af statistikken opgøres årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamling af oplysningerne sker med hjemmel i Lov om Danmarks Statistik, § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Danmark skal opgøre statistik på området i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 2018/643 af 18. april 2018 om Statistik over jernbanetransport.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er meget beskeden.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statikkens emneside.