Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Jernbanetransport

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af oplysninger om passager- og godstransport på baneanlæg i Danmark, uanset transportørens nationalitet;. Desuden dækker statistikken årligt oplysninger vedrørende jernbaneinfrastrukturen og rullende materiel; investeringer i jernbaneinfrastruktur og rullende materiel; samt uheld på jernbanenettet.

Indholdsbeskrivelse

Jernbanestatistikken indeholder oplysninger om:

 • Passager- og godstransport med tog: Antallet af passagerer samt vægt og type af gods.
 • Jernbaneinfrastrukturen og rullende materiel: Længden af jernbanenettet og karakteristika ved nettet, fx sikringsanlæg og standsningssteder samt lokomotiver og vogne.
 • Investeringer i jernbaneinfrastruktur og rullende materiel: Investeringer i jernbanenettet og tilhørende servicebygninger o.a. samt investeringer i lokomotiver og vogne.
 • Trafikulykker på jernbanenettet efter uheldstype

Statistikken om godstransport fordeles på transporttyperne national og international kørsel samt transitkørsel. Statistikken fordeles derudover på togtype, banestrækning og vogntype.

Grupperinger og klassifikationer

Der anvendes klassifikationer, som fremgår af gældende EU-lovgivning på området. Det drejer sig primært om klassificering af godsarten efter Standardgodsnomenklatur til transportstatistik (NST2007) og klassificering af farligt gods.

Statistikken fordeles geografisk efter land samt region efter klassifikationen over Regioner, landsdele og kommuner.

Sektordækning

Jernbanetransport i Danmark inkl. S-tog, Metro og Letbane.

Begreber og definitioner

Container: Lasteenhed til godstransport, solid og stabelbar, som kan flyttes horisontalt og vertikalt.

Godstransportarbejde: Et mål for den samlede transportopgave eller produktion. Det opgøres i tonkm, som en kombination af godsets vægt og den tilbagelagte distance, dvs. godstransportarbejdet for en tur på 10 km med 10 ton gods er 100 tonkm.

Hastigheds- og togstopsikring: Sikkerhedssystem, som automatisk kan sænke togets fart, hvis det kører for hurtigt, og sørger for at toget standser for rødt.

Lasteenhed: Transportenhed (fx container) en given godstransport transporteres i.

Persontransportarbejde: Et mål for den samlede persontransportopgave eller produktion. Det opgøres i personkm som en kombination af antallet af passagerer og den tilbagelagte distance, dvs. persontransportarbejdet for en tur på 10 km med 10 passagerer er 100 personkm.

Sættevogn (uledsaget): En sættevogn er et køretøj, der er indrettet til godsbefordring. Sættevognen er specielt konstrueret til at blive trukket af en sættevognstrækker. Den er uden foraksel, og udformet således, at en del af køretøjet og en væsentlig del af lastens vægt hviler på sættevognstrækkeren. I et sættevognstog kobles sættevognen sammen med en sættevognstrækker. Når en sættevogn transporteres uledsaget, transporteres den uden sættevognstrækker, og dermed uden chauffør.

Stræksikringsanlæg: System, der styrer trafikafvikling og sporskifter fra centralt hold.

Tog: En kombination af en eller flere trækkende enheder (lokomotiver) og gods- eller passagervogne. Et eller flere sammenkoblede togsæt er et tog. Et lokomotiv alene er ikke et tog.

Togpassager: Person, betalende som ikke-betalende, der foretager en rejse med jernbane. Togpersonale i tjeneste er ikke inkluderet.

Togsæt: En opsætning af vogne og trækkende enhed (lokomotiv), som enten er udelelig eller i praksis altid kører i samme opsætning.

Trafikarbejde: Begreb, der anvendes til at opgøre og sammenligne trafikaktiviteten. Viser den distance transportenheden tilbagelægger i kilometer. For jernbanetransport anvendes måleenheden togkilometer og for vejtransport anvendes måleenheden køretøjskilometer.

Veksellad: Lasteenhed, der er solid nok til gentagen anvendelse, men ikke til at blive løftet i overbygningen eller stables med last, og som er beregnet til intermodal transport, hvor mindst én etape er vejtransport.

Enheder

Offentliggørelsesenheden er jernbanenettet.

Population

Operatører og infrastrukturforvaltere på det danske jernbanenet.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Enkelte tidsserier går tilbage til 1990, mens andre starter i 2006 og senere grundet yderligere krav i den bagvedliggende EU-forordning.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

 • Passagertransport opgøres i antal personer og i personkilometer (antal personer gange tilbagelagt kilometer).
 • Godstransport opgøres i ton og i tonkilometer (ton gange tilbagelagt kilometer)
 • Trafikarbejde i togkilometer (togets tilbagelagte distance) i kilometer
 • Investeringer i kroner i løbende og faste priser.
 • Længde af jernbanenet opgøres i kilometer
 • Togtrafik opgøres i antal tog
 • Materiel opgøres i antal togsæt
 • Kapacitet i antal sæder (for persontog) eller lasteevne (for godstog)
 • Ulykker opgøres i personer

Referencetid

Kvartal eller kalenderår.

Hyppighed

Gods- og passagertransport opgøres kvartalsvis. Øvrige dele af statistikken opgøres årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamling af oplysningerne sker med hjemmel i Lov om Danmarks Statistik, § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Danmark skal opgøre statistik på området i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 2018/643 af 18. april 2018 om Statistik over jernbanetransport.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er meget beskeden.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statikkens emneside.