Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Inger Hansen
39 17 35 51

iha@dst.dk

Hent som PDF

Jernbanetransport

Jernbanestatistik indsamles via http://www.Virk.dk kvartalsvis fra alle togoperatører med transport på det danske skinnenet inklusiv private jernbaner og letbaner. Data kontrolleres for intern konsistens og udvikling over tid på mikro- og makroniveau. Der foretages ikke imputering, opregning eller sæsonkorrektion.

Kilder

Datakilden for passager- og godsdata er spørgeskemaer til togoperatører, herunder private jernbaner og letbanestrækninger. Datakilden for investeringer er dels togoperatørerne og dels infrastrukturforvaltere. Andre datakilder er Trafik- og Byggestyrelsen. Hovedaggregater leveret til Eurostat med henblik på EU-forordning 2018/643 eller fælles spørgeskema Eurostat/ITF/UNECE om landtransportstatistik kan findes i tabellerne BANE31 (jernbanetrafik), BANE25 (jernbanetransport af passagerer) og BANE1 (jernbanetransport af varer) formidlet af blandt andet Danmarks Statistik.

Indsamlingshyppighed

Passager- og godstransport med jernbane indsamles kvartalsvis. Øvrige oplysninger indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles fra togoperatører, der opererer på dansk skinnenet samt infrastrukturforvaltere. Data indsendes til Danmarks Statistik ved upload af informationerne via den offentlige indberetningsportal http://www.Virk.dk.

Data fra andre offentlige myndigheder sendes i visse tilfælde på e-mail.

Datavalidering

Formålet med datavalideringen er at sikre retvisende statistik.

På den enkelte indberetning kontrolleres for:

  • Intern konsistens: Data kontrolleres i forhold til intern konsistens, dvs. sammenhæng i mellem forskelle oplysninger i den enkelte indberetning, fx hvis der oplyses, at der har været transporteret et antal passagerer, så skal persontransportarbejdet (personkm) også være udfyldt.
  • Udvikling: Udviklingen i den enkelte dataserie siden seneste kvartal samt samme kvartal året før undersøges for at fange fejlagtige indberetninger eller få forklaringer på usædvanlige hændelser.

Dette kan give anledning til at indberetteren kontaktes igen for at berigtige oplysningerne,

På den samlede statistik kontrolleres for:

Udvikling: Udviklingen i den enkelte dataserie siden seneste kvartal samt samme kvartal året før undersøges for at fange fejlagtige indberetninger eller få forklaringer på usædvanlige hændelser.

Databehandling

Der foretages ikke yderligere databehandling udover fejlsøgning. Der er ikke behov for imputering eller opregning, da indsamlingen er en total tælling.

Korrektion

Der foretages ikke sæsonkorrektion af passagertransporten.