Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Jernbanetransport

Data til statistikken indsamles Virk.dk kvartalsvis fra alle togoperatører med transport på det danske skinnenet inklusiv private jernbaner og letbaner. Data kontrolleres for intern konsistens og udvikling over tid på mikro- og makroniveau. Der foretages ikke imputering (dvs. der ikke tages højde for manglende indberetninger idet statistikken kun offentliggøres, når alle har indberettet), opregning eller sæsonkorrektion.

Kilder

Datakilden for passager- og godsdata er spørgeskemaer til togoperatører, herunder private jernbaner og letbanestrækninger. Datakilden for investeringer er dels togoperatørerne og dels infrastrukturforvaltere. Andre datakilder er Trafikstyrelsen.

Indsamlingshyppighed

Passager- og godstransport med jernbane indsamles kvartalsvis. Øvrige oplysninger indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data fra togoperatører, der opererer på dansk skinnenet samt infrastrukturforvaltere indsendes til Danmarks Statistik ved upload af informationerne via den offentlige indberetningsportal Virk.dk.

Data fra andre offentlige myndigheder sendes i visse tilfælde på e-mail.

Datavalidering

Den enkelte indberetning kontrolleres for:

  • Intern konsistens: Data kontrolleres i forhold til intern konsistens, dvs. sammenhæng imellem forskelle oplysninger i den enkelte indberetning, fx hvis der oplyses, at der har været transporteret et antal passagerer, så skal persontransportarbejdet (personkm) også være udfyldt.
  • Udvikling: Udviklingen i den enkelte dataserie siden seneste kvartal samt samme kvartal året før undersøges for at fange fejlagtige indberetninger eller få forklaringer på usædvanlige hændelser.

Dette kan give anledning til at indberetteren kontaktes igen for at berigtige oplysningerne.

Den samlede statistik kontrolleres for:

Udvikling: Udviklingen i den enkelte dataserie siden seneste kvartal samt samme kvartal året før undersøges for at fange fejlagtige indberetninger eller få forklaringer på usædvanlige hændelser.

Databehandling

Der foretages ikke yderligere databehandling udover fejlsøgning og evt. fejlretning. Der er ikke behov for imputering (dvs. der ikke er behov for at tage højde for manglende indberetninger) eller opregning, da indsamlingen er en totaltælling.

Korrektion

Der foretages ikke sæsonkorrektion.