Gå til sidens indhold

Jernbanetransport

Jernbanestatistikken belyser investeringer i jernbaneanlæg, dvs. skinner og servicebygninger og lignende, samt rullende materiel (lokomotiver og vogne mv.), trafik på jernbanenettet, ulykker og transport af gods- og passagerer med tog.

Statistikken anvendes primært til brug for policyarbejde i EU og er underlagt en EU-forordning, der sikrer, at tallene kan sammenlignes med de øvrige EU-lande. Derudover bruges den af andre med interesse for jernbanetransport, herunder statslige ministerier og styrelser. Statistikken er udarbejdet siden 1990, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2006.

Indhold

Jernbanestatistikken er en kvartalsvis opgørelse af oplysninger om passager- og godstransport på baneanlæg i Danmark, uanset transportørens nationalitet; jernbaneinfrastrukturen og rullende materiel; investeringer i jernbaneinfrastruktur og rullende materiel; samt uheld på jernbanenettet. Den dækker både antal passager og mængde af gods samt person/godskilometer, trafikarbejde og investeringer i jernbanenettet og -materiel samt antal af uheld på jernbanenettet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Jernbanestatistik indsamles via http://www.Virk.dk kvartalsvis fra alle togoperatører med transport på det danske skinnenet inklusiv private jernbaner og letbaner. Data kontrolleres for intern konsistens og udvikling over tid på mikro- og makroniveau. Der foretages ikke imputering, opregning eller sæsonkorrektion.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes bredt af fx nyhedsmedier, konsulent- og analysefirmaer og ministerier samt Eurostat

Statistikken bruges primært af EU til policy arbejde men også andre med interesse for jernbanesektoren benytter data herunder statslige institutioner,

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Usikkerheden på statistikken er forholdsvis lille. Dataindsamlingen dækker alle selskaber, der kører tog på det danske skinnenet.

Passagertransporten har større usikkerhed end godstransporten, da opgørelsen her baserer sig på de enkelte selskabers modeller for passagerantallet.

Der foretages kun minimale revisioner af de første foreløbige tal.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Produktionstiden for statistikken er typisk 73-74 dage efter referenceperioden.

Statistikken offentliggøres altid på det forud annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Sammenlignelige tal for alle EU-land og EFTA-lande udgives af Eurostat. Der er ikke væsentlige databrud i den eksisterende tidsserie. Persontransportarbejdet for Metroen har et mindre databrud fra 2016 til 2017 pga. metodeændringer.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken og på Danmark Statistiks emnesider offentliggøres tal for Jernbanetransport både kvartalsvis og som årsstatikker under emnerne Persontransport og Godstransport med tog.

Der publiceres også udvalgte serier i den tværgående publikation Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed