Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Jernbanetransport

Usikkerheden på statistikken er forholdsvis lille. Dataindsamlingen dækker alle selskaber, der kører tog på det danske skinnenet.

Der foretages kun minimale revisioner af de første foreløbige tal.

Samlet præcision

Der er ikke foretaget en kvalitetsmåling af statistikken.

Der er primært usikkerhed på passagertransport, som baseres på trafikselskabernes passagermodeller, hvor der udover solgte billetter også estimeres for passagerer med periodekort og passagerer uden rejsehjemmel.

Der er ikke fagligt belæg for at tro, at der er systematisk over- eller undervurdering da alle operatører indberetter.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Den eneste kilde til usikkerhed er fejl i indberetningerne. Der er dog ingen grund til at tro, at der skulle være systematiske fejl i indberetningerne.

Passagertransporten har større usikkerhed end godstransporten, da opgørelsen her baserer sig på de enkelte selskabers modeller for passagerantallet.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af statistikken vurderes at være høj, idet alle aktører er omfattet og svarraten er 100 pct. før offentliggørelse. Der er ikke behov for imputering for manglende data eller opregning.

Oplysninger om investeringer vurderes at have meget høj kvalitet, idet de stammer fra regnskaberne for de pågældende selskaber.

Godstransporten vurderes at være af meget høj kvalitet. Der foretages ikke store revisioner og der er ikke systematik i revisionerne.

Passagertransporten er af god kvalitet. Der er større usikkerhed, idet data bygger på trafikselskabernes passagermodeller, som bl.a. baserer sig på billetsalg, periodekort og billetkontroller. Modellerne estimerer alle typer af passagerer. Data revideres oftere. Der vurderes ikke at være systematisk over- eller undervurdering.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken revideres løbende for de seneste 8 kvartaler i forbindelse med offentliggørelse af nye tal. Revisionerne skyldes ændrede indberetninger.

I forbindelse med opdateringer af selskabernes passagermodeller kan der sjældent forekomme større revisioner, der går længere tilbage end de sædvanlige 2 år.