Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Gitte Frej Knudsen
3917 3119

gfk@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i virksomheder

It-anvendelse i virksomheder er en årlig opgørelse af danske virksomheders brug af IT. Statistikken opgør udbredelse og anvendelse af it og internet, herunder it-systemer og elektronisk handel. Et større antal variable udskiftes årligt som følge af ny teknologi og udviklingen i brugerbehov. I 2019 er der bl.a. spørgsmål om virksomhedernes anvendelse af avanceredt teknologi som fx 3D print, robotteknologi, Big data-analyse og satellitbaserede tjenester. Undersøgelsen dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken dækker i 2019 følgende overordnede emner relateret til it-anvendelse i virksomheder :

  • It-kompetencer og rekruttering
  • Adgang til internet og mobilt bredbånd
  • It-sikkerhed og databeskyttelse
  • Hjemmesider og sociale medier
  • Brug af internetforbundne sensorer
  • 3D print og robotteknologi
  • Maskinlæring og kunstig intelligens
  • GPS og andre satellitbaserede tjenester
  • Elektronisk handel
  • Deleøkonomi (indlogering og kørsel af medarbejdere)

Afgrænsningen af undersøgelsespopulation til virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst 10 fuldtidsansatte er bestemt af EU-forordning.

Grupperinger og klassifikationer

Undersøgelsens resultater formidles i hovedreglen med fordeling på branche og størrelsesgruppe. Fra og med 2008 anvendes brancher fra Dansk Branchekode 2007 (DB07), internationalt NACE Rev.2. I perioden 2004-2007 anvendes Dansk Branchekode 2003 (DB03). Ved branchegruppering er Danmarks Statistiks standardgrupperinger anvendt. For yderligere information, se Dansk branchekode.

I Statistikbanken er virksomhedernes størrelse defineret ved antal fuldtidsansatte, opdelt i grupperne 10-49, 50-99, 100-249 og 250+ ansatte - se tabellerne ITAV2 - ITAV9. Undersøgelsen i 2019 omfattede undtagelsesvist virksomheder med 5-9 fuldtidsansatte (med et reduceret antal spørgsmål i forhold til undersøgelsen for virksomheder med 10+ ansatte) - se tabellerne ITAV10- ITAV11.

Sektordækning

Undersøgelsen dækker hovedparten af brancherne i de private, ikke-finansielle byerhverv. Den finansielle sektor er alene inkluderet i tællingsårene 2005-2010.

Begreber og definitioner

Internetforbindelsen hastighed: I undersøgelsen spørges til virksomhedens hurtigste internetforbindelse defineret som den markedsførte download-hastighed.

Elektronisk salg: Elektronisk salg vedrører ordrer afgivet via internettet eller andre computernetværk. Der ses bort fra ordrer afgivet via almindelig e-post. Betaling og levering behøver ikke foregå elektronisk. Elektronisk handel kan ske på to måder: i) web-salg, dvs. ordrer afgivet via hjemmesider eller ekstranet, og ii) EDI-salg, dvs. ordrer sendt automatisk fra virksomhed til virksomhed i særligt aftalte formater. Web-salg kan ske såvel til forbrugere som til andre virksomheder (private og offentlige), mens EDI-salg i praksis kun foregår fra virksomhed til virksomhed.

Elektronisk køb: Elektronisk køb omfatter ordrer afgivet af virksomheden via: - Andre virksomheders hjemmesider (webshops) eller extranet fra en anden virksomhed eller via apps, - EDI (EDI: Electronic Data Interchange), dvs. ordrer afgivet i et aftalt eller standard format, som tillader automatiseret databehandling. Omfatter også automatisk system-genererede ordrer (EDIFACT, XML o. lign.). Køb af varer eller tjenesteydelser omfatter værdien af alle varer og tjenesteydelser købt i 2017 til videresalg eller forbrug i produktionsprocessen, Medtager ikke køb af investeringsgoder.

Big data analyse: Big data analyse er brugen af teknikker, teknologier og software værktøjer til analytisk behandling af big data, der kan stamme fra virksomhedens egne kilder eller fra andre kilder. Big data genereres ved aktiviteter, der foregår elektronisk, og ved maskine-til-maskine kommunikation, fx data fra brug af sociale medier eller fra produktionsprocesser. Big data er typisk karakteriseret ved: - Stor volumen: Big data er typisk meget store mængder data - Stor kompleksitet og variation, fx i dataformater (tekst, video, billeder, sensordata, logs, click stream data, geolokationsdata mv.) - Høj hastighed: Big data genereres typisk konstant og hastigheden hvormed data opdateres og nye informationer er tilgængelige er derfor meget høj.

Brug af 3D-print: 3D-print – også kaldet additiv produktion – er brug af specielle 3D-printere til fremstilling af tredimensionelle fysiske objekter ved hjælp af digital teknologi. Medtager 3D-printning udført i egen virksomhed og af eksterne leverandører.

Cloud Computing: Cloud computing er it-services, der benyttes over internettet, fx adgang til software, computerkraft eller lagerplads mv., hvor serviceydelsen har alle følgende karakteristika: i) leveres fra serviceleverandørens servere, ii) kan fleksibelt skaleres op eller ned, iii) kan bruges efter behov, i det mindste efter etablering, iv) er betalbar, enten per bruger, efter forbrug eller forudbetaling.

GPS og andre satellitbaserede tjenester: Satellitbaserede tjenester omfatter brugen af signaler og data fra satellitter, eksempelsvis navigations-, positionerings- og timingsignaler (GPS), satellitbilleder, eller kommunikation via satellitter uden for dækning fra landnettet. GPS er kun omfattet i de tilfælde, hvor brugen er integreret med virksomhedens it-systemer, eller hvor de afledte data efterfølgende bearbejdes videre (fx til flådestyring eller kørselsregnskaber).

Internetforbundne sensorer: Internetforbundne sensorer er sensorer, der er selvstændigt forbundet med internettet og kan opsamle og videregive informationer ad den vej samt evt. selv handle på baggrund af de samme informationer. Det omfatter sensorer, der eksempelvis måler, registrerer eller styrer tryk, bevægelse, temperatur, fugtighed, lyd, vibrationer, hastighed, position og nærhed. Sensorer, der ikke er koblet på internettet, er ikke omfattet af denne undersøgelse.

Maskinlæring og kunstig intelligens: Maskinlæring og kunstig intelligens omfatter brug af computersoftware, der med udgangspunkt i data ”tænker”, analyserer, problemløser og danner sammenhænge i mønstre, fx i billed-, lyd- og tekstdata. Det kan bl.a. være computergenereret årsrapport, chatbots eller automatiseret markedsføring.

Robot teknologi: En industri-robot indgår i industriel produktion. Den kan være fastmonteret eller mobil. Den er automatisk styret og kan programmeres til at manipulere objekter, bøje sig og rotere om 3 eller flere akser. En service-robot indgår i interaktion med personer, andre maskiner eller digitale enheder. Den har en grad af autonomi og er i stand til at operere i et komplekst og dynamisk miljø. Software robotter (computerprogrammer) og 3D-printere er ikke omfattet af undersøgelsen i 2018.

Indlogerings-tjenester via internet platforme: Indlogerings-tjenester på internet platforme kan anvendes til at arrangere indlogering for medarbejdere i forbindelse med forretningsrejser. Internet platformene kan være dedikerede hjemmesider eller apps, der – helt eller delvist – fokuserer på indlogering. Der kan også være tale om hjemmesider eller apps, der ikke har dette fokus, fx sociale netværk.

Kørsels-tjenester via internet platforme: Kørselstjenester på internet platforme kan anvendes til at arrangere kørselstjenester udført af privatpersoner (eller delebils-ordninger). Internet platformene kan være dedikerede hjemmesider eller apps, der – helt eller delvist – fokuserer på indlogering. Der kan også være tale om hjemmesider eller apps, der ikke har dette fokus, fx sociale netværk.

Automatiseret informationsdeling internt i virksomheden: Automatiseret informationsdeling internt i virksomheden vedrører den automatiserede deling af informationer på tværs af funktioner i virksomheden, fx gennem ressourcestyrings- og kundehåndteringssystemer. - ERP: System til styring af virksomhedens ressourcer på tværs af funktioner, fx regnskab, planlægning, markedsføring m.m. - CRM: Customer Relation Management

Elektronisk forsyningskæde mellem leverandør og kunde: Elektronisk forsyningskæde mellem leverandør og kunde vedrører deling af information med andre virksomheder, enten leverandører eller kunder, om leverance af varer eller tjenester. - Fx koordinering af lagerbeholdning, efterspørgsel, produktion, distribution, leverance-status o.l. - Informationen deles via hjemmesider eller andre former for aftalt elektronisk overførsel. Der ses bort fra almindelige e-mails.

Brug af sociale medier: En virksomhed regnes som aktiv bruger af sociale medier, hvis den har en brugerprofil, konto eller brugerlicens. Annoncering alene medregnes ikke som aktiv brug. Sociale medier er hjemmesider, hvor indhold kan deles med andre brugere. Her skelnes mellem sociale netværk (som fx Facebook og LinkedIn), tjenester til deling af multimedia (som fx YouTube, Flickr og Picasa), egen blog/mikroblog (fx Twitter) og wiki-sider (dvs. hjemmesider, hvor man kan udvikle web-dokumenter og websider i samarbejde med andre).

RFID teknologi: Brug af RFID (Radio Frequency Identification) teknologi - vedrører brug af RFID tags, der på afstand kan hente information automatisk, fx til at genkende eller spore genstande. - omfatter brug af NFC (Near Field Communication) teknologi En RFID-tag er et stykke elektronik, der via radiobølger på kort afstand sender information tilbage, når det modtager et bestemt signal.

Enheder

Virksomhed.

Population

Undersøgelsen dækker populationen private virksomheder med mindst 10 ansatte inden for de ikke-finansielle byerhverv. Populationen er fastlagt i en EU-forordning. I 2019 omfatter undersøgelsen også virksomheder med 5-9 ansatte, som har besvaret en reduceret udgave af spørgeskemaet (ca. 1/3-del af spørgsmålene fra undersøgelsen til virksomheder med 10+ ansatte). Udvidelsen af populationen i 2019 er ekstraordinær, og der er endu ikke taget stilling til om den fortsætter i 2020.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1998-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

I Statistikbankens tabel ITAV2-ITAV5 og ITAV7-ITAV11 er angivet andelen af virksomheder, som enten har svaret "Ja" eller "Nej" til et spørgsmål (kategoriske variable). Der er virksomheder, som ikke har svaret på alle spørgsmål, så summen af kategorierne "Ja" og "Nej" summer ikke helt til 100 pct.

I statistikbankens tabel ITAV6 er angivet virksomhedernes e-salg og e-køb som andele af henholdsvis årets omsætning og samlet køb. Virksomhedernes årlige omsætning hentes fra seneste version af Det Erhvervsstatistiske Register (ESR). Virksomhedens årlige samlede køb beregnes ved summen af indenlandsk køb og import i den seneste offentliggørelse af Firmastatistikken.

Referencetid

Referenceperioden er januar samme år (for nogle variable det forgange kalenderår).

Hyppighed

Statistikken udkommer én gang årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §8 (jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972 med de ændringer, der følger af lov nr. 386 af 13. juni 1990, lov nr. 1025 af 19. december 1992 og lov nr. 295 af 2. maj 2000).

Statistikken er fra og med 2006 omfattet af EU-forordning om statistik om informationssamfundet (Regulering (EC) Nr. 808/2004). Forordningen er forlænget i (Regulering (EC) No 960/2008).

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er angivet til 1.964 timer for de 2.712 virksomheder med mindst 10 ansatte, der har svaret på spørgsmålet om tidsforbrug (samlet stikprøve var på 4.180 virksomheder). Det giver et gennemsnitligt tidsforbrug pr. virksomhed på 43 minutter.

Det gennemsnitlige tidsforbrug for virksomheder med 5-9 ansatte er 20 minutter (indberetningsbyrde på 309 timer for de 949 virksomheder med 5-9 ansatte, der har svaret). Virksomheder med 5-9 ansatte fik et spørgeskema med færre antal spørgsmål (ca. 1/3 af antal spørgsmål til virksomheder med mindst 10 ansatte). Stikprøven for virksomheder med 5-9 ansatte var på 1.310 virksomheder.

It-anvendelse i virksomheder 2019 - version for virksomheder med mindt 10 ansatte.

Øvrige oplysninger

Find oplysninger på emnesiden om it-anvendelse i virksomheder. Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.