Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Maria Pedersen
39 17 36 35

mrp@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i virksomheder

Statistikken er en årlig stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse. Data indsamles via digital indberetning. Datavalidering sker i form konsistenskontroller i det digitale skema samt ved efterfølgende fejlsøgning og eventuel genkontakt til indberettere. De offentliggjorte resultater er opregnet til populationen. Der stratificeres på branche og virksomhedsstørrelse.

Kilder

Undersøgelsen dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst 10 fuldtidsansatte. Statistikken er baseret på spørgeskema oplysninger fra en stikprøve af virksomheder. Stikprøven er stratificeret på branchegrupper og størrelsesgrupper (defineret efter antal fuldtidsansatte i virksomheden).

Data indsamles via digital indberetning.

Stikprøven dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst 10 fuldtidsansatte. Bruttostikprøven i 2021 var på 4.362 virksomheder, og af disse var 3.042 virksomheder også udtrukket til 2020 stikprøven, dvs. 70 pct. af stikprøven i 2021 er gengangere fra sidste år (panelundersøgelse). Nettostikprøven var på 4.362 virksomheder, og der var 4.144 besvarelser. I nettostikprøven er fratrukket virksomheder, som er lukket eller gået konkurs.

Til beregning af E-salgs andel af omsætningen anvendes oplysninger fra Det erhvervsstatistiske register (ESR). Virksomhedernes e-køb beregnes som en andel af det samlede køb, og oplysninger om det samlede køb hentes fra Firmastatistikken.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Digital indberetning via blanket. Blanketten kan ses her.

Datavalidering

En række kontroller og valideringsmekanismer samt hjælpemekanismer i forhold til den indberettende persons forståelse af spørgsmål mv. er indbygget i det digitale spørgeskema. Det drejer sig bl.a. om sumkontrol af kvantitative oplysninger (fx at procentandele summer til 100 pct.) samt filter- og routing kontrol (fx at der ikke afgives oplysninger i felter, hvor virksomheden ikke skal svare).

Når data er modtaget i Danmarks Statistik foretages efterfølgende en række kontroller. Disse foretages dels på makroniveau, hvor fx resultater for en given variabel for en given branche eller størrelsesgruppe sammenlignes med niveauet for året før. Herudover valideres på mikroniveau, dvs. oplysninger for den enkelte virksomhed. Det er fx en vurdering af de indberettede tal for e-salg sammenholdt med oplysninger fra tidligere år. I både makro- og mikrovalidering anvendes baggrundsoplysninger fra Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register som hjælpeinformation. Hertil kommer identificering af outliers, dvs. indberetninger med ekstreme værdier på udvalgte variable. I nogle tilfælde medfører datavalideringsarbejdet, at den indberettende virksomhed genkontaktes for en afklaring af oplysninger.

Databehandling

De offentliggjorte resultater er opregnet til populationen, som er virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst 10 fuldtidsansatte.

Der er foretaget en stratificeret tilfældig udvælgelse efter antal fuldtidsansatte og branche. Ved opregning foretages en vægtning og kalibrering ved regressionsestimat af den vægt, den enkelte virksomhed tildeles ud fra virksomhedens størrelse og branche. Der foretages ikke imputering af manglende oplysninger fra den enkelte virksomhed (item non-response), ligesom der heller ikke foretages imputering af virksomheder, som ikke har besvaret spørgeskemaet (unit non-response). Sidstnævnte håndteres i stedet under opregningen.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.