Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Gitte Frej Knudsen
3917 3119

gfk@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i virksomheder

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, er alle resultater forbundet med en vis usikkerhed i form af tilfældig variation i forhold til detaljeret branche og virksomhedsstørrelse. Der foretages hvert år usikkerhedsberegninger, og disse viser, at stikprøveusikkerheden er begrænset. Resultaterne fra undersøgelsen for virksomheder med mindst 10 ansatte er baseret på besvarelser fra 4.076 virksomheder ud af en samlet population på 16.758 virksomheder. Den samlede svarprocent for virksomheder med mindst 10 ansatte er på 98 pct.

Samlet præcision

Den samlede usikkerhed vedrører primært objektbortfald og partielt bortfald – og begge påvirker kun i meget begrænset omfang usikkerheden for undersøgelsens resultater.

Stikprøveusikkerhed

Resultaterne er baseret på besvarelser fra 5.292 virksomheder ud af en samlet population på 30.322 virksomheder med mindst 5 ansatte. Den samlede svarprocent var på 97 pct. for virksomheder med mindst 5 ansatte.

Der foretages stikprøve usikkerhedsberegninger hvert år , og disse viser, at stikprøve usikkerheden er begrænset. Eksempler på variable fra undersøgelsen 2019, med estimerede andel og tilhørende 95 pct. statistisk sikkerhedsinterval, nedre og øvre:

  • Virksomheden er aktiv bruger af sociale medier (i alt): 75 pct. (74; 76)
  • Virksomheden har web-salg (i alt): 26 pct. (25; 27)
  • Virksomheder med hjemmeside (i alt): 94 pct. (93, 95)
  • Virksomheden anvender maskinlæring eller kunstig intelligens (i alt): 6 pct. (5;7)

Sagt på en anden måde betyder ovenstående, at fx andelen af virksomheder med web salg med 95 pct. sandsynlighed ligger mellem den nedre og øvre procent angivet i parentes (25; 27), men at resultatet i statistikken er tallet, der er anført før parentesen (26 pct.).

For kategoriske variable i 2019 undersøgelsens offentliggjorte resultater, er den absolutte stikprøvefejl på højst 2 pct. med et 95 pct. statistisk sikkerhedsinterval for hele populationen.

Usikkerheden kan stige ved opgørelse på hovedbrancher og virksomhedsstørrelser. For både kategoriske- og kontinuerte variable offentliggøres resultater for undergrupper (hovedbranche krydset med virksomhedsstørrelse) i Statistikbanken, hvis den absolutte stikprøvefejl er under 7,5 pct. med et 95 pct. statistisk sikkerhedsinterval.

Anden usikkerhed

Anden usikkerhed vedrører primært objektbortfald og partielt bortfald. Den samlede svarprocent for virksomheder med 10+ ansatte var på 98 pct., og for virksomheder med 5-9 ansatte var svarprocenten på 93 pct.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Populationen består af private firmaer med mindst 10 ansatte på udtrækstidspunktet. Populationen omfatter de private, ikke-finansielle byerhverv (den finansielle sektor er dog inkluderet i tællingsårene 2005-2010).

4.180 virksomheder ud af en samlet population på 16.758 virksomheder med mindst 10 ansatte indgår i undersøgelsen 2019. Stikprøven er stratificeret efter branche- og størrelsesgruppe. Svarprocenten er på 98 pct. Bortfald skyldes konkurser, overtagelser mv. I undersøgelsen for virksomheder med 5-9 ansatte indgår 1.310 virksomheder ud af en samlet population på 13.565 virksomheder. Svarprocenten er på 93 pct.

Undersøgelsen er spørgeskemabaseret, og data indsamles ved digital indberetning via http://www.virk.dk. Datavalidering omfatter makro- og mikrofejlsøgning samt i et vist omfang genkontakt med virksomheder.

I stikprøveundersøgelsen vil hver observation repræsentere flere elementer i populationen. De vægte, der tilknyttes observationen, beregnes ved hjælp af generaliserende regressionsestimater.

Der er udarbejdet usikkerhedsberegninger. Gennemgående er svarprocenten i undersøgelsen høj (over 95 pct.), og omfanget af delvist mangelfulde besvarelser begrænset.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken offentliggøres ikke i foreløbig udgave.