Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur
Maria Pedersen
39 17 36 35

mrp@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i virksomheder

Resultaterne fra undersøgelsen for virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte er baseret på besvarelser fra 4.144 virksomheder ud af en samlet population på 17.014 virksomheder. Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, er alle resultater forbundet med en vis usikkerhed i form af tilfældig variation i forhold til branche og virksomhedsstørrelse. Der foretages hvert år usikkerhedsberegninger, og disse viser, at stikprøveusikkerheden er begrænset.

Samlet præcision

Den samlede usikkerhed vedrører primært objektbortfald og partielt bortfald – og begge påvirker kun i meget begrænset omfang usikkerheden for undersøgelsens resultater. Virksomhedernes besvarelser blev indsamlet fra februar til juli 2021. I de tidligere år har undersøgelsens svarprocent været meget høj (ca. 98 pct.), men virksomhedernes svarprocent i 2021 er faldet til 96 pct. formentlig på grund af COVID-19. Ligesom tidligere år er resultaterne i 2021 forbundet med stikprøveusikkerhed, og den lavere svarprocent påvirker kun resultaterne i et meget begrænset omfang.

Stikprøveusikkerhed

Resultaterne er baseret på besvarelser fra 4.144 virksomheder ud af en samlet population på 17.014 virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte. Den samlede svarprocent var på 96 pct.

Der foretages stikprøve usikkerhedsberegninger hvert år , og disse viser, at stikprøve usikkerheden er begrænset. Eksempler på variable fra undersøgelsen 2021, med estimerede andel virksomheder og tilhørende 95 pct. statistisk sikkerhedsinterval, nedre og øvre:

  • Virksomheden har EDI-salg (i alt): 15 pct. (14; 16)
  • Virksomheder med cloud computing (i alt): 65 pct. (63; 67)
  • Virksomheden er aktiv bruger af sociale netværk: 76 pct. (74; 78)

Sagt på en anden måde betyder ovenstående, at fx andelen af virksomheder med EDI salg med 95 pct. sandsynlighed ligger mellem den nedre og øvre procent angivet i parentes (14; 16) , men at resultatet i statistikken er tallet, der er anført før parentesen (15 pct.).

For kategoriske variable i 2021 undersøgelsens offentliggjorte resultater, er den absolutte stikprøvefejl på højst 2 pct. med et 95 pct. statistisk sikkerhedsinterval for hele populationen.

Usikkerheden kan stige ved opgørelse på kryds mellem hovedbranche og virksomhedsstørrelse. For kategoriske variable offentliggøres resultater for undergrupper (hovedbranche krydset med virksomhedsstørrelse) i Statistikbanken, hvis den absolutte stikprøvefejl er under 7,5 pct. med et 95 pct. statistisk sikkerhedsinterval.

Anden usikkerhed

Anden usikkerhed vedrører primært objektbortfald og partielt bortfald. Dette er i begge tilfælde begrænset i omfang.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Populationen består af private virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte på udtrækstidspunktet, som er i december året før. Populationen omfatter de private, ikke-finansielle byerhverv (den finansielle sektor er dog inkluderet i tællingsårene 2005-2010).

Netto stikprøven udgør 4.325 virksomheder ud af en samlet population på 17.014 virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte. Stikprøven er stratificeret efter branche- og størrelsesgruppe. Svarprocenten er på 96 pct. i 2021. Svarprocenten er ca. 2 pct. lavere end i de tidligere år formentlig fordi virksomhedernes besvarelser blev indsamlet fra februar til juli 2021 under COVID-19 nedlukningen.

Undersøgelsen er spørgeskemabaseret, og data indsamles ved digital indberetning via http://www.virk.dk. Datavalidering omfatter makro- og mikrofejlsøgning samt i et vist omfang genkontakt med virksomheder.

I stikprøveundersøgelsen vil hver observation repræsentere flere elementer i populationen. De vægte, der tilknyttes observationen, beregnes ved hjælp af generaliserende regressionsestimater.

Der er udarbejdet usikkerhedsberegninger. Gennemgående er svarprocenten i undersøgelsen høj og omfanget af delvist mangelfulde besvarelser begrænset.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken offentliggøres ikke i foreløbig udgave.