Gå til sidens indhold

Innovation i erhvervslivet

Formålet med denne statistik er at belyse innovationen i det danske erhvervsliv i form af implementering af nye produkter og produktionsprocesser. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2007 til 2016.

Fra og med 2018 er undersøgelsen ændret på en række punkter, og resultaterne af undersøgelsen for 2018 kan derfor kun med begrænsninger sammenlignes med resultaterne af de tidligere undersøgelser.

Undersøgelsen er spørgeskemabaseret, og er gennemført efter minimumskravene i EU's forordning for innovationsstatistik. Danske data er sammenlignelige med de øvrige EU-landes for de brancher og størrelsesgrupper af virksomheder, som indgår i undersøgelsen.

Indhold

Innovation i erhvervslivet er en årlig opgørelse af anvendte resurser til forskning og udvikling opgjort i mio. kr. og som andelen af innovative virksomheder. Statistikken opdeles efter brancher, i grupper af virksomhedsstørrelse samt geografisk på regioner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik er indsamle ved hjælp af spørgeskemaer, fra en stikprøve på ca. 3.000 respondenter blandt en population på ca. 9.300 virksomheder. Data fejlsøges allerede i forbindelse med indberetningen, hvorefter indberettede data fejlsøges maskinelt og manuelt. Manglende værdier imputeres og stikprøven opregnes til den samlede resultat.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken bruges af ministerier, brancheorganisationer, forskere, pressen, private virksomheder samt studerende. Statistikken anvendes til forskning, ministerielle publikationer og internationale sammenligninger. Indikatorer baseret på statistikken indgår i dokumentationen af Vidensamfundet. Oplysninger fra statistikken benyttes som indikatorer til EU's Innovations Union Scoreboard, der er en del af Europa2020-strategien.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistisk usikkerhed, fejl i indberetninger samt problemer for virksomheder med at adskille præcist hvor store beløb, der anvendes på innovation, og hvornår der er tale om innovation og innovationsaktiviteter.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken forventes fra næste undersøgelse (2020) at blive offentliggjort ca. 11 måneder efter referenceperiodens udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken for 2018 er kun vanskeligt sammenlignelig med tidligere offentliggørelser. Statistikken kan til en vis grad sammenholdes med statistikken om innovation i den offentlige sektor.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken under emnet Innovation. Se mere på statistikkens emneside.

Der er mulighed for at få udført skræddersyede opgaver på de færdige datasæt. Gennem Forskerordningen kan forskere få adgang til afidentificerede mikrodata.

Læs mere om tilgængelighed