Gå til sidens indhold

Innovation i erhvervslivet

Formålet med denne statistik er at belyse innovationen i det danske erhvervsliv. Innovationen udtrykkes som implementering af nye produkter, produktions- og arbejdsprocesser samt markedsføring og organisation. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2007 og frem. Der skal dog udvises varsomhed i forbindelse med sammenligning med tidligere år, da der har været ændringer i stikprøven og innovationsbegrebet. Undersøgelsen er spørgeskemabaseret, og er gennemført efter EU's og OECD's retningslinjer for innovationsstatistik, beskrevet i Oslo-manualen. Danske data er dermed direkte sammenlignelige med de øvrige EU-landes.

Indhold

Innovation i erhvervslivet er en årlig opgørelse af anvendte resurser til forskning og udvikling opgjort i mio. kr. og som andelen af innovative virksomheder. Statistikken opdeles efter brancher, i grupper af virksomhedsstørrelse samt geografisk på regioner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles årligt ved hjælp af spørgeskemaer, fra en stikprøve på ca. 3.600 respondenter blandt en population på ca. 20.000 virksomheder. Data fejlsøges allerede i forbindelse med indberetningen, hvorefter indberettede data fejlsøges maskinelt og manuelt. Manglende værdier imputeres og stikprøven opregnes til den samlede resultat.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken bruges af ministerier, brancheorganisationer, forskere, pressen, private virksomheder samt studerende.

Statistikken anvendes til forskning, ministerielle publikationer og internationale sammenligninger. Indikatorer baseret på statistikken indgår i dokumentationen af Vidensamfundet. Oplysninger fra statistikken benyttes som indikatorer til EU's Innovations Union Scoreboard, der er en del af Europa2020-strategien.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistisk usikkerhed, fejl i indberetninger samt problemer for virksomheder med at adskille præcist hvor store beløb, der anvendes på innovation, og hvornår der er tale om innovation og innovationsaktiviteter.

For 2016: Andel af virksomheder med innovation: 2,0 Innovationsudgifter, øvrige innovationsudgifter: 2,5

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres normalt knap et år efter referenceperiodens udløb. Statistikken for 2022 er offentliggjort 15 måneder efter referenceperiodens udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig over tid fra 2007 og frem. Statistikken er indsamlet på baggrund af en EU-forordning, og den danske statistik vurderes dermed at være sammenlignelig med andre EU-landes tilsvarende opgørelser, i det omfang de følger forordningen. Der findes ikke anden sammenlignelig dansk statistik.

Statistikken kan til en vis grad sammenholdes med statistikken om innovation i den offentlige sektor.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udkommer årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for innovation i erhvervslivet i tabellerne INN21, INN22, INN23, INN24 og INN25. Derudover indgår tallene i publikationen Innovation og forskning. Se mere på statistikkens emneside. Der er mulighed for at få udført skræddersyede opgaver på de færdige datasæt. Gennem Forskerordningen kan forskere få adgang til afidentificerede mikrodata.

Læs mere om tilgængelighed