Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Anne-Sofie Dam Bjørkman
3917 3396

asd@dst.dk

Hent som PDF

Innovation i erhvervslivet

Statistisk usikkerhed, fejl i indberetninger samt problemer for virksomheder med at adskille præcist hvor store beløb, der anvendes på innovation, og hvornår der er tale om innovation og innovationsaktiviteter.

For 2016: Andel af virksomheder med innovation: 2,0 Innovationsudgifter, øvrige innovationsudgifter: 2,5

Samlet præcision

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, er alle tal forbundet med en vis statistisk usikkerhed i form af tilfældig variation. Det gælder i særlig grad resultater fra de mest detaljerede branche-, regions- og størrelsesopgørelser, hvor tallene overvejende skal betragtes som retningsgivende.

Fra og med referenceåret 2009 benyttes et rullende panel blandt de indberettende virksomheder for at mindske måleusikkerheden.

Fra og med 2009-statistikken offentliggøres seneste tælling som foreløbige tal for derved at sikre, at erfaringer og oplysninger fra den følgende dataindsamling og statistikproduktion også indgår i behandlingen af datamaterialet. Ved offentliggørelse af foreløbige tal for seneste tællingsår offentliggøres samtidigt den endelige statistik for det foregående år.

Som et led i den generelle kvalitetssikring af statistikken er der udarbejdet en kvalitetshåndbog for statistikkerne om forskning, udvikling og innovation (FUI), se [Danmarks Statistik[(https://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17627/fuierhverv.pdf)

Stikprøveusikkerhed

De beregnede varianskoefficienter (CV) for centrale indikatorer i 2013 (foreløbige tal): - Andel af virksomheder med innovation: 1,8 - Innovationsudgifter, drifsudgifter (ekskl. FoU): 3,9

For 2012: - Andel af virksomheder med innovation: 1,9 - Innovationsudgifter, driftsudgifter (ekskl. FoU): 6,6

For 2014: - Andel af virksomheder med innovation: 1,9 - Innovationsudgifter, driftsudgifter (ekskl. FoU): 4,2

For 2015: - Andel af virksomheder med innovation: 1,8 - Innovationsudgifter, driftsudgifter (ekskl. FoU): 7,5

For 2016: - Andel af virksomheder med innovation: 2,0 - Innovationsudgifter, driftsudgifter (ekskl. FoU): 2,5

For 2020 Under udarbejdelse

Den relativt høje varianskoefficient for innovationsudgifterne skyldes, at det er relativt få virksomheder, der har sådanne udgifter. Dvs., at mange virksomheder i undersøgelsen vil anføre en udgift på 0 kr., mens et fåtal vil have nogle ganske betydelige innovationsudgifter. Derved bliver spredningen i materialet stor, og varianskoefficienten høj. Næsten halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har været innovative i en eller anden form, og det afspejler sig i en relativt lav varianskoefficient.

Anden usikkerhed

Bortfald er en af kilderne til usikkerhed, sammen med dækningsfejl, hvor virksomheder med væsentlig betydning for statistikken ikke indgår i stikprøven, fx som følge af registermæssige ændringer.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Under udarbejdelse.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken for 2016 er udgivet som foreløbige tal i marts 2018.