Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Anne-Sofie Dam Bjørkman
3917 3396

asd@dst.dk

Hent som PDF

Innovation i erhvervslivet

Statistikken er sammenlignelig over tid fra 2007 og frem. Statistikken er indsamlet på baggrund af en EU-forordning, og den danske statistik vurderes dermed at være sammenlignelig med andre EU-landes tilsvarende opgørelser, i det omfang de følger forordningen. Der findes ikke anden sammenlignelig dansk statistik.

Statistikken kan til en vis grad sammenholdes med statistikken om innovation i den offentlige sektor.

International sammenlignelighed

Indberetningen af tal til Eurostat sker efter de forordningsbestemte retningslinjer, og dækker således de brancher og størrelsesgrupper af virksomheder, som er forordningsbestemt. Dermed er statistikken sammenlignelig med øvrige EU-landes statistik.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er direkte sammenlignelig fra 2007 og frem.Danmarks Statistiks overtagelse af ansvaret for indsamling og behandling af innovationsstatistikken fra 2007-statistikken har medført metodemæssige ændringer, herunder at besvarelsen er gjort lovpligtig i henhold til Danmarks Statistiks lovhjemmel til dataindsamling. Innovationsstatistik fra og med 2007 er derfor ikke sammenlignelig med tidligere år. Danmarks Statistik har udarbejdet et notat, som beskriver konsekvenserne af databruddet i forhold til tidligere innovationsundersøgelser. Notatet er offentliggjort på https://www.dst.dk/fui. Statistikken har ændret metode fra 2018 til 2020, hvorfor disse år ikke er direkte sammenlignelige med tidligere. Sammenligninger over tid skal derfor ske med en vis varsomhed.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke anden sammenlignelig dansk statistik. Resultaterne er sammenlignelige i forhold til de øvrige EU-lande, idet der anvendes et harmoniseret metodegrundlag.

Intern konsistens

Intern konsistens i datamaterialet sikres dels som følge af, at indberetningen på http://www.Virk.dk leder respondenterne til at indberette korrekte værdier og dels som følge af grundig fejlsøgning .