Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Anne-Sofie Dam Bjørkman
3917 3396

asd@dst.dk

Hent som PDF

Innovation i erhvervslivet

Innovation i erhvervslivet er en årlig opgørelse af anvendte resurser til forskning og udvikling opgjort i mio. kr. og som andelen af innovative virksomheder. Statistikken opdeles efter brancher, i grupper af virksomhedsstørrelse samt geografisk på regioner.

Indholdsbeskrivelse

Undersøgelsen har til formål at belyse omfanget, arten og effekten af erhvervslivets innovation, herunder afdækning af innovationsaktiviteterne.

Innovationsstatistikken indeholder en inputdel om aktiviteter og de anvendte ressourcer, en procesdel om vilkår og vidensdeling, herunder udgifter til innovation, samt en outputdel om gennemførte innovationer.

De vigtigste indikatorer er:

Udgiftstype (mio. kr.) - Udgifter til egen forskning og udvikling (FoU) - Udgifter til købt forskning og udvikling - Driftsudgifter til innovation, ekskl. forskning og udvikling, fordelt på lønudgifter og øvrige driftsudgifter - Udgifter til køb af maskinel, udstyr, software mv. - Udgifter til køb af eksterne rettigheder - Udgifter til køb af anden ekstern viden - Udgifter til konsulentydelser

Innovationstype pct. - Produktinnovativ - Procesinnovativ - Produkt- og/eller procesinnovativ/ Innovative i alt

Andel af virksomheder med og uden samarbejde om FoU og anen innovation, samt arbejde om andet.

Grupperinger og klassifikationer

Branchegrupperingen i denne statistik følger Dansk Branchekode 2007 (DB07). DB07 er en dansk underopdeling af EU’s statistiske brancheklassifikation NACE rev. 2. Virksomheder grupperes i følgende størrelsesgrupper, baseret på antal årsværk: - Under 10 årsværk - 10-49 årsværk - 50-249 årsværk - 250(+) årsværk Geografisk fordeles statistikken på regioner.

Sektordækning

Det private erhvervsliv.

Begreber og definitioner

Innovativ: At en virksomhed er innovativ vil sige at den har introduceret produkt- og/eller procesinnovation.

Produktinnovativ: At en virksomhed er produktinnovativ vil sige, at den har introduceret varer eller serviceydelser, der er nye eller væsentligt ændrede. Produkterne skal være nye for virksomheden men kan evt. være udviklet eller introduceret før af andre.

Procesinnovativ: At en virksomhed er procesinnovativ vil sige, at den har indført nye eller væsentligt ændrede produktionsmetoder, arbejdsgange, metoder vedr. logistik eller distribution, regnskabs- og andre administrative funktioner, organisering af eksterne relationer, organisering af ansvar eller personaleledelse eller metoder til promovering af produkter, indpakning, prissætning, produkteksponering eller kundeservice. Processen skal være ny for virksomheden men kan være udviklet eller anvendt før af andre.

PP-innovativ: At en virksomhed er PP-innovativ vil sige, at den har introduceret nye eller væsentligt ændrede produkter (produktinnovativ) og/eller har indført nye eller væsentligt ændrede processer (procesinnovative). Fra og med 2018 svarer dette til innovative virksomheder i alt.

Markedsføringsinnovativ: At en virksomhed er markedsføringsinnovativ vil sige, at den har introduceret nye eller væsentligt ændrede markedsføringskoncepter eller strategier, herunder nye produktdesign, emballager, eksponeringer, promoveringer og prissætninger. Sæson- eller rutinemæssige ændringer af markedsføringsmetoder indgår ikke i begrebet. Udgår fra og med 2018-undersøgelsen.

Organisatorisk innovativ: At en virksomhed er organisatorisk innovativ vil sige, at den har indført nye eller væsentligt ændrede metoder til organisering af arbejdspladsen, forretningsgange, videnstyring eller eksterne relationer, herunder nye organiseringer, der er indført efter strategisk ledelsesbeslutning. Begrebet omfatter ikke nye organiseringer der primært skyldes fusion eller overtagelse. Udgår fra og med 2018-undersøgelsen.

Enheder

Virksomheder (økonomiske enheder).

Population

Målpopulationen udtrukket fra Det Erhvervsstatistise register, ESR,er den population, der senere regnes op til og altså den population, som undersøgelsen beskriver. I 2020 består målpopulationen af 18.639 virksomheder.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2007 og frem. Vær varsom med sammenligning over tid, da der har været ændringer i strikprøver og definitioner som følge af ændringer i FRASCATI-manualen.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Der anvendes en række måleenheder i statistikken: antal virksomheder, procent (fx procentvis andel af omsætningen, der stammer fra nyudviklede produkter), kvalitative vurderinger (fx i hvilken grad bestemte aktører har indflydelse på virksomhedens innovationsaktivitet), DKK (i 1.000 kr.).

Referencetid

01-01-2018 - 31-12-2022

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 8, jf. Lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000. Statistikken er omfattet af Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 995/2012 af 26. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for Innovation i erhvervslivet 2016 er beregnet til samlet at være 6 mio. kr. inklusiv indberetninger vedrørende forskning og udvikling

Øvrige oplysninger

Yderligere information, herunder anvendte spørgeskemaer, tabelsamlinger mv. kan hentes på Danmarks Statistiks temaside om forskning og udvikling (FoU) og innovation, se Danmarks Statistik.