Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Anne-Sofie Dam Bjørkman
3917 3396

asd@dst.dk

Hent som PDF

Innovation i erhvervslivet

Data til denne statistik indsamles årligt ved hjælp af spørgeskemaer, fra en stikprøve på ca. 3.600 respondenter blandt en population på ca. 20.000 virksomheder. Data fejlsøges allerede i forbindelse med indberetningen, hvorefter indberettede data fejlsøges maskinelt og manuelt. Manglende værdier imputeres og stikprøven opregnes til den samlede resultat.

Kilder

Innovation i erhvervslivet er en spørgeskemabaseret undersøgelse hvor data indsamles fra en stikprøve på ca. 3.600 tilfældigt udvalgte respondenter, blandt en population på ca. 20.000 virksomheder. Data til denne statistik og statistik om forskning og udvikling i erhvervslivet, indsamles i et fælles spørgeskema. Virksomhederne udvælges forskelligt afhængig af branche og antal ansatte. I brancher med en høj grad af forskning og udvikling, er der en øget stikprøvedækning For virksomheder med 100 eller flere årsværk (fuldtidsansatte) er udvalgssandsynligheden 100 pct. Herefter falder udvalgssandsynligheden i takt med at antal årsværk. Fra og med referenceåret 2009 er der indført et rullende panel i stikprøven, hvilket medfører mindre måleusikkerhed.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

De adspurgte virksomheder indberetter data i et online spørgeskema, via den fællesoffentlige indberetningsportal http://www.Virk.dk.

Datavalidering

I online spørgeskemaet på http://www.Virk.dk, er der indlagt fejlsøgning på en række variable. Dette gælder eksempelvis indberettede summer. Svarer den anførte sum, fx 100 pct., ikke til summen af delkomponenterne, gøres respondenterne opmærksom på dette og bedes rette til. Desuden gøres respondenterne opmærksom på, om det indberettede niveau for en række centrale variable, fx udgifter til forskning og udvikling og antal årsværk, er væsentligt højere eller lavere end i det foregående år. Efterfølgende foretages en maskinel fejlsøgning for en lang række potentielle eller faktiske fejl. Fejltyper rangeres efter hvilke der har størst betydning for statistikkens kvalitet, hvorefter de gennemgås manuelt. Desuden foretages tests af ekstreme værdier (outlier-tests) på centrale variable og kombinationer af variable. Enkelte af de indsamlede data sammenlignes med andre kilder for i tvivlstilfælde at vurdere, om det indberettede med sandsynlighed kan være korrekt eller bør korrigeres. Dette gælder fx antallet af årsværk til forskning og udvikling, der sammenholdes med det samlede antal udførte årsværk i virksomheden, som stammer fra det Erhvervsstatistiske Register (ESR). De samlede udgifter til innovation, herunder udgifter til egen forskning og udvikling sammenholdes med virksomhedens samlede omsætning, der ligeledes stammer fra ESR. I nogle tilfælde anvendes virksomhedernes officielle regnskaber som supplerende kilde i fejlsøgningen.

Databehandling

Det endeligt fejlsøgte materiale sammenholdes med den oprindelige stikprøve. For virksomheder over en vis størrelse, som ikke har besvaret undersøgelsen, foretages imputering af besvarelsen enten ved hjælp af indberettede oplysninger fra foregående år, eller via cold-deck.

I opgørelsen af statistikken anvendes en del af de indsamlede oplysninger til afledte variable. Det gælder fx andelen af innovative virksomheder, der er afledt af, hvor mange virksomheder, der har svaret 'ja' til at de har haft produktinnovation eller procesinnovation. Hvis en virksomhed har svaret ja til én eller flere af disse former for innovation, betegnes den som innovativ. Der foretages kalibreret vægtning.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.