Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens salg af varer (kvt.)

Statistikken beskriver industriens varesalg opgjort i både mængde og værdi, fordelt på detaljerede varetyper efter de internationale klassifikationer KN og SITC. Desuden omfatter statistikken en branchevis opgørelse af industriens salg.

Indsamling af data til statistikken for 2020 er delvis været påvirket af COVID-19 situationen. Det vurderes dog, at det samlede billede ikke har påvirket indsamlingen i noget stort omfang.

Danmarks Statistik har siden 2020 udført et omfattende arbejde med at kvalitetssikre indberetningerne fra de største virksomheder. Dette har medført revisioner for årene 2018 til 2022.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken beskriver industriens varesalg opgjort i mængde og værdi. Desuden omfatter statistikken en branchevis opgørelse af salget i værdi. Statistikkens variable er dokumenteret i TIMES.

Grupperinger og klassifikationer

Varer grupperes efter KN, den Kombinerede Nomenklatur og efter SITC, Standard International Trade Classification. Begge nomenklaturer anvendes også i Udenrigshandel med varer, og sammenhængen mellem dem er beskrevet på denne dokumentationsside. Til Eurostat sendes data klassificeret efter Prodcom-listen. Disse dannes vha. den nøgle der findes mellem KN og Prodcom.

Branchegrupperingen er baseret på Dansk Branchekode 2007, som bygger på den europæiske brancheklassifikation NACE rev. 2.

Sektordækning

Råstofindvinding og industri (fremstillingsvirksomhed), svarende til gruppe B og C i Dansk Branchekode 2007.

Dog er branche 10.71.20 (fremstilling af friske bageriprodukter) og branche 32.11.00 (Prægning af mønter) undtaget. Branche 10.71.20 omfatter primært bagerforretninger med eget bageri, denne branche er omfattet af detailomsætningsindekset. Branche 32.11.00 omfatter kun den Kgl. Mønt, som har en særlig rolle og ikke medregnes i det almindelige erhvervsliv.

Begreber og definitioner

Industriens salg: Salgs- eller fakturaværdi i løbende priser, eksklusiv moms og punktafgifter, men inklusiv pristilskud, fx eksportstøtte. Fakturerede rabatter er fratrukket. Alt salg er omfattet, uanset om det er til hjemmemarked eller eksport.

Egne varer: Varer som er indvundet, fremstillet, videreforarbejdet eller samlet af den indberettende virksomhed. Egne varer er også varer, som virksomheden har fået fremstillet i lønarbejde hos en anden virksomhed. Handelsvarer er ikke omfattet.

Handelsvarer: Handelsvarer er varer, som købes og sælges uden videreforarbejdning. Ompakning alene er ikke videreforarbejdning.

Lønarbejde for andre virksomheder: Arbejde, som udføres for en anden virksomhed, på input (råvarer, materialer) ejet af den anden virksomhed.

Enheder

Enheden i de tabeller, der fordeles på varetyper, er varen (produktet).

Den brancheopdelte statistik offentliggøres på basis af faglige enheder. En faglig enhed er arbejdssteder med samme branche, tilhørende samme virksomhed. I de fleste tilfælde er faglig enhed og virksomhed det samme, men især for store virksomhed med aktiviteter i flere brancher vil den faglige enhed være en underopdeling af virksomheden. Omsætningen er derfor fordelt anderledes mellem brancher end for statistikker, hvor enheden er virksomheden (den økonomiske enhed).

Population

Faglige enheder med hovedbranche inden for råstofindvinding og industri.

Geografisk dækning

Statistikken dækker virksomheder i Danmark eksklusive Færøerne og Grønland. I nogle tilfælde vil varer, der fysisk er fremstillet uden for Danmark, være omfattet, hvis de er fremstillet i lønarbejde for en dansk fremstillingsvirksomhed.

I de tilfælde hvor en dansk fremstillingsvirksomhed flytter sin produktion ud af Danmark, så er organiseringen altså afgørende for, om produktionen stadig vil indgå i den varefordelte industristatistik. Hvis den danske virksomhed (det danske CVR-nummer) bevarer ejerskabet over råvaren og kun køber lønarbejde i den udenlandske virksomhed, så vil produktionen stadig skulle indberettes som salg af egne varer. Hvis den danske virksomhed derimod ikke (længere) står for ejerskabet til råvarerne, men overlader råvarekøbet til det udenlandske (datter)selskab, så er de fremstillede varer ikke længere en del af den danske industristatistik. Den danske virksomhed klassificeres heller ikke længere som en industrivirksomhed, men efter hvad der er den tilbageværende hovedaktivitet i Danmark, fx engroshandel eller forskning og udvikling.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1995 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Salgsværdier indsamles og offentliggøres i 1000 kr. i Statistikbanken. Mængder offentliggøres i måleenheder tilpasset de forskellige varekoder.

Referencetid

Virksomhederne (de faglige enheder) indberetter kvartalets salg.

Hyppighed

Kvartalsvis i nationale offentliggørelser. Prodcom data sendes til Eurostat årligt, og offentliggøres årligt af Eurostat.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 8, stk. 1.

Statistikken er omfattet af Rådets forordning (EØF) Nr. 3924/91 af 19. december 1991 (PRODCOM-forordningen).

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er for 2005 opgjort til 3.569.000 kr.

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside.