Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens salg af varer (kvt.)

Den væsentligste usikkerhed knytter sig til den detaljerede klassifikation af salget af varer efter koder i den Kombinerede Nomenklatur. Der rapporteres undertiden på forkerte koder, og det er ikke muligt at finde alle fejl af denne type. Derudover er mængdeoplysningerne mere usikre end værdioplysninger, dels fordi mange respondenter anvender skøn for at oplyse mængder, dels fordi manglende svar fra en del respondenter betyder at der må estimeres.

Samlet præcision

Ved første offentliggørelse af tal for et kvartal mangler normalt indberetninger fra 5,4 pct. (opgjort som gennemsnit for 2020K1-2020K4) af de udsendte enheder i opgørelsen. Ved fjerde offentliggørelse (et år senere) mangler 1,5 pct. (opgjort som gennemsnit for 2020K1-2020K4). Procedurer for rykning for manglende indberetninger prioriterer de største virksomheder.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikkens rammepopulation er faglige enheder med mindst 10 fuldtidsbeskæftigede (cut-off). Dette dækker ca. 93 pct. af hele omsætningen i råstofindvinding og industri. De offentliggjorte data er ikke opregnet til at dække målpopulationen og derfor indgår enheder under cut-off ikke. Der er således i designet ingen dækning for enheder med under 10 fuldtidsbeskæftigede. Statistikkens rammepopulation afgrænses vha. branche- og beskæftigelsesoplysninger fra ESR. Kvaliteten af disse er normalt høj, og dækningsfejlen derfor lille. Hvert år medtages 1-200 nye enheder, heraf ender 20-30 med at blive fritaget - den typiske grund til fritagelse er at enheden har haft forkert branchekode og viser sig ikke at være en industrivirksomhed.

Indberetterne skal selv fordele deres varesalg på meget detaljerede varekoder fra den Kombinerede Nomenklatur, som indeholder ca. 10.000 koder. Rapportering under forkerte varekoder er derfor en typisk målefejl, som ikke altid opdages - selvom kontroller for varekoder ift. branchekode, atypiske enhedspriser, henvendelser fra brugere af statistikken mm. opdager en del af disse fejl. Denne type fejl har størst betydning på det mest detaljerede niveau - når varekoderne aggregeres til fx 6- eller 4-cifret niveau mindskes betydning, da de fleste forkerte varekoder trods alt er tæt på den rigtige i nomenklaturen.

Der er i 2013 lavet en undersøgelse hvor data blev sammenholdt med Udenrigshandel med varer på virksomhedsniveau. Denne indikerede en tendens til at virksomheder til Industriens salg af varer har en tendens til at bruge færre forskellige varekoder end de gør ved indberetning til Udenrigshandel med varer.

Når indberetterne bruger forkerte varekoder skyldes det enten manglende viden om klassifikation eller at det er for tidskrævende at fordele salget på varekoder. Det sidste gør sig nok i særlig grad gældende i virksomheder der producerer mange forskellige og skiftende varer, fx efter ordrer som underleverandører. Der er typisk en vis overrapportering på de såkaldte opsamlingsnumre', fx 'varer af jern og stål, ikke andetsteds nævnt' - forstået på den måde at der formentlig rapporteres salg under denne type koder som rettelig burde være placeret under en mere specifik kode.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Den væsentligste usikkerhed knytter sig til den detaljerede klassifikation af salget af varer efter koder i den Kombinerede Nomenklatur, da respondenterne ikke altid rapporterer under de rigtige koder og det ikke er muligt at finde alle fejl af denne type. Derudover er mængdeoplysningerne mere usikre end værdioplysninger, dels fordi mange respondenter anvender skøn for at oplyse mængder, dels fordi manglende svar fra en del respondenter betyder at der må estimeres.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

I forbindelse med offentliggørelsen af et nyt kvartal offentliggøres også reviderede tal for tidligere kvartaler. Tallene er altid foreløbige ved første offentliggørelse.

I princippet er data i Industriens salg af varer aldrig helt endelige. Det betyder, at de altid vil kunne revideres, hvis der opdages væsentlige fejl eller indkommer nye data. I praksis revideres data ikke uendeligt langt tilbage, men efter følgende retningslinjer:

  • Sent indkomne data indarbejdes altid, men vil normalt aldrig indkomme senere end et år efter første offentliggørelse.
  • Når Danmarks Statistik opdager fejl i de indberettede data, rettes de. Især fejl, der vedrører den detaljerede fordeling af omsætningen på varenumre og de tilknyttede mængdeoplysninger, opdages ikke altid inden første offentliggørelse. Revisioner af ældre data skyldes normalt sent opdagede fejl af denne type, fx hvis det opdages i aktuelle kvartal, at en virksomhed indberetter på et forkert varenummer og har gjort det gennem en periode. Fejl rettes normalt i alle berørte kvartaler i det år, hvor de opdages, samt i alle berørte kvartaler i de tre foregående kalenderår.
  • En gang årligt, i forbindelse med første offentliggørelse af fjerde kvartal, indarbejdes brancheændringer i statistikken med virkning fra seneste første kvartal. Brancherevisionen betyder, at der flyttes omsætning mellem brancherne baseret på en årlig gennemgang af, om virksomhederne har den korrekte branchekode i forhold til de varer, de har indberettet salg af det forløbne år. Antallet af virksomheder der skifter branche varierer, men er typisk 30-70 pr. år.

Data ældre end indeværende år plus tre foregående kalenderår vil således kun blive revideret undtagelsesvist. I forbindelse med offentliggørelsen af 2. kvt. 2014 forekom en sådan ekstraordinær revision for medicinalindustriens omsætning. Årsagen var ændret datagrundlag, som skabte bedre dækning. Pga. revisionens størrelse og for at undgå databrud blev revisionen ført helt tilbage til 2005.