Gå til sidens indhold

Industriens salg af varer (kvt.)

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Industriens salg af varer (kvt.) 2023 4. kvartal

Tidligere versioner

Statistikken belyser den danske industris salg af egne fremstillede varer fordelt på detaljerede varetyper. Industriens salg af varer er også den danske Prodcom-statistik, som er en EU-reguleret statistik om industriproduktionen.

Indhold

Statistikken beskriver industriens varesalg opgjort i både mængde og værdi, fordelt på detaljerede varetyper efter de internationale klassifikationer KN og SITC. Desuden omfatter statistikken en branchevis opgørelse af industriens salg.

Indsamling af data til statistikken for 2020 er delvis været påvirket af COVID-19 situationen. Det vurderes dog, at det samlede billede ikke har påvirket indsamlingen i noget stort omfang.

Danmarks Statistik har siden 2020 udført et omfattende arbejde med at kvalitetssikre indberetningerne fra de største virksomheder. Dette har medført revisioner for årene 2018 til 2022.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles hvert kvartal fra alle industrivirksomheder (inkl. virksomheder i råstofindvinding) med mindst 10 ansatte eller har en årsomsætning på over 100 mio. kr., hvilket svarer til cirka 3000 enheder. De indberettede data kvalitetssikres, bl.a. ved at sammenholde med tidligere indberettede data og med andre kilder. Herefter aggregeres data for varegrupper og branchegrupper. Serier med sæsonudsving sæsonkorrigeres.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken bruges til en række formål af mange forskellige brugere, heriblandt til udarbejdelse af nationalregnskabet, samt af ministerier, brancheorganisationer, markedsanalytikere, forskere, konsulenter og virksomheder.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den væsentligste usikkerhed knytter sig til den detaljerede klassifikation af salget af varer efter koder i den Kombinerede Nomenklatur. Der rapporteres undertiden på forkerte koder, og det er ikke muligt at finde alle fejl af denne type. Derudover er mængdeoplysningerne mere usikre end værdioplysninger, dels fordi mange respondenter anvender skøn for at oplyse mængder, dels fordi manglende svar fra en del respondenter betyder at der må estimeres.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives to måneder efter et kvartals udløb. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig tilbage til 1995 for de varefordelte tabeller, men har været produceret siden 1905 og kan findes i ældre publikationer. Prodcom-versionen er sammenlignelig med andre europæiske landes produktionsstatistikker. Statistikken kan sammenlignes med Udenrigshandel med varer for at danne forsyningsstatistik. Der er dog forskelle i dækningsgrad og usikkerhed på varekodeniveau. De branchefordelte tabeller er sammenlignelige siden 2000 på branchegrupperinger baseret på Dansk Branchekode 2007. Tidligere data findes kun på ældre branchegrupperinger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i starten af marts i Nyt fra Danmarks Statistik. Kvartalsvise tal offentliggøres i Statistikbanken under Industriens køb og salg. Internationalt er statistikken tilgængelig i Eurostats database og hos FN, hvor statistikken formidles under Industrial Commodity Statistics.

Læs mere om tilgængelighed