Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens salg af varer (kvt.)

Data indsamles hvert kvartal fra alle industrivirksomheder (inkl. virksomheder i råstofindvinding) med mindst 10 ansatte eller har en årsomsætning på over 100 mio. kr., hvilket svarer til cirka 3000 enheder. De indberettede data kvalitetssikres, bl.a. ved at sammenholde med tidligere indberettede data og med andre kilder. Herefter aggregeres data for varegrupper og branchegrupper. Serier med sæsonudsving sæsonkorrigeres.

Kilder

Statistikkens rammepopulation er alle faglige enheder med hovedbranche indenfor råstofindvinding og industri med mindst 10 fuldtidsbeskæftigede (generelt cut-off) eller en årsomsætning på over 100 mio. kr. Populationen udvælges én gang årligt på basis af beskæftigelsen i 3. kvartal året før referenceåret og brancheoplysninger i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR) ved referenceårets start. Der indsamles data fra ca. 3000 indberetningspligtige enheder.

Til Industriens salg af varer indberettes omsætning fordelt på en række kategorier:

Frem til 2020: Salg af egne varer (fordelt på KN-varekoder) Salg af opstillingsarbejde for andre Salg af lønarbejde for andre Salg af reparationsarbejde for andre Salg af handelsvarer Anden omsætning (kan fx være fra salg af royalties og licenser, mandskabsudlejning eller aktiviteter inden for bygge og anlæg)

Fra 2021: Salg af varer (fordelt på KN-varekoder) - Salg af egenproducerede varer - Salg af varer produceret af underleverandør Industrielle tjenesteydelser - Salg af opstillingsarbejde for andre - Salg af lønarbejde for andre - Salg af reparationsarbejde for andre Salg af handelsvarer Anden omsætning (kan fx være fra salg af royalties og licenser, mandskabsudlejning eller aktiviteter inden for bygge og anlæg)

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

Data indsamles via det elektroniske indberetning-system idep.web. Vejledning mv. kan findes på indberetningssiden for denne statistik.

Datavalidering

Det elektroniske spørgeskema indeholder en række automatiske kontroller. De betyder, at hvis en indberetter er ved at lave en indberetning, som er meget anderledes end forventet (ift. deres seneste indberetning) så vil vedkommende med det samme blive bedt om at forholde sig til, om den er korrekt.

Når indberetningerne er modtaget i Danmarks Statistik underkastes de en række kontroller, fx i forhold til store udsving ift. seneste periode eller i forhold til den typiske pris (værdi/mængde) for de anvendte varekoder. Det kontrolleres også, om de indberettede varekoder er sandsynlige i forhold til virksomhedens branche.

De indberettede data sammenholdes også med andre sammenlignelige statistikker, primært Industriens produktion og omsætning og Firmaernes køb og salg. Det sidste er især nyttigt i forhold til at finde tilfælde af underrapportering. Sammenligningen med andre statistikker sker både på virksomhedsniveau og brancheniveau.

Visse brancher i statistikken for Industriens salg af varer er for 2018 til og med 3. kvartal 2020 blevet konsistensrettet som en konsekvens af en tværstatistisk datarevision. Disse konsistensrettelser omhandler de mest betydende virksomheder og påvirker derfor forskellige brancher, som påvirker den samlede industriproduktion. Dette kan ligeledes have indflydelse på data på varekoder for ovennævnte periode.

Databehandling

Efter datavalidering sker der en imputering for manglende indberetninger. Imputering indebærer at manglende data bliver erstattet af nogle sandsynlige værdier beregnet på baggrund af anden tilgængelig information. Imputeringen sker i denne statistik med en kopi af seneste indberetning fra den enhed, der ikke har indberettet endnu. Dette er normalt foregående kvartal, men kan også godt være en ældre indberetning, hvis der mangler indberetning for flere kvartaler. For nye indberettere, der slet ikke har svaret endnu, imputeres der ikke. Der er altså ingen dækning af disse, da der heller ikke er nogen opregning. Dette har ingen væsentlig betydning for de overordnede tal, da de nye indberettere er små.

Manglende mængdeoplysninger estimeres ud fra indberetningerne på samme varekode fra andre indberettere i samme kvartal. Hvis der ikke er tilstrækkelige indberetninger med mængdeoplysninger på en varekode, så estimeres der ikke mængdeoplysninger. I disse tilfælde vil mængdeoplysningen mangle i de offentliggjorte tal.

Der foretages en udvidet mængdeestimering når data på Prodcom-koder dannes til Eurostat. Her estimeres alle manglende mængdeoplysninger, med inddragelse af oplysninger fra udenrigshandel med varer og fra andre EU-lande.

Der er ingen opregning.

Korrektion

Der anvendes såkaldt indirekte sæsonkorrektion i både de branche- og varefordelte serier, dvs. at serierne kun sæsonkorrigeres på det laveste aggregeringsniveau. Totalserierne dannes derefter ved at summere de underliggende sæsonkorrigerede serier. Nogle serier er ikke fundet egnede til sæsonkorrektion og sæsonkorrigeres derfor slet ikke. Det gælder for branchegrupperne B, 06.00.0, 08.00.9, 09.00.0, CF, 21.00.0, CL, 29.00.0, 30.00.0 samt 27.00.1, samt for en række varegrupper. I disse tilfælde vil totalserien bestå af summen af sæsonkorrigerede tal for underliggende serier, som er egnede til korrektion, samt summen af de faktiske serier for ikke-egnede serier.