Gå til sidens indhold

Grønne varer og tjenester

Grønne varer og tjenester belyser økonomi og beskæftigelse knyttet til markedsrettede varer og tjenester som bidrager til miljøbeskyttelse eller resursebesparelse. Resultaterne, hvor de første er fra 2012, viser omfanget af den økonomisk aktivitet på dette område. Resultaterne er en del af det grønne nationalregnskab.

Indhold

Grønne varer og tjenester er såvel produkter som har et direkte miljø- eller resurseformål (fx rensning af spildevand eller produktion af vindmøller) som produkter, der er renene og/eller resursebesparende i forhold til produkter med samme hovedformål. Eksempler er frysebokse i bedste energiklasse samt produktion af lavenergihuse. Statistikken er et modul i det grønne nationalregnskab.

Der ses på markedsrettede varer og tjenester opdelt på 16 miljøformål og på brancher. Indsatsen kan opdeles på: Specifikke miljø- og resursetjenester, tilknyttede varer og tjenester samt renere og resursebesparende produkter, samt på brancher.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Dataindsamlingen er for 2021 foretaget ud fra en stikprøve, som udgør ca. 2.200 virksomheder ud af ca. 6.100 virksomheder med minimum 10 ansatte. Stratificering er ud fra brancher og størrelsesgrupper efter antal ansatte.

I den samlede belysning indgår også estimerede resultater for mindre virksomheder samt direkte eller bearbejdede oplysninger fra andre statistikker.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugerne af statistikken er især offentlige myndigheder som arbejder inden for miljø, resurse og erhvervsspørgsmål med bl.a. fokus på opfyldelse af internationale mål, herunder klimamål og Verdensmålene fra 2015. Organisationer på området har ligeledes interesse for resultaterne. Brugertilfredsheden har ikke været målt endnu.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er en række usikkerhedsfaktorer knyttet til opgørelsen af grønne varer og tjenester, især knyttet til det forhold, at det i en række tilfælde ikke kan afgøres præcist, hvornår en vare eller en tjeneste er omfattet af definitionen.

Usikkerheden er generelt størst for de brancher, der er omfattet af spørgeskemaundersøgelsen. Dette gælder især for andelen fra virksomheder med under 10 ansatte, da disse resultater er estimeret.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Den første offentliggørelser (foreløbige tal) vil normalt foreligge 10 måneder efter referenceårets afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken foreligger indtil nu kun for 2012 til 2022. Der tilrådes forsigtighed med sammenligning med de tidligste år, især hvad angår grønne aktiviteter i byggebranchen og indenfor rådgivning, hvor der i 2012-2014 formentlig var tale om en undervurdering.

Resultaterne er i princippet sammenlignelige med andre landes resultater, men betydelige forskelle i metoder betyder, at sammenligninger er usikre.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikkens hovedvariable offentliggøres i NYT og i Statistikbanken.

Ligeledes er der i 2015 udgivet publikationer med en bredere belysning af området.

Det er muligt at linke data for grønne varer og tjenester med fx. data for forskning, uddannelse samt løn

Flere oplysninger kan findes på emnesiden: Grønt Nationalregnskab.

Læs mere om tilgængelighed