Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

Grønne varer og tjenester

Der er en række usikkerhedsfaktorer knyttet til opgørelsen af grønne varer og tjenester, især knyttet til det forhold, at det i en række tilfælde ikke kan afgøres præcist, hvornår en vare eller en tjeneste er omfattet af definitionen.

Usikkerheden er generelt størst for de brancher, der er omfattet af spørgeskemaundersøgelsen. Dette gælder især for andelen fra virksomheder med under 10 ansatte, da disse resultater er estimeret.

Samlet præcision

I forhold til samlet omsætning af grønne varer og tjenester skønnes usikkerheden at kunne anslås til plus/minus 10-15 mia. kr., (i forhold til omsætning af størrelsesorden 250 mia. kr.) Hovedparten af usikkerheden vurderes at kunne tilskrives måleproblemer.

For beskæftigelse, værditilvækst og eksport, som er beregnet ud fra omsætningstal on anden statistik, er usikkerheden i kraft af beregningsmetoden af samme relative størrelse, idet det antages, at den grønne andel af omsætningen også gælder for beskæftigelse, værditilvækst og eksport.

Det kan ikke med sikkerhed siges, om de offentliggjort resultat over- eller undervurderer i forhold til den "sande" værdi.

Stikprøveusikkerhed

Varianskoefficienten på det samlede estimat for omsætningen af grønne varer og tjenester inden for brancherne dækket af spørgeskemaer er beregnet til ca. 1,5 pct. Dette svarer til en relativ usikkerhed på 3 mia. kr., da omsætningen i denne del-population er estimeret til ca. 200 mia. kr.

For de enkelte brancher er den relative usikkerhed væsentlig større, typisk med variationskoefficienter af størrelsesorden 10 pct.

Varianskoefficienten for virksomheder med under 50 ansatte er ca. 10 pct. For større virksomheder er den ca. 1,0 pct.

Anden usikkerhed

Den væsentligste kilde til anden usikkerhed end stikprøveusikkerhed er målefejl. Det er svært at afgøre præcist, hvad der er en grøn vare eller en grøn tjeneste.

I forhold til andre variable end omsætning er det en model-antagelse, at en grøn andel af omsætning også gælder for eksport, værditilvækst og beskæftigelse. Det antages ligeledes, at de indsamlede data 2013 også var repræsentative for 2012 og 2014, året 2015 repræsentativ for 2016, 2017 repræsentativ for 2018, 2019 repræsentativ for 2020 og 2021 repræsentativ for 2022.

Tallene for eksport undervurderer den faktiske eksport af grønne varer og tjenester, da en fuldstændig kobling af data for produktion og eksport ikke er muligt. Undervurderingen skønnes at være op til 10 pct.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er en række usikkerhedsfaktorer knyttet til opgørelsen af grønne varer og tjenester, især knyttet til det forhold, at det i en række tilfælde ikke kan afgøres præcist, hvornår en vare eller en tjeneste er omfattet af definitionen. Subjektiviteten i besvarelserne er søgt minimeret gennem valideringen, men det vurderes, at der forsat er betydelige målefejl knyttet til opgørelsen.

For især services kan det være vanskeligt for virksomhederne at estimere den omsætning, der har et miljøformål, da de relaterede aktiviteter indgår i sammenhængende processer. Eksempelvis er efterisolering af bygninger oftest en aktivitet, der gennemføres sammen med andre bygningsforbedringer. Tilsvarende vil rådgivning omfattet af definitionen ofte være en integreret del af en samlet rådgivning.

For de sektorer hvor tal fra andre statistikker er anvendt, vurderes resultaterne at være af god kvalitet. Det er dog vanskeligt at vurdere kvaliteten af de fra 2017 til 2020 beregnede tal for bygge- og anlægsvirksomhed.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der er ikke foretaget revisioner, hvad angår omsætning, beskæftigelse og værditilvækst - ud over opdatering til endelige tal.

Hvad angår tal for eksport er det bagved liggende materiale revideret, og ændringerne har ført til revisioner for Grønne varer og tjenester for 2012-2014.