Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

Grønne varer og tjenester

Grønne varer og tjenester er såvel produkter som direkte har et miljø- eller resurseformål (fx rensning af spildevand samt produktion af vindmøller) som produkter der er renene og/eller resursebesparende, sådan at de forurener/forbruger mindre end andre produkter med samme hovedformål. Eksempler kan være frysebokse i bedste energiklasse samt produktion af lavenergihuse. Statistikken indgår som et modul i det grønne nationalregnskab for Danmark.

Der ses på varer og tjenester rettet mod 8 miljøbeskyttelsesformål og mod 8 resursebesparelsesformål. Indsatsen kan opdeles på 3 forskellige typer af indsats: Specifikke miljø- og resursetjenester, tilknyttede varer og tjenester samt renere og resursebesparende produkter.

Indholdsbeskrivelse

Grønne varer og tjenester er såvel produkter, som direkte har et miljø- eller resurseformål (fx rensning af spildevand samt produktion af vindmøller), som produkter der er renere og/eller mere resursebesparende i forhold til produkter med samme hovedformål (sådan at de forurener/forbruger mindre end den type produkter ellers gør). Eksempler kan være frysebokse i bedste energiklasse samt opførelse af lavenergihuse.

Der ses på varer og tjenester rettet mod 8 miljøbeskyttelsesformål og mod 8 resursebesparelsesformål. Indsatsen kan opdeles på 3 forskellige typer af indsats: Specifikke miljø- og resursetjenester, tilknyttede varer og tjenester samt renere og resursebesparende produkter.

Der findes ligeledes grønne varer og tjenester, som ikke er markedsrettede, hovedsageligt offentlige tjenester samt virksomheders interne miljøomkostninger. Disse er ikke dækket af denne statistik.

Der ses så vidt muligt kun på produkter i første led, altså ved fremstilling eller direkte service. Aktivitet i virksomheder inden for fx handel eller transport medregnes eksempelvis ikke.

De grønne varer og tjenester opgøres basalt som omsætning, beskæftigelse, værditilvækst og eksport.

Undersøgelsen er gennemført med spørgeskemaundersøgelse for 2013, 2015 og 2017 til virksomheder inden for brancher, som formodes at kunne have grønne varer eller tjenester. For nu 9 brancher (2017) baseres opgørelserne på allerede indsamlede data. Enkelte brancher med et muligt indhold af grøn aktivitet er udeladt ud fra et væsentlighedskriterie.

Grupperinger og klassifikationer

De grønne varer og tjenester skal belyses fordelt på miljø- og resurseformål.

For Miljøbeskyttelse anvendes CEPA-klassifikationen (Classification of Environmental Protection Activities) med følgende indhold:

 • Cepa 1: Beskyttelse af luftkvalitet og klima
 • Cepa 2: Spilde- og regnvandshåndtering
 • Cepa 3: Affaldshåndtering og genindvinding
 • Cepa 4: Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
 • Cepa 5: Støj- og vibrationsbekæmpelse
 • Cepa 6: Beskyttelse af biodiversitet og landskabsværdier
 • Cepa 7: Beskyttelse mod stråling
 • Cepa 8: Miljørelevant forskning og udvikling
 • Cepa 9: Andre miljøbeskyttelsesaktiviteter

I dataindsamling og publicering er Cepa 7 dog indeholdt i Cepa 9.

For resursebesparelse/optimering anvendes CreMa-klassifikationen (Classification of resource Management activities):

 • Crema 10: Håndtering af vandressourcer
 • Crema 11: Håndtering af skovressourcer; 11A: Håndtering af skovarealer; 11B: Reduceret forbrug af træressourcer
 • Crema 12: Vedligeholdelse af flora og fauna
 • Crema 13: Håndtering af energiressourcer; 13A: Produktion af energi fra fornybare kilder; 13B: Besparelse og optimering af energiforbrug; 13C: Reduceret forbrug af fossil kilder til andet end energi
 • Crema 14: Håndtering af mineral-ressourcer
 • Crema 15: Forskning og udvikling i resursehåndtering
 • Crema 16: Andre aktiviteter til resursebesparelse

Crema 12 er ikke indeholdt i undersøgelsen, da de markedsbaserede aktiviteter på disse områder vurderes at være marginale. Aktiviteter kan eventuelt være rapporteret under CreMa 16.

Sektordækning

Statistikken omfatter følgende sektorer:

 • A Landbrug, skovbrug og fiskeri.
 • C Fremstillingsvirksomhed (enkelte brancher dog undtaget, da de ikke vurderes at kunne have grønne varer)
 • D Energiforsyning
 • E Renovation og genbrug
 • F Bygge- og anlæg
 • M Vidensservice - udvalgte brancher

Begreber og definitioner

Beskæftigelse vedr. grønne varer og tjenester: Årsværk beskæftigelse knyttet til omsætningen af grønne varer og tjenester.

Eksport af grønne varer og tjenester: Monetær værdi af eksport af grønne varer og tjenester.

Omsætning af grønne varer og tjenester: Monetær værdi af omsætning af grønne varer og tjenester, løbende priser.

Værditilvækst vedr. grønne varer og tjenester: Monetær værdi af værditilvækst vedr. grønne varer og tjenester, løbende priser.

Enheder

Statistikken arbejder ud fra juridiske enheder i erhvervslivet og offentliggøres opdelt efter brancher. I nogle få tilfælde er juridiske enheder aggregeret til økonomiske enheder. Alle virksomheder uanset størrelse er principielt omfattet.

Population

Omhandler brancher indenfor primær produktion, fremstilling, forsyning, bygge/anlæg samt rådgivning. Alle virksomheder uanset størrelse er omfattet.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Årene 2012-2019 dækkes af denne beskrivelse. Statistikken fandtes ikke før.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Økonomiske resultater, omsætning, grøn omsætning, eksport og værditilvækst er vist i mio. kr.

Beskæftigelse er vist i årsværk, pct. er anvendt i uddannelseskategorier samt vedr. ejerskab, elementer belyst i særlige publikationer for henholdsvis 2013 og 2014

Referencetid

Kalenderår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data til statistikken består dels af allerede eksisterende data, dels af direkte indsamlede data. Sidstnævnte indsamles med hjemmel i Lov om Danmarks Statistik, § 8.

Statistikken er sammen med fem øvrige statistikker (moduler) forordningsbestemt i henhold til EU-Forordning 691/2011. Endvidere gælder den implementerende forordning 2015/2174.

Forordningerne forpligtede som udgangspunkt til levering af data for grønne varer og tjenester til Eurostat fra 2017 med 2015 som første referenceår, men dog sådan at der også skal indberettes data for 2014. Statistikken for 2012 og 2013 er således udarbejdet uden fulde EU-forpligtelser, men baseret på nationale ønsker om at være på forkant. Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen støttede udviklingsarbejdet, også finansielt.

Indberetningsbyrde

100.000 kr. for 2019. Er reduceret i forhold til 2017 grundet mindre stikprøve.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.