Gå til sidens indhold

Formue og gæld

Formålet med statistikken Formue og gæld er at belyse formue og gæld, inklusiv pensionsformuer for forskellige befolkningsgrupper. Statistikken anvendes herudover i analyser af pensionssystemet samt til måling af økonomisk ulighed. Statistikken er produceret siden 2014.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af personer og familiers formue og gæld. Den indeholder data om værdien af boliger, biler, indestående på bankkonti, pensionsopsparing og gæld. Statistikken kan bl.a. fordeles efter familietype, køn, alder, indkomst, ejerforhold til bolig, kommuner mv. Pensionsformuer udgives også selvstændigt. Da alle data foreligger på personniveau, kan de kobles sammen med alle andre personstatistikker i Danmarks Statistik.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra de forskellige kilder, som primært er SKAT og de danske pensionsselskaber, samles via personidentifikationen og der foretages klassificeringer og aggregeringer.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for forskere, ministerier, organisationer, pensionsudbydere og medier som grundlag for prognoser om pensionssystemet samt analyser om sociale forhold, velstandsniveau og økonomisk ulighed. Statistikken anvendes også til at vurdere husholdningssektorens modstandskraft overfor økonomiske chok og kriser. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx i nationalregnskabet og som supplement til Indkomststatistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

De finansielle data vurderes pålidelige, idet de fleste data er kontrolleret af Skat mv. Dog kan den præcise klassificering af de enkelte finansielle komponenter være usikker. De beregnede markedsværdier af fast ejendom og biler er mere usikre, da værdien af de reale aktiver ofte svær at estimere. Det samme gælder for værdien af pensioner, som blandt andet afhænger stærkt af antagelser om den forventede restlevetid. Ikke-personhenførbare formuekomponenter som unoterede aktier, værdi af indbo og formuer der fx er skjult i udlandet mangler.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. et år efter referenceårets afslutning. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 2014 og er sammenlignelig over tid med undtagelse af mindre databrud mellem 2015 og 2016 og mellem 2016 og 2017 i klassifikationerne. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines men er internationalt unik, idet det er den eneste næsten fuldt dækkende registerbaserede formuestatistik. Man skal være forsigtig med anvendelsen af statistikken til internationale sammenligninger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Familiefordelt formue og gæld og Pension. Derudover indgår statistikken i publikationen om Indkomster. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed