Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Jarl Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Formue og gæld

Data stammer fra mange forskellige kilder. Nogle formuekomponenter hentes og anvendes direkte fra fx Skats registre. Her foretages nogle klassificeringer, hvor fx prioritetsgæld udskilles fra almindelige banklån. Der laves antagelser om fx fordelingen af bonusser og hensættelser i pensionsformuerne og markedsværdier for fx bolig, biler og unoterede aktier beregnes. De forskellige registre samles til sidst ved hjælp af anonymiserede personidenter.

Kilder

Der hentes data fra mange forskellige kilder til statistikken. Vurderinger af boliger stammer fra Vurderingsstyrelsen, men opskrives til markedsværdier ved hjælp af BBR og statistik om boligsalg. Biloplysninger stammer fra Motorregistret (DMR) kombineret med data om brugtvognspriser fra AutoIT. De fleste data om finansielle formuer og gæld kommer fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Gældstyrelsen. Værdisætningen af unoterede aktier sker i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Nationalbanken på baggrund af bl.a. regnskabsstatistikken og relevante aktieindeks. Disse fordeles på ejerne ved hjælp af Erhvervsstyrelsens registret om reelle ejere og det offentlige ejerregister. Hertil kommer oplysninger fra KMD og et par kommuner om indefrosne ejendomsskatter. Data om pensionsformuer er indsamlet i tæt samarbejde med Danmarks Nationalbank fra de omkring 110 pensionsudbydere, som indberetter individuelt til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der sender data videre til Danmarks Statistik. Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) leverer data om Lønmodtagernes Feriemidler.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Hovedparten af data leveres via registre. De fleste data leveres via Danmarks Statistiks Centrale Modtage-System (CEMOS). Derudover modtages internt beregnede oplysninger om værdien af fast ejendom, biler og tjenestemandspensionerne. Alle data modtages med personidenter, så data kan linkes sammen. Personnumrene erstattes med anonyme og informationsløse løbenumre, før databehandlingen startes.

Datavalidering

Pensionsdataene valideres af såvel Danmarks Statistik som Nationalbanken. Der laves relevante tjeks, sammenlignes fordelinger af ekstreme værdier. Fordelinger sammenlignes fra år til år og data fra hver pensionsudbyder tjekkes op imod selskabernes regnskabsdata, som indsamles af Finanstilsynet. For øvrige oplysninger foretages kun mindre validringer, tjeks af ekstreme værdier og tjeks for nye koder i inputtet idet data antages at være valideret af SKAT forinden. Før udgivelserne kontrolleres år-til-år ændringer på mere aggregerede niveau op imod sekundære kilder, i det omfang de eksisterer.

Databehandling

De offentlige ejendomsvurderinger opskrives med faktoren mellem de offentlige vurderinger og faktiske salgspriser på udvalgte strata baseret på geografi, boligstørrelse og typen af bolig. Værdien af biler er beregnet ved hjælp af brugtvognspriser. Prisen der er søgt estimeret er den pris, som personer kan sælge bilen for til en forhandler (Forhandlerens avance indgår altså ikke). Der er foretaget modellering med antagelse om at værdien af bilerne er eksponentielt aftagende over tid og det er antaget at bilernes værdi som minimum er skrotpræmien. Pensionsselskaberne indberetter et samlet bonusbeløb pr. kontrakt en kunde har - disse fordeles proportionalt på kundens ordninger med pensionsdepotet størrelse. Pensionsselskaberne opdeles i selskabstyper - således at selskabstypen følger inddelingen i Finanstilsynets årlige rapport om livsforsikringsselskaber. Værdien af tjenestemandspensioner fordeles via Freiburg modellen og baseres på data om beskæftigelse og løn for tjenestemænd, antagelser om forventet restlevetid, fremtidige ændringer i lønniveau, tilbagetrækningsalder samt renter. Værdien af unoterede aktier bestemmes i grove træk af virksomhedernes egenkapital, der så justeres med forholdet mellem aktiekursværdien og egenkapitalen i de børsnoterede selskaber efter internationale anbefalinger fra Eurostat og OECD. Ejerne findes via Danmarks Statistiks Deltagerregister. Det er kun de ejere, som kan identificeres direkte i registret som indgår i opgørelserne. Ejere med så små ejerandele, at det ikke skal registreret samt udenlandske ejere uden dansk personnummer indgår ikke i statistikken.

Data fra de forskellige kilder samles via personidenten og der foretages klassificeringer og aggregeringer. Til publiceringer tilføjes relevante baggrundsoplysninger om familien eller personen.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.