Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Jarl Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Formue og gæld

De finansielle data vurderes pålidelige, idet de fleste data er kontrolleret af Skat mv. Dog kan den præcise klassificering af de enkelte finansielle komponenter være usikker. De beregnede markedsværdier af fast ejendom og biler er mere usikre, da værdien af de reale aktiver ofte svær at estimere. Det samme gælder for værdien af pensioner, som blandt andet afhænger stærkt af antagelser om den forventede restlevetid. Ikke-personhenførbare formuekomponenter som unoterede aktier, værdi af indbo og formuer der fx er skjult i udlandet mangler.

Samlet præcision

Kvaliteten af de finansielle data er høj, idet de fleste data er kontrolleret af SKAT, idet de er relevante for kontrollen af skattebetalingen mv. Dog kan der være lidt usikkerhed om grupperingen inden for de enkelte finansielle komponenter, hvis det ikke har skattemæssig betydning. Det skal dog bemærkes, at værdien af unoterede aktier, der ikke ligger i depot, ikke indgår. Formuer og deres tilhørende rente- eller udbytteindtægter, der er skjult i udlandet, indgår heller ikke. For pensionsoplysningerne gælder, at de ikke er relevante for skattemyndighederne, da der ikke sker beskatningen af formuen. Det giver en lidt ringere datakontrol. Her er data bl.a. kontrolleret ved at sammenligne med regnskabsoplysninger fra pensionsudbyderne. Værdien af pensionsformuer i udlandet indgår ikke. For de beregnede markedsværdier af fast ejendom og biler gør en større usikkerhed sig gældende, da disse goder kan være svære at værdisætte præcist. I 2020 er bilformuerne forsinket. Første version af formuestatistikken indeholder derfor bilformuer fra 2019., hvorfor den samlede bilformue er let undervurderet , da nogle ejere er døde og udvandret uden at nye kommer til.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Ikke registrerede formuer - fx værdi af indbo, skjulte sorte penge i udlandet, unoterede aktier og kontantbeholdninger- er ikke med. Opgørelsen af værdien af fast ejendom bygger bl.a. på de offentlige vurderinger, der har vist sig at kunne ramme ret skævt på enkelte boliger, hvilket den anvendte metode til omregning fra vurderinger til markedspriser ikke kan tage højde for.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af data varierer fra komponent til komponent. De finansielle komponenter antages samlet set, at være af meget høj kvalitet, idet data, der er relevante for skattebetalingen, er kontrolleret af SKAT. Dog kan der være indberettet forkerte koder, særligt i felter som ikke har direkte administrativ betydning, det kan betyde at beløb flytter mellem enkelte komponenter. Dette påvirker dog ikke de samlede aktiver og passiver. Der er en vis usikkerhed på fx. værdien af boliger og biler som fastsættes på baggrund af salgspriser og brugtvognspriser. Denne usikkerhed kan ikke kvantificeres.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der foretages ingen faste revisioner. Statistikken er dog fortsat under udvikling - Der bliver revideret i det omfang, at vi modtager et markant bedre datagrundlag eller at vi laver forbedringer af statistikken. I 2020 er værdien af tjenestemandsboliger og andelsboliger revideret. I august 2022 er værdien af hensættelser og bonusser i tabellerne om pensionsformuen revideret. Se revisionspapiret. Revisionen er ført tilbage til 2014. Revisionen implementeres i den samlede formuestatistik ved offentliggørelsen i december 2022. I alle tilfælde er revisionerne ført tilbage til statistikkens start i 2014.