Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Isabell Hartvig Larsen
39 17 33 06

ibc@dst.dk

Hent som PDF

Fødselsårgangenes kriminalitet

Statistikkens data stammer fra oplysninger om domme fra det Centrale Kriminalregister. Udtrækket foretages ca. 1. februar efter det aktuelle år. Der vil være et antal domme, der er afsagt i det pågældende år, som endnu ikke er registreret på dette tidspunkt. Det betyder, at antallet af dømte personer må antages at være undervurderet.

Samlet præcision

Data vedrørende de afsagte domme hidrører fra ét administrativt register og Danmarks Statistik modtager ét samlet registerudtræk med samtlige domme i Danmark. Statistikkens oplysninger om domme omfatter alle domme, der er registreret i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister på det tidspunkt, hvor udtrækket til Danmarks Statistik foretages, ca. 1. februar efter det aktuelle kalenderår. Der vil være et antal domme, der er afsagt i det pågældende kalenderår, men endnu ikke registreret på udtrækstidspunktet. Det betyder, at antallet af domme må antages at være undervurderet. Omfanget heraf kendes ikke præcist, men det vurderes at være begrænset og af samme størrelse fra år til år.

Stikprøveusikkerhed

Statistikken er en totalopgørelse baseret på administrative registeroplysninger. Der er derfor ingen stikprøveusikkerhed.

Anden usikkerhed

Der vurderes ikke at være andre kilder til usikkerhed.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Udviklingen i andelen af en fødselsårgang, der har modtaget en dom ved en given alder kan, udover den faktisk begåede kriminalitet, også være påvirket af udviklingen i politiets sigtelsesprocent: hvis politiet ikke opklarer så mange forbrydelser er der ikke så mange, der bliver dømt og omvendt.

Et andet forhold, der kan påvirke andelen af en fødselsårgang, der bliver dømt for kriminalitet, er ændringer i dødeligheden eller udvandringen: hvis flere dør eller udvandrer, er der færre, der kan 'nå' at begå og blive dømt for kriminalitet og omvendt hvis færre dør eller udvandrer. Til belysning af dette forhold, er der foretaget en undersøgelse af, hvor store andele af den enkelte fødselsårgang, der stadig er en del af befolkningen ved givne aldre. Resultatet af undersøgelsen er, at ændringerne i andelen, der stadig er en del af befolkningen er af meget begrænset omfang og ikke kan forklare ændringerne i andelen, der bliver dømt. Der er ingen stikprøveusikkerhed, da det er en totaltælling. Statistikken offentliggøres kun som endelige tal, der ikke senere revideres. For pålideligheden af data fra befolkningsstatistikregistret henvises til statistikdokumentationen Befolkningen.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal, der ikke senere revideres.