Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Isabell Hartvig Larsen
39 17 33 06

ibc@dst.dk

Hent som PDF

Fødselsårgangenes kriminalitet

Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af personer i de enkelte fødselsårgange, der har fået en dom for at overtræde straffeloven.

Statistikken fordeles på køn og alder ved første dom. Statistikken viser desuden alder ved første dom for hovedgrupper af lovovertrædelser.

Indholdsbeskrivelse

Fødselsårgangenes kriminalitet er en personorienteret statistik, der belyser antallet af personer i de enkelte fødselsårgange, der har fået en dom for overtrædelse af straffeloven. Dommene omfatter frihedsstraffe, bøder, tiltaleundladelser og -frafald.

Statistikken om fødselsårgangenes kriminalitet er en del af kriminalstatistikken. Den samlede kriminalstatistik omfatter opgørelser over kriminelle forhold fra anmeldelse og offer til dom samt evt. anholdelse og fængsling.

I den offentliggjorte statistik, fordeles fødselsårgangene på køn, alder ved første dom og alder ved første dom for hovedgrupper af lovovertrædelser samt fødselsårgangenes samlede antal domme ved hvert alderstrin. Tilsvarende opgørelser udarbejdes for den delmængde af dommene, der er frihedsstraffe, opdelt i betingede og ubetingede domme.

Dommen angår hovedforholdet, idet flere forskellige forhold kan afgøres samtidig, hvor politiet udvælger et af forholdene (oftest det alvorligste) som hovedforholdet i et sagskompleks.

Samme gerningsperson (lovovertræder) kan have én eller flere domme i løbet af samme år eller i løbet af flere år.

Statistikkens variable er dokumenteret i detaljer i Danmarks Statistiks dokumentationsværktøj TIMES.

Grupperinger og klassifikationer

En gruppering af politiets gerningskoder anvendes. I gerningskoderne opdeles straffeloven i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Afgørelsestype: Afgørelsestype beskriver arten af den dom, der er truffet. Det kan være en ubetinget eller betinget frihedsstraf, en bøde, tiltalefrafald eller - undladelse, påtaleopgivelse, foranstaltningsdomme, frifindelse mv. Overordnet skelnes der mellem fældende og ikke-fældende afgørelsestyper. Frifindelse og påtaleopgivelse er ikke-fældende afgørelsestyper, mens alle øvrige afgørelsestyper er fældende. I statistikken om Fødselsårgangenes kriminalitet medtages kun fældende afgørelser.

Gerningskode: Gerningskode beskriver den type af lovovertrædelse, som dommen vedrører. Gerningskoden er overordnet inddelt i straffelovsovertrædelser, færdselslovsovertrædelser og særlovsovertrædelser. I statistikken om fødselsårgangenes kriminalitet medtages kun overtrædelse af straffeloven, der er inddelt i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser.

Enheder

Enheden i Fødselsårgangenes kriminalitet er personer.

Population

Populationen, som statistikken dækker, udgøres af personer, der havde bopæl i Danmark og var 14 år pr. 1. januar i hvert af årene 1980-2021. Dvs. fødselsårgangene 1965-2006. Statistikken suppleres hvert år med en ny fødselsårgang.

Geografisk dækning

Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden 1980 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal personer. Kumuleret antal. Pct. af fødselsårgang. Kumuleret pct. af fødselsårgang.

Referencetid

01-01-2022 - 31-12-2022

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6.

Der findes ingen EU-regulering for statistikken om fødselsårgangenes kriminalitet.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik. Data stammer fra oplysninger om domme, der er registreret i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.