Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Isabell Hartvig Larsen
39 17 33 06

ibc@dst.dk

Hent som PDF

Fødselsårgangenes kriminalitet

Statistikken er siden sin start udarbejdet på samme datagrundlag og er derfor på det overordnede plan sammenlignelig over tid.

Lovændringer i form af ændrede straffe for visse typer af lovovertrædelse kan dog have haft betydning for udviklingen i andelen af en fødselsårgang, der er registreret dømt for disse lovovertrædelser.

International sammenlignelighed

Kriminologiska institutionen ved Stockholms universitet udgav i 2012 en 'födelsekohortstatistik', der er opbygget efter samme principper som fødselsårgangenes kriminalitet. Den svenske undersøgelse adskiller sig ved ikke at medtage personer, der er født udenfor landet. Det nævnes i den svenske undersøgelse, at antallet af dømte personer bliver højere når personer, der ikke er født i Sverige, inkluderes i undersøgelsen.

Sammenlignelighed over tid

Statistikkens sammenlignelighed over tid kan være påvirket af lovændringer i form af ændrede straffe for visse typer af lovovertrædelse. Det kan have betydning i de tilfælde, hvor en dom omfatter både en hovedsigtelse og en eller flere bisigtelser. Praksis er, at dommen registreres med hovedsigtelsens lovovertrædelse, dvs. den lovovertrædelse, der kan give den strengeste straf. Skærpede straffe for en bestemt type af lovovertrædelse kan derfor betyde, at flere domme vil blive registreret under denne type lovovertrædelse. Dette formodes at være en medvirkende forklaring på, at der har været en stigning i andelen af fødselsårgangene, der er dømt for vold. Desuden kan ændringer i andelen af anmeldte forbrydelser, hvor politiet rejser sigtelse have betydning for hvor stor en andel af en fødselsårgang, der dømmes for kriminalitet. Endelig kan ændringer i fødselsårgangenes dødelighed og udvandring påvirke sammenligneligheden over tid.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken bygger på samme datagrundlag som statistikken Domme. I Domme er enheden den strafferetlige afgørelse, mens den i Fødselsårgangenes kriminalitet er personer født i et givent år. Domme omhandler alle strafferetlige afgørelser truffet i et kalenderår, mens Fødselsårgangenes kriminalitet omhandler domme givet til en fødselsårgang. Fødselsårgangenes kriminalitet omhandler desuden kun fældende afgørelser, dvs. domme, hvor den tiltale er fundet skyldig og kun domme for overtrædelse af straffeloven.

Intern konsistens

Data er internt konsistente.