Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatstik, Erhvervsstatistisk
Majbrit Holst og Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
39 17 33 61 og 39 17 32 65

turist@dst.dk

Hent som PDF

Feriehusudlejning

Statistikken udgives månedligt og årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Feriehuse og Samlede overnatningsformer. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside. Kommunefordelt statistik om feriehusudlejning finansieres af VisitDenmark og findes frit tilgængeligt på deres hjemmeside.

Hvis du ønsker at kombinere statistik om feriehusudlejning med andre variable eller sammensætte dem på en anden måde, kan du kontakte DST Consulting for afklaring af muligheder og rekvirering af tilbud.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken om feriehusudlejning offentliggøres månedligt med de foreløbige tal i en samlet NYT Nyt fra Danmarks Statistik for alle overnatningsstatistikker samt i en årlig udgivelse med de endelige tal.

Publikationer

Statistik om feriehusudlejning indgår i Statistisk Tiårsoversigt samt til og med 2017 i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Feriehuse og Samlede overnatningsformer.

Årlige tal findes i følgende tabeller: - FERIEH4: Antal udlejede hus-uger i feriehuse efter enhed og periode - FERIEH5: Feriehuse til udlejning efter kapacitet - FERIEH3: Udlejning af feriehuse efter område, gæstens nationalitet og enhed

Månedlige tal findes i følgende tabeller: - FERIEH1: Udlejning af feriehuse på månedsbasis efter gæstens nationalitet, enhed og periode - FERIEH2: Fremtidige bookede hus-uger, feriehuse efter gæstens nationalitet, fremtidig år og fremtidig måned - FERIEH6: Udlejning af feriehuse på månedsbasis efter område, gæstens nationalitet, enhed og periode

Tal for alle overnatningsformer findes i følgende tabeller: - TURIST: Overnatninger efter overnatningsform, område, gæstens nationalitet og periode - TURIST1: Overnatninger efter overnatningsform, sæsonkorrektion, gæstens nationalitet og periode

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Data findes elektronisk fra 1995 og frem.

Anden tilgængelighed

Statistik om feriehusudlejning fordelt på kommuner er finansieret af VisitDenmark. På VisitDenmarks hjemmeside findes frit tilgængelig statistik om feriehusovernatninger, bookinger og udlejningsuger fordelt på destinationer, kommuner og gæsters nationalitet.

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der er ikke behov for diskretionering af totaler for landsdele, regioner og hele landet. Statistikken sælges fordelt på kommuneniveau, og her er kommuner med tre eller færre feriehusudlejere diskretioneret. Diskretioneringen sker ved, at et mindre antal kommuner lægges sammen.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.