Gå til sidens indhold

Feriehusudlejning

Kontaktinfo

Konjunkturstatstik, Erhvervsstatistisk
Majbrit Holst og Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
39 17 33 61 og 39 17 32 65

turist@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Feriehusudlejning 2024

Formålet med statistikken om feriehusudlejning er at belyse kapaciteten og udlejningsaktiviteten for danske feriehuse, der udlejes gennem udlejningsbureauer. Statistikken anvendes af fx erhvervs- og turismeorganisationer samt kommuner og regioner til at analysere udviklingen i turisme. Statistikken har været opgjort siden 1986 i forskellige former. Tal for de første år findes i trykte udgaver af Statistisk Årbog. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig siden 1992.

Indhold

Statistikken om feriehusudlejning i Danmark er en månedlig og årlig opgørelse af danske feriehuse, der udlejes gennem udlejningsbureauer. Statistikken opdeles efter gæsternes nationalitet, samt geografisk efter regioner og landsdele. Dertil kommer en årlig opgørelse over kapaciteten af feriehuse til udlejning. Kommunefordelte tal udarbejdes i samarbejde med VisitDenmark.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til statistikken indsamles månedligt fra indberetninger, der dækker ca. 95 pct. af populationen, hvortil der tilføjes en opregning af de årlige indberetninger fra året før, så hele populationen af feriehusudlejere med minimum 25 huse til disposition dækkes. Den månedlige statistik viser foreløbige tal for feriehusudlejningen. Når referenceåret er slut, erstattes de opregnede imputerede tal med de endelige tal for året. Den årlige udgave af statistikken, der samtidig giver de endelige tal for året, indeholder indberetninger fra samtlige feriehusudlejere med over 25 huse til disposition.

Data til den årlige statistik indsamles via en upload-løsning for de udlejningsbureauer, der kun indberetter årligt eller via et elektronisk spørgeskema for de udlejningsbureauer, der indberetter månedligt. Det indsamlede data gennemgår fejlsøgning på mikroniveau under selve indsamlingen og på makroniveau, når data er aggregeret.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for bl.a. virksomhederne, brancheforeninger, kommuner og regioner samt erhvervs- og turismeorganisationer som grundlag for prognoser, analyser og planlægningsformål.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Usikkerheden i statistikken er forskellig på de forskellige variable. Antal kontrakter (bookinger), antal huse til disposition samt antal udlejede husuger anses som værende de mest pålidelige. Antallet af overnatninger anses som værende mere usikkert, da de kan være baseret på skønsmæssige indberetninger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Den månedlige statistik for feriehusudlejning offentliggøres ca. 40 dage efter referencemånedens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider. Den årlige opgørelse for feriehusudlejning udgives sammen med de endelige årstal ca. 100 dage efter referenceårets udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken går tilbage til 1986 og har undergået ændringer i tidens løb. Fra 1986-1990 dækkede statistikken alene feriehusudlejningen i højsæsonen. Fra 1990 dækkede statistikken et driftsår, dvs. primo oktober til og med ultimo september. Fra 1998 er årsstatistikken baseret på kalenderåret. I 2011 blev overnatningstallene for 2010 opjusteret med 647.000 som følge af reviderede oplysninger fra nogle udlejningsbureauer. Som konsekvens er antal overnatninger i 2010 og 2011 og fremefter ikke umiddelbart sammenlignelige med antal overnatninger i tidligere år. Fra 2012 blev antallet af disponible huse til udlejning fjernet fra den månedlige statistik. I stedet bliver tallet opgjort én gang årligt med antallet af disponible huse til udlejning pr. 1. maj. i referenceåret.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives månedligt og årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Feriehuse og Samlede overnatningsformer. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside. Kommunefordelt statistik om feriehusudlejning finansieres af VisitDenmark og findes frit tilgængeligt på deres hjemmeside.

Hvis du ønsker at kombinere statistik om feriehusudlejning med andre variable eller sammensætte dem på en anden måde, kan du kontakte DST Consulting for afklaring af muligheder og rekvirering af tilbud.

Læs mere om tilgængelighed