Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatstik, Erhvervsstatistisk
Majbrit Holst og Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
39 17 33 61 og 39 17 32 65

turist@dst.dk

Hent som PDF

Feriehusudlejning

Usikkerheden i statistikken er forskellig på de forskellige variable. Antal kontrakter (bookinger), antal huse til disposition samt antal udlejede husuger anses som værende de mest pålidelige. Antallet af overnatninger anses som værende mere usikkert, da de kan være baseret på skønsmæssige indberetninger.

Samlet præcision

Den årlige statistik er en totaltælling af alle feriehusudlejningsbureauer med mindst 25 feriehuse til udlejning. Inden for rammerne af tællingen anses tallene for rimelig præcise, hvad angår antal udlejede husuger, antal kontrakter og antal huse til disposition. Antal overnatninger anses for mindre præcist. Der kan være enkelte mindre udlejningsbureauer som Danmarks statistik og samarbejdspartneren VisitDenmark ikke er opmærksomme på og som ikke indgår i undersøgelsen. Fraværet af disse anses ikke at have den store betydning for de samlede resultater. Som regel er ændringer fra år til år på linje med de procentvise ændringer, som de største feriehusudlejere indberetter.

Stikprøveusikkerhed

Ingen. Det er en totaltælling for samtlige feriehusudlejere med over 25 huse til disposition.

Anden usikkerhed

Der er risiko for, at nogle få feriehusudlejere med minimum 25 huse til disposition ikke er registreret og derfor ikke er med i statistikken. Dette vil dog ikke være nogle særligt store udlejere, idet de større udlejningsbureauer alle formodes at være med i undersøgelsen. Den skævhed der kan ligge i, at der ikke indsamles oplysninger for feriehusudlejere med under 25 huse til disposition er ikke belyst. Der er ingen officiel opgørelse af feriehusudlejere med mindre end 25 huse. Ligeså er der heller ingen opgørelse af udlejning af feriehuse via globale online platforme så som airbnb eller hotels.com. Privat udlejning er heller ikke dækket af statistikken. Antallet af overnatninger kan være en smule usikkert, da det kan være baseret på skønsmæssige indberetninger.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Undersøgelsen er en totaltælling rettet mod samtlige feriehusudlejere i Danmark med minimum 25 huse til disposition og direkte afregningspligt over for ejeren. Der findes ikke et officielt register over feriehusudlejere, så populationen ajourføres ud fra internetoplysninger, henvendelser fra udlejere og lister fra VisitDenmark. Der er således en usikkerhed, om samtlige relevante udlejere er med. Men da populationen er forholdsvis konsistent fra år til år, betragtes tallene som sammenlignelige fra år til år med hensyn til procentuelle ændringer.

I 2011 blev overnatningstallene for 2010 opjusteret med 647.000 som følge af reviderede oplysninger fra nogle udlejningsbureauer. Som konsekvens er antal overnatninger i 2010 og 2011 og fremefter ikke umiddelbart sammenlignelige med antal overnatninger i tidligere år.

Statistikken har mere eller mindre usikkerhed i de forskellige variable alt afhængig af udlejerens indberetning. Variablene antal kontrakter (bookinger), antal huse til disposition samt antal udlejede hus-uger anses som værende mest pålidelige. Tallet for antal overnatninger anses som værende mere usikkert, da tallet kan være baseret på skønsmæssige indberetninger af det gennemsnitlige antal personer pr. hus-uge.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Almindeligvis revideres statistikken ikke. Der sker dog revisioner bagud i tid, såfremt der opdages alvorlige fejl. Således blev overnatningstallene for 2010 opjusteret med 647.000 i 2011 som følge af reviderede oplysninger fra nogle udlejningsbureauer. Som konsekvens er antal overnatninger i 2010 og 2011 og fremefter ikke umiddelbart sammenlignelige med antal overnatninger i tidligere år.