Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatstik, Erhvervsstatistisk
Majbrit Holst og Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
39 17 33 61 og 39 17 32 65

turist@dst.dk

Hent som PDF

Feriehusudlejning

Data til statistikken indsamles månedligt fra indberetninger, der dækker ca. 95 pct. af populationen, hvortil der tilføjes en opregning af de årlige indberetninger fra året før, så hele populationen af feriehusudlejere med minimum 25 huse til disposition dækkes. Den månedlige statistik viser foreløbige tal for feriehusudlejningen. Når referenceåret er slut, erstattes de opregnede imputerede tal med de endelige tal for året. Den årlige udgave af statistikken, der samtidig giver de endelige tal for året, indeholder indberetninger fra samtlige feriehusudlejere med over 25 huse til disposition.

Data til den årlige statistik indsamles via en upload-løsning for de udlejningsbureauer, der kun indberetter årligt eller via et elektronisk spørgeskema for de udlejningsbureauer, der indberetter månedligt. Det indsamlede data gennemgår fejlsøgning på mikroniveau under selve indsamlingen og på makroniveau, når data er aggregeret.

Kilder

Data indsamles fra feriehusudlejningsbureauer der har minimum 25 huse til disposition, som er registreret i CVR-registret

Indsamlingshyppighed

Data til statistikken indsamles hhv. månedligt og årligt.

Indsamlingsmetode

Data til statistikken indsamles på tre forskellige måder. Til den månedlige statistik indsamles data elektronisk. Ved referenceårets slutning modtager de månedlige indberettere et online spørgeskema på http://www.virk.dk med én variabel (huskapaciteten for referenceåret opgjort pr. 1 maj). De indberettere, der udelukkende indberetter årligt, indberetter via en upload-løsning.

Datavalidering

Data indsamles fra de enkelte virksomheder og fejlsøges under selve dataindsamlingen. Mikrofejlsøgning foretages når data er indsamlet, hvor signifikante afvigelser fra samme måned sidste år eller forkerte summeringer undersøges og evt. rettes, såfremt der er sket fejl, efter at have kontaktet virksomheden. Skemaets variable sammenlignes også med hinanden, og det undersøges, om totalerne stemmer overens. Efter aggregering af data til totaler for geografisk område og gæsternes nationalitet fejlsøges totalerne også på tværs af tællingsperioder.

Databehandling

I den årlige statistik summeres indberetningerne til kommune-, regions-, og landstotaler. For den årlige statistik er der tale om en obligatorisk tælling, hvorfor der almindeligvis ikke imputeres data eller foretages korrektioner, da data normalt er indkommet før offentliggørelse for samtlige indberettere. I den månedlige statistik summeres indberetningerne til kommune-, regions-, og landstotaler. For at få den fulde population, opregnes for de virksomheder, som kun indberetter årligt, på baggrund af den nyeste årlige statistik, således at der fås et tal for den samlede feriehusudlejning. Da indberetning foregår ved automatisk dannelse og transmission af data, mangler der normalt ikke data ved offentliggørelsestidspunktet. Antallet af overnatninger beregnes som antallet af gæster gange med længden af opholdet. Fx er 2 gæster, som overnatter i et feriehus i 5 dage, lig med 10 overnatninger. Overnatninger kaldes i nogen sammenhænge også for "gæstenætter".

Korrektion

Årsstatistikken sæsonkorrigeres ikke. Månedsstatistikken sæsonkorrigeres ved hjælp af en ARIMA-model, hvor der tages højde for handelsdage og påskeeffekt. Data korrigeres ikke udover, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.