Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Daniel F. Gustafsson
39 17 35 89

dfg@dst.dk

Hent som PDF

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse offentliggøres i Statistikbanken i tabellen AKU111M: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) efter sæsonkorrigering, beskæftigelsesstatus, og tid.

Forskellen mellem AKU-ledighed og den registerbaserede ledighedsstatistik beskrives på Arbejdsløshed.

Al data leveres til EU's statistikbureau, Eurostat, hvor data for samtlige EU lande kan findes.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik.

Publikationer

Ikke relevant

Statistikbanken

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse offentliggøres i Statistikbanken i tabellen AKU111M: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) efter sæsonkorrigering, beskæftigelsesstatus, og tid.

Der offentliggøres tal for ledighedsprocent, beskæftigelsesfrekvens og erhvervsfrekvens - sæsonkorrigeret og ikke sæsonkorrigeret. Tallene offentliggøres i Statistikbanken samtidig med den registerbaserede ledighed omkring en måned efter referencemånedens afslutning. AKU-stikprøven er i udgangspunktet designet til at kunne bruges på kvartalsbasis, derfor er stikprøven for lille til at danne meningsfulde underopdelinger på eksempelvis køn og alder.

Adgang til mikrodata

Der er mulighed for at få adgang til mikrodata på kvartalsniveau gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Uddybende retningslinjer vedr. brugen af AKU-mikrodata.

Anden tilgængelighed

Yderligere oplysninger om beskæftigelse og arbejdsløshed findes under statistikemnet: Arbejde og indkomst.

Danmarks Statistik offentliggør to ledighedstal:

Danmarks Statistik offentliggør flere beskæftigelsesstatistikker:

Den kvartalsvise Arbejdskraftundersøgelsen kan suppleres med ekstra sæt spørgsmål, de såkaldte "EU moduler". EU modulerne, har hovedfokus på forskellige områder, men "roterer" samtidigt, dvs. at emnerne bliver taget op igen med regelmæssige mellemrum. Fra 2016 deltager respondenterne for kun et ud af fire paneler og i hvert eneste kvartal. Før 2016 deltog alle 2. kvartals respondenter i Arbejdskraftsundersøgelsens EU moduler.

Hvordan kan du bruge AKU’s EU moduler?

Er du som organisation eller virksomhed interesseret i emnerne, så har du mulighed for

  • at få adgang til data fra gennemførte EU moduler
  • at få koblet nogle ekstra spørgsmål til kommende EU moduler
  • at blive involveret i udviklingen af EU moduler.

Information om EU moduler 1999-2025

Diskretioneringspolitik

I Arbejdskraftundersøgelsen følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Læs mere om metoden i den månedlige arbejdskraftundersøgelse.

Diskretionering og databehandling

I Arbejdskraftundersøgelsen følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Det foreslås, at brugere, der gerne vil have adgang til AKU-data, benytter de kvartalsvise data, da kvaliteten og mulighederne er langt bedre. Danmarks Statistik har udarbejdet kortfattede retningslinjer for brugen af data fra arbejdskraftundersøgelsen. Formålet er at kvalitetssikre analyser baseret på AKU-data og at informere eksterne brugere om generel stikprøveusikkerhed m.m. Usikre tal, der kan publiceres med advarsel, bør kun publiceres i særlige tilfælde. Danmarks Statistik anbefaler, at dette drøftes med medarbejdere fra Arbejdskraftundersøgelsen inden publicering.

Retningslinjer for eksterne brugere.

Uddybende retningslinjer vedr. brugen af AKU-mikrodata

Reference til metodedokumenter

Yderligere tilgængelige oplysninger: - Metode i den månedlige arbejdskraftundersøgelse. - Dokumentation af den kvartalsvise Arbejdskraftundersøgelsen. - Ledighedstal og sammenligning med andre ledighedsstatistikker fra Danmarks Statistik. - Forskelle i beskæftigelsesstatistikkerne.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.