Gå til sidens indhold

Ledigheds­begreber

Der findes tre forskellige begreber for arbejdsløsheden - nettoledighed, bruttoledighed og AKU-ledighed.

Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker, der anvender forskellige ledighedsbegreber og derfor giver forskellige arbejdsløshedstal. Den registerbaserede ledighedsstatistik, der opgør nettoledigheden og bruttoledigheden, samt den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse, der opgør AKU-ledigheden. 
Nettoledige omfatter ikke-aktiverede jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, omregnet til ’fuldtidsledige’. 
Bruttoledige omfatter ud over nettoledige også jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, herunder personer i løntilskud, omregnet til ’fuldtidsledige’. 
AKU-ledige er personer, der til arbejdskraftundersøgelsen selv oplyser, at de ikke er beskæftigede i den uge undersøgelsen finder sted, og som samtidig aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for den uge, undersøgelsen finder sted og kan tiltræde et job inden for to uger.

Hvornår skal man bruge hvilket ledighedsbegreb?

Bruttoledighed er i Danmark det arbejdsløshedsbegreb, der oftest anvendes i debatten. Bruttoledigheden (og nettoledigheden, der er en delmængde heraf) giver månedlige detaljerede oplysninger om arbejdsløsheden, fx på kommuneniveau, opdelt efter aldersgrupper eller fordelt på a-kasser. Desuden er bruttoledigheden oplagt til at belyse omfanget af deltidsledighed og ved samkørsel med andre registervariable som fx uddannelse og oprindelsesland. AKU-ledighed anvendes især til internationale sammenligninger af ledighedsniveau og - udvikling i forskellige lande. Derudover kan AKU’en fx belyse omfanget af ledige, som ikke er berettigede til dagpenge eller kontanthjælp, eller til opgørelser af personer, som ønsker at få arbejde.

 

Filmen er fra 2016, og derfor er de ledighedstal, der vises i i filmen også fra 2016. 

Se de nyeste AKU-ledighedstal

Se de nyeste netto- og bruttoledighedstal

Overblik over ledighedsbegreberne

  AKU-ledigheden Nettoledigheden Bruttoledigheden
Baseres på SPØRGESKEMA
(tal fra Arbejdskraftundersøgelsen)
REGISTRE
(data fra STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
REGISTRE
(data fra STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Er stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse
med 72.000 interview om året
registerbaseret totaltælling registerbaseret totaltælling
Publiceres kvartalsvist månedligt månedligt
Ledige personer Følger den internationale ILO-definition:
- er helt uden arbejde og
- står til rådighed og
- har været jobsøgende
er registrerede ledige som modtager dagpenge eller er jobklare kontanthjælpsmodtagere, ekskl. de aktiverede er registrerede ledige, som modtager dagpenge eller er jobklare kontanthjælpsmodtagere, inkl. de aktiverede
Man
tæller
antal PERSONER personer omregnet til FULDTIDSPERSONER personer omregnet til FULDTIDSPERSONER
Tidsserier i
Statistikbanken
Fra 1990 Fra 1979 Fra 2007
Styrker - egnet til internationale sammenligninger
- belyser også ledige, som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp
- belyser personer, som ønsker at få arbejde
- belyser ungdomsledigheden (15-24-årige)
- mulighed for tillægsspørgsmål
- en hurtig månedlig ledighedsindikator
- en lang tidsserie fra 1979
- belyser små persongrupper
- belyser ledige timer
- belyser fordelinger på A-kasser
- samkørsel med andre registervariable
- en hurtig månedlig ledighedsindikator 
- belyser små persongrupper
- belyser ledige timer
- belyser fordelinger på A-kasser
- samkørsel med andre registervariable
Svagheder - statistisk usikkerhed
- stor usikkerhed for små persongrupper
opfylder kun delvis ILO-definitionen, da den kun omfatter personer, som er berettiget til dagpenge og kontanthjælp opfylder kun delvis ILO-definitionen, da den kun omfatter personer, som er berettiget til dagpenge og kontanthjælp

Læs også:

 

Kontakt

Carsten Bo Nielsen
Telefon: 39 17 32 45