Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Tine Cordes
39 17 34 07

tco@dst.dk

Hent som PDF

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Den månedlige Arbejdskraftundersøgelse er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, og tallene bliver opregnet med registerbaseret hjælpeinformation.

Undersøgelsen dannes på grund af det sparsomme datagrundlag som et tal baseret på et glidende gennemsnit for 3 måneder, hvor sidste datapunkt indeholder et forecast. Metoden med 3 måneders glidende gennemsnit betyder også, at man bør sammenligne tre måneder tilbage, for at kunne få en retvisende udvikling.

Tallene bliver reviderede to gange, idet forecastet først bliver erstattet med indsamlet data, og til sidst benchmarket mod kvartals AKU.

Kilder

Den månedlige Arbejdskraftundersøgelsen baserer sig på data indsamlet til den kvartalsvise Arbejdskraftundersøgelse, hvor interviewene enten er foregået på telefon eller web.

Ved trækning af stikprøven til undersøgelsen, anvendes forskellige registre. Registre anvendes også, når man indhenter forskellige baggrundsoplysninger på interviewpersonerne, fx uddannelsesniveau eller arbejdsplads.

Følgende registre anvendes til den månedlige Arbejdskraftundersøgelse:

  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Befolkningsstatistikregistret
  • Den Registerbaserede ledighedsstatistik (RAM)
  • Uddannelsesklassifikationsmodulet (DISCED)
  • Den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Den månedlige Arbejdskraftundersøgelse tilpasses den kvartalsvise Arbejdskraftundersøgelse som anvender yderligere registre.

Indsamlingshyppighed

Alle personer interviewes om en bestemt referenceuge og der foretages interview dagligt hele året rundt. En interviewperson deltager fire gange. Først to kvartaler i træk og efter en pause på to kvartaler interviewes respondenterne igen i to kvartaler i træk. Dette giver et overlap på 50 pct. på kvartalet, mens der på månedstal ikke er et overlap. Dette øger usikkerheden på månedsestimaterne.

Indsamlingsmetode

Månedsstatistikken skal ses som et supplement til kvartalstallene. Den kvartalsvise arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse og bliver gennemført via telefoninterview. Alle personer interviewes om en bestemt referenceuge og der foretages interview dagligt hele året rundt. Undersøgelsen foretages kvartalsvist og er baseret på en stikprøve.

Dataindsamlingsmetode - kvartalsvise arbejdskraftundersøgelse: Undersøgelsen er tilrettelagt som en roterende panelundersøgelse med fire paneler pr. kvartal. Designet betyder, at interviewpersoner deltager i undersøgelsen flere gange. I løbet af en halvanden års periode, deltager interviewpersonerne i alt fire gange. Først i to kvartaler i træk, derefter en pause på to kvartaler og så i to kvartaler igen. Dette giver et overlap på 50 pct. på kvartalet, mens der på månedstal ikke er et overlap. Dette øger usikkerheden på månedsestimaterne.

Læs mere om:

Datavalidering

Sammenlignet med den kvartalsvise AKU er datavalideringen af langt mindre omfang i den månedlige AKU. Dette skyldes, at der kun bliver publiceret på arbejdsmarkedsstatus køn og alder, variable, hvor man må formode, at respondenterne ret uproblematisk kan svare. Derfor begrænses fejlsøgningen til helt overordnede maskinelle tjek, således at disse kernevariable ikke er inkonsistente. Dette er også nødvendigt for at kunne udkomme rettidigt med den månedlige AKU. Den endelige validering foregår ved at sammenligne med tidligere tal og anden sammenlignelig statistik.

Databehandling

Hvert kvartal trækker man en stikprøve på ca. 40.532 personer fra CPR-registret. Stikprøven deles op i 13 lige store portioner, én for hver uge i interviewkvartalet, og personerne interviewes om én af de pågældende referenceuger. Omkring 15 procent af denne stikprøve kan ikke kontaktes fordi de enten er døde eller udvandrede. Af den resterende gruppe opnår man typisk en svarprocent på 63-68 procent.

Den månedlige AKU dannes på grund af det sparsomme datagrundlag som et tal baseret på et glidende gennemsnit for 3 måneder. Dette betyder, at tal for fx september indeholder data for både august og september. Den sidste måned (her oktober) er baseret på et forecast, dvs. en prognose, hvor information fra hele tidsserien bruges til at forudsige udviklingen i den sidste måned, der endnu ikke er indsamlet. Forecastet betyder, at der forekommer løbende revisioner af tallene fra den månedlige AKU. Slutteligt revideres månedstallene yderligere når kvartalet er indsamlet og publiceret. Her benchmarkes alle tal så de svarer til kvartalstallet. Revisionerne er typisk på få tusinde for beskæftigelse og ledighed i både de sæsonkorrigerede og ikke-sæsonkorrigerede serier. Ved vendinger i konjunkturerne kan revisionerne dog være større. Dette skyldes, at forecastet bruger den allerede indsamlede information, og derfor typisk har et mere konservativt bud på udviklingen, der ikke altid er god til at fange meget drastiske ændringer i serierne.

Den valgte metode med 3 måneders glidende gennemsnit betyder også, at der ikke kan sammenlignes direkte fra måned til måned, idet følgende måneder har delt datamængde. Derfor bør man konsekvent sammenligne tre måneder tilbage for at kunne få en retvisende udvikling, og tallene publiceres også sådan i Måneds-Nyt-udgivelserne.

Den månedlige opregning er en simplificering af den kvartalsvise opregning, idet omfanget af hjælpeinformation såvel som grupperingen af hjælpevariablene er reduceret. Det har været nødvendigt at simplificere modellen, fordi den månedlige stikprøve er væsentlig mindre end den kvartalsvise. Ved en for kompleks model og en lille stikprøve, vil modellen bryde sammen.

Læs mere om Den månedlige arbejdskraftundersøgelse. samt mere om produktion, metode, revisioner og usikkerhed Metode-notat

For mere information om kvartalsvis databehandling.

Inden 2016 blev personer, der havde forskerbeskyttelse ikke interviewet, men denne beskyttelse er blevet fjernet fra 1. kvartal 2016. Dette betyder reelt en udvidelse af stikprøven, for hvilket der kompenseres ved at reducere antal personer, der udtrækkes ud til 1. panel fra 10.133 personer til 8.580. Den samlede kvartalsvise stikprøve vil derfor på sigt gå fra 40.532 til 34.320 personer. En række test på dette viser dog, at det ikke ser ud til have haft indflydelse på bruddet i arbejdsmarkedstilknytningen.

Stratifikation og opregning: For at måle arbejdsløsheden bedst muligt, overrepræsenteres tidligere arbejdsløse, idet der er en sammenhæng mellem hvem, der har været arbejdsløse i et tidligere kvartal og hvem, der er det i referencekvartalet. Hensigten er at få fat i en tilstrækkelig stor nok gruppe arbejdsløse til, at man kan lave nuancerede analyser af den. Der korrigeres for denne overrepræsentation i de endelige opregninger af tallene. Ved opregning af resultaterne korrigeres derudover for forhold som befolkningens sammensætning fordelt på køn, alder, registreret ledighed, indkomst, socioøkonomisk status, uddannelse, indvandreroplysninger og region.

Korrektion

De månedlige tal publiceres som tre måneders glidende gennemsnit, hvor måneden der publiceres på, er den midterste måned i gennemsnittet. Gennemsnittet på de tre måneder inkluderer et forecast, dvs. en prognose for den sidste måned. Tallene for den sidste forecastede måned vil blive endeligt indsamlet en måned efter, hvorfor tallene vil blive ændret. Slutteligt vil tallene blive revideret i forhold til kvartalstallene, når disse publiceres. Se mere i notatet om den månedlige arbejdskraftundersøgelse.