Gå til sidens indhold

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Tine Cordes
39 17 34 07

tco@dst.dk

Hent som PDF

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Arkiv

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse (AKU) supplerer kvartalsundersøgelsen med månedlige tal for befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse er påbegyndt i oktober 2013. Tidsserien er blevet ført tilbage til januar 2007 og vil i Eurostats databaser også revideres tilbage til 2007.

Undersøgelsen følger med kvartalsundersøgelsen den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO's retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indhold

Publiceringen af den månedlige Arbejdskraftundersøgelse samt de tilhørende månedlige statistikbanktabeller suspenderes og opdateres ikke fra og med offentliggørelsen for januar 2022, indtil en ny metode til beregning af de månedlige tal er udviklet. Den nye metode til opgørelse af den månedlige Arbejdskraftundersøgelse forventes udviklet i løbet af 1. halvår 2022, hvorefter publiceringen genoptages til september, når der offentliggøres tal for august 2022.

Store dele af samfundet blev lukket ned som følge af COVID-19 i midten af marts 2020 og igen midt i december 2020. Både selve nedlukningen og de foranstaltninger, der blev sat i værk for at afbøde virkningerne af nedlukningen, påvirkede arbejdsmarkedet meget kraftigt, herunder både beskæftigelsen og ledigheden. COVID-19 kan derudover have påvirket respondentsammensætningen i dataindsamlingen til Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), og det udestår at analysere, om der er behov for metodemæssigt at korrigere for en eventuel skævhed på tallene under COVID-19.

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse belyser den 15-74 årige befolknings tilknytning til arbejdsmarkedet. Den fokuserer primært på tal for arbejdsløshed og beskæftigelse. Disse tal publiceres på undergrupperne køn og aldersgrupperne 15-24 år og 25-74 år.

Grundet en mindre stikprøve og dermed øget usikkerhed, dannes den månedlige arbejdskraftundersøgelse på baggrund af et tre måneders glidende gennemsnit med to indsamlede måneder og et forecast for den sidste måned.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Den månedlige Arbejdskraftundersøgelse er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, og tallene bliver opregnet med registerbaseret hjælpeinformation.

Undersøgelsen dannes på grund af det sparsomme datagrundlag som et tal baseret på et glidende gennemsnit for 3 måneder, hvor sidste datapunkt indeholder et forecast. Metoden med 3 måneders glidende gennemsnit betyder også, at man bør sammenligne tre måneder tilbage, for at kunne få en retvisende udvikling.

Tallene bliver reviderede to gange, idet forecastet først bliver erstattet med indsamlet data, og til sidst benchmarket mod kvartals AKU.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Den månedlige AKU er et supplement til den kvartalsvise AKU. Grundet den mindre stikprøvestørrelse i den månedlige AKU udgives der kun aggregerede serier på beskæftigelse og ledighed opdelt på køn og aldersgrupperne 15-24 år og 25-74 år. Månedstallet giver således en hurtig løbende opdatering på udviklingen i ledighed og beskæftigelse. Månedstallene anvendes af mange bruger, brugere, fx ministerier, internationale orgnisationer og journalister, men hovedsageligt af Eurostat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den månedlige Arbejdskraftundersøgelsen har en god kvalitet og er en markant kvalitetsforbedring sammenlignet med de tidligere publicerede månedstal fra Eurostat.

Grundet den lavere stikprøvestørrelse og manglen på overlap mellem måneder, er kvaliteten også lavere på månedstallene sammenlignet med kvartalstallene. Derfor publiceres der kun på udvalgte hovedtal for beskæftigelsen og ledigheden opdelt på køn og aldersgrupperne 15-24 år og 25-74 år.

Den registerbaserede ledighed publiceres sammen med den månedlige AKU, hvorved eventuelle forskelle kan adresseres.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres i slutningen af måneden efter referencemånedens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

I Eurostat figurerer månedstal for AKU tilbage til 1983. Det er dog først fra januar 2008, at den herværende månedsstatistik er gældende. Dette konstituerer et brud, som man skal være opmærksom på ved lange tidsserier.

Der leveres hver måned data til EU's statistikbureau Eurostat, hvor data for samtlige EU lande kan findes. Man skal være opmærksom på, at det ikke er alle lande, som producerer månedstal på samme måde.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Forskellen mellem AKU-ledighed og den registerbaserede ledighedsstatistik beskrives på Arbejdsløshed.

Derudover kan tallene findes i Statistikbanken (Tabel AKU100M og AKU101M).

Arbejdskraftundersøgelsen har desuden tre emnesider på DST's hjemmeside: Tilknytning til Arbejdsmarkedet, Beskæftigelse og Arbejdsløshed

Al data leveres til EU's statistikbureau, Eurostat, hvor data for samtlige EU lande kan findes.

Læs mere om tilgængelighed