Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Daniel F. Gustafsson
39 17 35 89

dfg@dst.dk

Hent som PDF

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse belyser den 15-74-årige befolknings tilknytning til arbejdsmarkedet. Her opdeles befolkningen i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken opdeles yderligere i to grupper: beskæftigede og arbejdsløse (AKU-ledige).

Indholdsbeskrivelse

I Arbejdskraftundersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus. Befolkningen opdeles i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken opdeles yderligere i to grupper: beskæftigede og arbejdsløse (AKU-ledige). Værnepligtige betragtes som beskæftigede.

Der offentliggøres tal for ledighedsprocent, beskæftigelsesfrekvens og erhvervsfrekvens - sæsonkorrigeret og ikke sæsonkorrigeret. Tallene offentliggøres i Statistikbanken samtidig med den registerbaserede ledighed omkring en måned efter referencemånedens afslutning. AKU-stikprøven er i udgangspunktet designet til at kunne bruges på kvartalsbasis, derfor er stikprøven for lille til at danne meningsfulde underopdelinger på eksempelvis køn og alder.

Offentliggørelsen består af tre indikatorer - alle sammen afgrænsede til aldersgruppen 15-74: - Ledighedsprocent: Antallet af ledige, divideret med arbejdsstyrken (som udgøres af summen af ledige og beskæftigede). Benyttes som udtryk for de ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, udgøres af personer der ikke har et arbejde, aktivt søger arbejde og kan starte inden for kort tid. - Beskæftigelsesfrekvens: Antallet af beskæftigede divideret med befolkningen. Udtrykker hvor stor en andel af befolkningen er i beskæftigelse. - Erhvervsfrekvens: Arbejdsstyrken divideret med befolkningen. Angiver hvor stor en del af befolkningen der er på arbejdsmarkedet, uanset om de er beskæftigede eller ledige.

Spørgeskema.pdf

Grupperinger og klassifikationer

Befolkningen opdeles i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken opdeles yderligere i to grupper: beskæftigede og arbejdsløse (AKU-ledige). Værnepligtige betragtes som beskæftigede. Svarpersonernes placering i disse grupper sker på baggrund af deres erhvervsmæssige status efter fastlagte EU-definitioner og anbefalinger fra den internationale arbejdsorganisation (ILO).

Beskæftigede er personer, der har arbejdet mindst én betalt time i referenceugen, eller som er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som beskæftigede.

Arbejdsløse (AKU-ledige) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen. Aktiv jobsøgning omfatter bl.a. kontakt med et Jobcenter, henvendelser til arbejdsgivere, kontakt til venner, slægtninge, fagforeninger eller læsning og evt. besvarelse af annoncer. Ansøgninger om tilladelse, støtte eller konkrete aktiviteter som søgning efter lokaler mv. for at etablere sig som selvstændig, regnes også som aktiv søgning.

Øvrige personer kategoriseres uden for arbejdsstyrken.

Studerendes arbejdsmarkedsstatus følger også disse definitioner. Dvs. at studerende, der fx er jobsøgende og kan tiltræde et nyt arbejde inden for 14 dage, i AKU vil blive defineret som AKU-ledige.

Personer i den månedlige Arbejdskraftundersøgelse klassificeres hverken efter stilling, erhverv eller uddannelse, hvorfor dette ikke er relevant.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Person/Individ: Arbejdskraftundersøgelsen indsamles på individniveau for 15-74-årige

Arbejdsmarkedsstatus: I Arbejdskraftundersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus.

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse bygger på data indsamlet til den kvartalsvise AKU. Derfor deler de to undersøgelser også begreber og terminologi. Alle personer interviewes om en bestemt referenceuge. Alle spørgsmål om arbejde, arbejdstid, arbejdsløshed m.m. vedrører denne bestemte uge.

AKU-ledige: Arbejdsløse (AKU-ledige) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen. Aktiv jobsøgning omfatter bl.a. kontakt med et Jobcenter, henvendelser til arbejdsgivere, kontakt til venner, slægtninge, fagforeninger eller læsning og evt. besvarelse af annoncer. Ansøgninger om tilladelse, støtte eller konkrete aktiviteter som søgning efter lokaler mv. for at etablere sig som selvstændig, regnes også som aktiv søgning.

Beskæftigede: Beskæftigede er personer, der har arbejdet mindst én betalt time i referenceugen, eller som er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som beskæftigede.

Enheder

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse bygger på data indsamlet til den kvartalsvise AKU. Den danske AKU opererer med individer som den statistiske enhed, hvor mange andre europæiske lande operere med husstanden som den statistiske enhed, og heraf afleder de individrelaterede variable såsom arbejdsmarkedsstatus, arbejdstid etc.

Alle personer interviewes om en bestemt referenceuge. Alle spørgsmål om arbejde, arbejdstid, arbejdsløshed m.m. vedrører denne bestemte uge.

Arbejdsmarkedsstatus: I Arbejdskraftundersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus. Arbejdsmarkedsstatus omhandler hvorvidt personer er beskæftigede, ledige eller uden for arbejdsstyrken, mens beskæftigelsesstatus omhandler hvorvidt man er lønmodtager, selvstændig, medhjælpende ægtefæller og lignende.

Population

Målpopulationen er personer bosiddende i private husholdninger i Danmark, i alderen 15-74 år.

Geografisk dækning

Danmark. Der afgrænses ikke efter geografisk arbejdssted, hvorfor personer i undersøgelsen kan arbejde i andre lande end Danmark.

Tidsperiode

Alle tidsserier starter i januar 2008.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik

Måleenhed

Måleenheden er procent. For ledighedens vedkommende er måleenheden procent af arbejdsstyrken, for beskæftigelsesfrekvens og erhvervsfrekvens er måleenheden procent af befolkningen i alderen 15-74.

Referencetid

01-04-2024 - 30-04-2024

Hyppighed

Månedlig

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamlingshjemmel: Lov om Danmarks Statistik §6.

Arbejdskraftundersøgelsen følger persondataforordningens og databeskyttelseslovens retningslinjer for behandling af oplysninger. Alle ansatte med tilknytning til AKU, skal forud for påbegyndelse af arbejdet underskrive en fortrolighedserklæring.

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse hører under EU's rammeforordning nr. 2019/1700 (IESS) af 10. oktober 2019 om stikprøvebaserede person- og husstandsundersøgelser, efterfølgende Implementeringsretsakt 2019/2240 af 16. december 2019 om arbejdskraftundersøgelser og Implementeringsretsakt 2019/2241 af 16. december 2019 om månedlig arbejdsmarkedsstatistik.

Definitionerne i Arbejdskraftundersøgelsen følger retningslinjerne, der er fastsat af ILO. Operationaliseringen af disse definitioner foretages af Eurostat, der koordinerer den fælles europæiske Labour Force Survey (LFS), som AKU er en del af. Operationaliseringerne er således anbefalet af ILO og Eurostat.

ILO's/Eurostats definitioner.

Indberetningsbyrde

Der beregnes ikke respondentbyrde.

Øvrige oplysninger

Yderligere dokumentation vedr. den kvartalsvise Arbejdskraftundersøgelse.