Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Tine Cordes
39 17 34 07

tco@dst.dk

Hent som PDF

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Store dele af samfundet blev lukket ned som følge af COVID-19 i midten af marts 2020 og igen midt i december 2020. Både selve nedlukningen og de foranstaltninger, der blev sat i værk for at afbøde virkningerne af nedlukningen, påvirkede arbejdsmarkedet meget kraftigt, herunder både beskæftigelsen og ledigheden. COVID-19 kan derudover have påvirket respondentsammensætningen i dataindsamlingen til Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), og det udestår at analysere, om der er behov for metodemæssigt at korrigere for en eventuel skævhed på tallene under COVID-19.

Se Nyt fra Danmarks Statistik mht. tallene for november 2021.

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse belyser den 15-74 årige befolknings tilknytning til arbejdsmarkedet. Den fokuserer primært på tal for arbejdsløshed og beskæftigelse. Disse tal publiceres på undergrupperne køn og aldersgrupperne 15-24 år og 25-74 år.

Grundet en mindre stikprøve og dermed øget usikkerhed, dannes den månedlige arbejdskraftundersøgelse på baggrund af et tre måneders glidende gennemsnit med to indsamlede måneder og et forecast for den sidste måned.

Indholdsbeskrivelse

I Arbejdskraftundersøgelsen er hoved variablen personernes arbejdsmarkedsstatus.

Befolkningen opdeles i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken opdeles yderligere i to grupper: beskæftigede og arbejdsløse (AKU-ledige). Værnepligtige betragtes som beskæftigede.

Svarpersonernes placering i disse grupper sker på baggrund af deres erhvervsmæssige status efter nogle fastlagte EU-definitioner og anbefalinger fra den internationale arbejdsorganisation (ILO). Alle personer interviewes om deres forhold til arbejdsmarkedet en bestemt uge (reference uge). Alle spørgsmål om arbejde, arbejdstid, arbejdsløshed m.m. vedrører den bestemte uge.

Stikprøven er baseret på en månedlig stikprøve på 7-8.000 danskere i alderen 15-74 år.

Arbejdskraftundersøgelsens spørgeskema.

Grupperinger og klassifikationer

Befolkningen opdeles i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken opdeles yderligere i to grupper: beskæftigede og arbejdsløse (AKU-ledige). Værnepligtige betragtes som beskæftigede.

Svarpersonernes placering i disse grupper sker på baggrund af deres erhvervsmæssige status efter nogle fastlagte EU-definitioner og anbefalinger fra den internationale arbejdsorganisation (ILO).

Beskæftigede er personer, der har arbejdet mindst én betalt time i referenceugen, eller som er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som beskæftigede.

Arbejdsløse (AKU-ledige) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen. Aktiv jobsøgning omfatter bl.a. kontakt med et Jobcenter, henvendelser til arbejdsgivere, kontakt til venner, slægtninge, fagforeninger eller læsning og evt. besvarelse af annoncer. Ansøgninger om tilladelse, støtte eller konkrete aktiviteter som søgning efter lokaler mv. for at etablere sig som selvstændig, regnes også som aktiv søgning.

Øvrige personer kategoriseres uden for arbejdsstyrken.

Studerendes arbejdsmarkedsstatus følger også disse definitioner. Dvs. at studerende, der fx er jobsøgende og kan tiltræde et nyt arbejde inden for 14 dage, i AKU vil blive defineret som AKU-ledige.

Personer i den månedlige Arbejdskraftundersøgelse klassificeres hverken efter stilling, erhverv eller uddannelse, hvorfor dette ikke er relevant.

Se feltet Begreber og definitioner

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Person/Individ: Arbejdskraftundersøgelsen indsamles på individniveau for 15-74-årige

Arbejdsmarkedsstatus: I Arbejdskraftundersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus.

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse bygger på data indsamlet til den kvartalsvise AKU. Derfor deler de to undersøgelser også begreber og terminologi. Alle personer interviewes om en bestemt referenceuge. Alle spørgsmål om arbejde, arbejdstid, arbejdsløshed m.m. vedrører denne bestemte uge.

Læs mere om Den månedlige arbejdskraftundersøgelse.

Beskæftigede: Beskæftigede er personer, der har arbejdet mindst én betalt time i referenceugen, eller som er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som beskæftigede.

AKU-ledige: Arbejdsløse (AKU-ledige) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen. Aktiv jobsøgning omfatter bl.a. kontakt med et Jobcenter, henvendelser til arbejdsgivere, kontakt til venner, slægtninge, fagforeninger eller læsning og evt. besvarelse af annoncer. Ansøgninger om tilladelse, støtte eller konkrete aktiviteter som søgning efter lokaler mv. for at etablere sig som selvstændig, regnes også som aktiv søgning.

Enheder

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse bygger på data indsamlet til den kvartalsvise AKU. Den danske AKU opererer med individer som den statistiske enhed, hvor mange andre europæiske lande operere med husstanden som den statistiske enhed, og heraf afleder de individrelaterede variable såsom arbejdsmarkedsstatus, arbejdstid etc.

Alle personer interviewes om en bestemt referenceuge. Alle spørgsmål om arbejde, arbejdstid, arbejdsløshed m.m. vedrører denne bestemte uge.

Arbejdsmarkedsstatus: I Arbejdskraftundersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus. Arbejdsmarkedsstatus omhandler hvorvidt personer er beskæftigede, ledige eller uden for arbejdsstyrken, mens beskæftigelsesstatus omhandler hvorvidt man er lønmodtager, selvstændig, medhjælpende ægtefæller og lignende.

Læs mere om Den månedlige arbejdskraftundersøgelse. samt mere om produktion, metode, revisioner og usikkerhed Metode-notat

Population

Populationen er den bosiddende befolkning i Danmark i alderen 15-74 år.

Geografisk dækning

Arbejdskraftundersøgelsen dækker alle personer i alderen 15-74 år med bosættelse i Danmark. De kan have et arbejde i enten Danmark eller udlandet, så længe de er bosat i Danmark.

Tidsperiode

Den månedlige AKU er blevet gennemført siden oktober 2013. Tidsserien går tilbage til januar 2007. I forbindelse med tilpasningen til den nye kvartalsvise opregning i 2019, er der dannet en ny brudfri tidsserie, der begynder i januar 2008.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik

Måleenhed

Måleenheden er antal personer (1000 personer). Af hensyn til diskretion afrundes alle offentliggjorte tal til hele tusinde. Der offentliggøres både i antal personer og i procent.

Referencetid

01-11-2021 - 30-11-2021

Hyppighed

Arbejdskraftundersøgelsens månedlige tal udkommer ultimo den efterfølgende måned sammen med den registerbaserede arbejdsløshed i Nyt fra Danmarks Statistik Arbejdsløsheden (md.).

Arbejdskraftundersøgelsens tal udkommer også kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik og der udgives en kvartals-Nyt i serierne Kvartal, Tema, Europæisk og en års-Nyt År.

Udgivelseskalender.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamlingshjemmel: Lov om Danmarks Statistik §6.

Arbejdskraftundersøgelsen følger persondataforordningens og databeskyttelseslovens retningslinjer for behandling af oplysninger. Alle ansatte med tilknytning til AKU, skal forud for påbegyndelse af arbejdet underskrive en fortrolighedserklæring.

Retsakt: Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet med senere tilføjelser. Den seneste nr. 545/2014.

Arbejdskraftundersøgelsen opfylder EU kommissionsforordning 377/2008 vedr. hvilke variable, der skal leveres.

Definitionerne i Arbejdskraftundersøgelsen følger retningslinjerne, der er fastsat af ILO. Operationaliseringen af disse definitioner foretages af Eurostat, der koordinerer den fælles europæiske Labour Force Survey (LFS), som AKU er en del af. Operationaliseringerne er således anbefalet af ILO og Eurostat.

ILO's/Eurostats definitioner.

Indberetningsbyrde

Der beregnes ikke respondentbyrde.

Øvrige oplysninger

COVID-19: Nedlukningen af samfundet fra midten af marts 2020 til slutningen af maj 2020 har trods forskellige hjælpeforanstaltninger betydet, at mange lønmodtagere har mistet deres job, og at selvstændige har måttet lukke deres virksomheder. I perioden fra 12. marts til 26. maj 2020 (begge dage inklusive) ophørte jobcentrene med at anvise job og med at kræve, at personer, der modtog dagpenge eller kontanthjælp, skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette gjorde sandsynligvis, at stigningen i antallet af AKU-ledige i 2. kvartal 2020 blev mindre end ellers, idet AKU-ledige alene omfatter personer, der svarer, at de ikke er beskæftigede, at de kan starte på et job med kort varsel, og at de har søgt arbejde.

Se Nyt fra Danmarks Statistik mht. ledighedstallene for november 2021.

AKU-ledigheden følger den internationale ILO-definition af ledighed, som siger, at ledige er personer, der ikke er beskæftigede og aktivt søger beskæftigelse og kan starte på et job inden for kort tid.

Læs mere om Den månedlige arbejdskraftundersøgelse.

Se i øvrigt den kvartalsvise arbejdskraftundersøgelses emnesider vedrørende arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed under Arbejde, løn og indkomst.

Derudover findes der yderligere dokumentation vedr. den kvartalsvise Arbejdskraftundersøgelse.