Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
39 17 31 88

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Byggeomkostningsindeks for boliger

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Byggeomkostningsindeks for boliger. Derudover indgår tallene i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Der kan endvidere abonneres på fremsendelse af postkort pr. e-mail. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik for Byggeomkostningsindeks for boliger.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i følgende tabeller:

  • BYG32: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, art og enhed (år)
  • BYG42: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks, art, enhed og tid (kvartal)
  • BYG52: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks, art, enhed og tid (år)

Historiske serier findes i følgende tabeller:

  • BYG4: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art (1986K4-2015K4)
  • BYG5: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art (1987-2015)

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet opbevares i registerform. Systemet til beregning af indeksene er opbygget, så det er muligt at skræddersy specialindeks efter brugerens behov. Grundstrukturen i systemet er SfB-Bygningsdeltavle, som er et internationalt anerkendt klassifikationssystem, der inddeler byggeriet i mindre bygningsdele- og konstruktioner. Inden for tavlens rammer er der rige muligheder for at skræddersy specialindeks. Det kan fx være:

  • Indeks for en særlig bygningsdel
  • Indeks for et enkelt af de to byggerier
  • Etablering af selvstændige indeks for andre bygningstyper end boliger, fx kontorbygninger og uddannelsesbygninger

Anden tilgængelighed

Byggeomkostningsindeks for boliger leveres kvartalsvist til Eurostat i henhold til EU-Rådets forordninger (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (EFT L 162 05.06.98) og 588/2001 af 26. marts 2001. Sidenhen har nye bestemmelser løbende introduceret er nye forhold, som snarligt samles og erstattes af Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) 2019/2152 af 27. november 2019.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistiks politik Informationssikkerhed og datafortrolighed.

Diskretionering og databehandling

Byggeomkostningsindeks for boliger offentliggøres udelukkende som aggregerede indeks, hvorfor diskretionering ikke er relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

En nærmere metodebeskrivelse findes i: "Bygge- og boligforhold, 2003:33" (Statistiske Efterretninger), "Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvartal 2003" og "Indeksberegninger i Danmarks Statistik".

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.