Gå til sidens indhold

Byggeomkostningsindeks for boliger

Sidst opdateret: 07-04-2021

Statistikken belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig. Byggeomkostningsindekset er blevet udarbejdet fra 1. kvartal 2003 og afløser Reguleringsindekset for boligbyggeri, som er udgivet siden 1987 og frem til 2. kvartal 2003. Fra og med 1. kvartal 2016 er både vægt- og indeksbasisåret ændret til 2015=100. Historisk har man opgjort byggeomkostninger siden 1920'erne, men disse er ikke sammenlignelige med nutidens bygeomkostningsindeks for boliger.

Indhold

Byggeomkostningsindekset for boliger indeholder et indeks for enfamiliehuse, et indeks for etageboliger samt et indeks for boliger generelt. Alle indeks er endvidere fordelt på otte fagindeks og seks bygningsdelindeks. Disse delindeks er som for de samlede byggeomkostningsindeks beregnet totalt og for hhv. materialer og arbejdsomkostninger.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Grundlaget for byggeomkostningsindekset for boliger er trekonkrete byggerier. Byggerierne er typiske for boligbyggeriet og er udvalgt på baggrund af en analyse af det aktuelle boligbyggeri. Omkostningerne i de tre byggerier udgør vægtene i byggeomkostningsindekset. Disse vægte anvendes til at sammenveje priser for omkostningskomponenterne. Til byggeomkostningsindeks for boliger anvendes der primært prisdata, som allerede er indsamlet af andre i Danmarks Statistik.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Indekset bruges til at prisregulere byggekontrakter og til at følge inflationsudviklingen inden for boligbyggeriet. Brugere af indeksene er byggeorganisationer, entreprenører, bygherrer, advokater, offentlige institutioner og EU.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Byggeomkostningsindeks for boliger dækker det typiske boligbyggeri i Danmark. De konkrete byggerier er udvalgt på baggrund af en analyse af det aktuelle boligbyggeri, primært ved hjælp af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Priserne for materialer og materiel indhentes primært fra Prisindeks for indenlandsk vareforsyning. Data til beregning af priserne for de samlede arbejdsomkostninger indhentes primært fra den kvartalsvise lønstatistik. Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvis, primo marts (4. kvartal), medio juni (1. kvartal), primo september (2. kvartal) og primo december (3. kvartal). Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Byggeomkostningsindeks for boliger er internationalt sammenligneligt med de europæiske landes byggeomkostningsindeks indberettet til Eurostat. Desuden kan indekset kædes og dermed sammenlignes med det tidligere byggeomkostningsindeks for boliger (2003=100) og Reguleringsindekset, der går tilbage til 1987.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Byggeomkostningsindeks for boliger. Derudover indgår tallene i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Der kan endvidere abonneres på fremsendelse af postkort pr. e-mail. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed