Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
39 17 31 88

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Byggeomkostningsindeks for boliger

Grundlaget for beregningen af byggeomkostningsindekset for boliger er byggeregnskabet for tre konkrete boligbyggerier. Disse byggerier er typiske for boligbyggerier i Danmark og er udvalgt på baggrund af en analyse af det aktuelle byggeri. Omkostningerne forbundet med opførelsen af de tre byggerier udgør vægtene i indekset og anvendes til at sammenveje priserne for omkostningskomponenterne til det endelige byggeomkostningsindeks.

Kilder

Til Byggeomkostningsindekset for boliger anvendes hovedsageligt data, som allerede er indsamlet til andre statistikker i Danmarks Statistik.

Priser for materialer og materiel indhentes primært fra Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PIV), hvortil priserne indsamles månedsvist blandt producenter og importører. Til byggeomkostningsindekset indhentes fra PIV omkring 950 materialepriser der tilsammen danner ca. 120 repræsentantmaterialer. Se statistikdokumentationen for Prisindeks for indenlandsk vareforsyning for mere herom. Derudover indsamles der årligt priser for materiel fra Byggecentrums prisdatabase - V&S-prisdata.

Priser for transport indhentes kvartalvist fra Producentprisindeks for tjenester, hvorfra der benyttes priser for vejgodstransport.

Priserne for de samlede arbejdsomkostninger indhentes fra Danmarks Statistiks kvartalsvise implicitte lønindeks. Priserne indhentes hvert kvartal, og er indsamlet i den midterste måned i kvartalet de vedrører. Se statistikdokumentationen for Lønindeks for den private sektor for en nærmere beskrivelse.

Vægtgrundlaget er baseret på tre konkrete boligbyggerier af forskellige type (et etagebyggeri, et frit-liggende enfamiliehus samt et rækkehus), der afspejler det faktiske boligbyggeri. Boligerne der tages udgangspunkt i, er udvalgt på baggrund af en analyse af faktisk opførte boliger i vægtreferenceperioden, primært på baggrund af oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggeregnskaberne for de tre byggerier er indhentet fra tre entreprenørvirksomheder af forskellig størrelse og geografisk beliggenhed. Ved bearbejdningen af byggeregnskaberne fra entreprenørerne har en rådgivende ingeniør med speciale i prissætning af byggerier været inddraget.

Indsamlingshyppighed

Primært månedligt og kvartalsvist. Enkelte priser indsamles årligt.

Priserne der indgår i beregningen af byggeomkostningerne for et pågældende kvartal, er så vidt muligt et gennemsnit af de gældende priser for den 15. i de tre måneder der indgår i kvartalet. Hvis der ikke foreligger prisoplysninger for den 15. i måneden, anvendes en passende dag tidligere på måneden, eller et gennemsnit af priserne for månedens første 15 dage. Denne pris betragtes i beregningen af indekset som repræsentativ for hele det pågældende kvartal.

Indsamlingsmetode

Priser på materialer stammer fra Producentprisindeks for indenlandsk vareforsyning (PIV) og indsamles via en digital indberetningsblanket på Virk, som sendes til udvalgte virksomheder. Til byggeomkostningsindekset indhentes fra PIV omkring 950 materialepriser, der tilsammen danner ca. 120 repræsentantmaterialer.

Priser for transport stammer fra Producentprisindeks for tjenester og indsamles ligeledes via en digital indberetningsblanket på Virk, som sendes til udvalgte virksomheder.

Arbejdsomkostninger indsamles til den kvartalsvise lønstatistik i Danmarks Statistik. Disse data indsamles som udtræk fra de indberettende virksomheders IT-systemer til lønadministration af deres ansatte på individniveau. For hovedpartens vedkommende er der tale om system-til-system indberetninger, hvor fx lønsystemerne indberetter data for deres kunder via store masseforsendelser direkte til Danmarks Statistik. Virksomheder som har deres eget selvudviklede lønsystem indberetter deres data selv, enten ved upload via en webapplikation eller ved at fremsende en krypteret fil via e-mail til en særskilt e-postkasse.

Nogle priser for materiel indsamles manuelt fra Byggecentrums prisdatabase - V&S prisdata.

Datavalidering

Den første datavalidering sker, når de indberettede priser indlæses i Danmarks Statistik. Her foretages der en automatisk test for usædvanlige ændringer og store udsving. De priser der overskrider en fastsat grænseværdi undersøges manuelt og accepteres kun, hvis de indberettende virksomheder kan redegøre for den usædvanlige udvikling.

På samme måde undersøges lønningerne første gang, når disse indlæses i Danmarks Statistik, og afvigelser sorteres fra.

Når alle priser er modtaget og indlæst i Danmarks Statistiks beregningssystem, genererer systemet en samlet liste, der inkluderer alle prisændringer, som igen kontrolleres manuelt. Den endelige validering af data er en kvalitetsmæssig vurdering af de beregnede indeks.

Databehandling

Byggeomkostningsindekset for boliger opgøres efter et hierarkisk system, hvor de indsamlede priser i første omgang inddeles i en række produktgrupper. Disse aggregeres efterfølgende til basisaggregater, på baggrund af hvilke der beregnes basispriser som geometriske gennemsnit. På baggrund af basispriserne beregnes basisindeks som udviklingen mellem basispriserne i to på hinanden følgende perioder. Basisindeksene er således det mest detaljerede indeksniveau. Basisindeksene sammenvejes efterfølgende på baggrund af Laspeyres type indeks formel til aggregerede delindeks, som endeligt sammenvejes til aggregerede totalindeks, som er det øverste niveau i indekshierarkiet.

Sammenvejningen fra enkeltpriser og hele vejen op til totalindeks sker på baggrund af såkaldte klassifikationskoder og vægte for de forskellige typer af boligbyggeri. Priserne der ligger til grund for beregningen af Byggeomkostningsindekset for boliger opdateres som udgangspunkt hvert kvartal, mens vægtene opdateres ca. hvert femte år.

Vægtgrundlaget for Byggeomkostningsindekset for boliger er baseret på byggeregnskaberne for tre byggerier af forskellig type: ét enfamiliehusbyggeri, ét rækkehusbyggeri og ét etageboligbyggeri. Byggerierne er udvalgt på baggrund af en analyse foretaget af Danmarks Statistik af det faktiske boligbyggeri, primært ved brug af BBR. Byggeregnskaberne for de tre byggerier er indhentet fra tre entreprenørvirksomheder af forskellig størrelse og geografisk beliggenhed. Ved bearbejdningen af byggeregnskaberne fra entreprenørerne har en rådgivende ingeniør med speciale i prissætning af byggerier været inddraget.

Byggeregnskaberne er bearbejdet på en sådan måde, at der for hver produktionsdel (fx montering af betonvægelement) er angivet, hvilke materialer (fx beton), materiel (fx byggekran) og hvilke byggefag (fx betonelementarbejde), der er involveret, og med hvilke omkostninger, hvilket danner udgangspunktet for de enkelte vægte. Udgifter til byggepladsindretning, drift af byggeplads og vinterforanstaltninger er fordelt proportionalt på de enkelte fag og bygningsdele.

Korrektion

Over tid sker der en vis udskiftning, af de varer, hvis priser indgår i beregningen af Byggeomkostningsindekset for boliger. Da de nye varer kan have en anden kvalitet end de varer der udgår, foretages der løbende kvalitetskorrektioner af disse.

Herudover foretages der ikke korrektioner af data udover, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.