Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jeppe Føge Jensen
3917 3867

jfj@dst.dk

Hent som PDF

Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner

Statistikken indeholder kommuner og regioners budgetter, foreløbige og endelige årsregnskaber samt deres balancer.

Indholdsbeskrivelse

Kommuner og regioner opgør budgetter, regnskaber og balancer efter en kontoplan, som er defineret i Budget- og regnskabssystemerne for kommuner og regioner. Statistikken følger samme kontoplan, så kommuners og regioners budgetterede og faktiske indtægter og udgifter er opdelt efter formål (funktion og gruppering), type (dranst), realøkonomisk art (art) og ejerforhold. Data er fordelt på de enkelte kommuner og regioner og er tilmed opgjort pr. indbygger. De foreløbige regnskaber offentliggøres dog kun samlet for hele landet.

Regnskaber og budgetter er opgjort både som brutto og netto, hvor brutto er kommunernes udgifter, mens netto er udgifterne fratrukket indtægterne (fx forældrebetaling eller statsrefusion). Netto afspejler belastningen af kommunernes økonomi, og brutto udtrykker forbruget i kommunerne.

Sammenligning over tid er dog i nogle tilfælde vanskeligt, fordi kommunernes kontoplan ændrer sig mellem årene, og opgaver derved kan flytte mellem funktioner. Sammenligning mellem kommunerne kan også være vanskelig, bl.a. fordi kommunerne kan have forskellig konteringspraksis. (Se mere under 5.1 Samlet præcision)

Statistikken over regnskaberne viser kommunernes afholdte udgifter og indtægter, mens budgetterne viser de forventede udgifter og indtægter i oktober året før regnskabsåret. Regnskaber og budgetter kan ikke sammenlignes, da fx konjunkturer, opgaver og byrdefordeling ofte ændrer sig i løbet af regnskabsåret.

Grupperinger og klassifikationer

Budgetter og regnskaber er baseret på Budget- og regnskabssystemerne for kommuner og regioner, som indeholder den autoriserede kontoplan og konteringsreglerne. Kontoplanens opbygning og de generelle konteringsregler og beskrivelse af de forskellige variable fremgår i kapitel 2, den autoriserede kontoplan i kapitel 3 og de særlige konteringsregler i kapitel 4.

I variablen "Art" er "I alt (netto)" indtægter og udgifter på art 1-4 og 6-9, mens "Bruttoudgifter" er indtægter og udgifter på art 1-6 og 9. Indtægter er modsat indtægter og udgifter på art 7-8.

Art 89 "Øvrige finansindtægter" fremgår ikke af den autoriserede kontoplan, men er finansindtægter (på hovedart 8), som ikke er konteret som art 86 "Statstilskud".

Danmarks Statistik modtager og offentliggør data i henhold til det detaljeringsniveau, som er specificeret i de autoriserede Budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner.

Konteringsreglerne til hhv. budget og regnskab er ikke identiske. I kommunernes budgetter er mindstekravet til specifikationsgraden på hovedkonto 7 og 8 undtagelsesvis fastsat til hovedfunktionsniveau med undtagelse af funktion 8.51.52. Danmarks Statistik har alligevel valgt at opgøre på funktionsniveau på hovedfunktionerne 7.62, 7.65 og 7.68, da der foreligger solidt datagrundlag herfor i indberetningerne fra kommunerne. Funktion 8.51.52 er den eneste funktion på hovedfunktion 8.51, så opgørelser på hovedfunktionen 8.51.00 er identiske med indberetninger på funktion 8.51.52. Der kan tilmed være andre variationer mellem budgetter og regnskaber fx på grupperingsniveau.

Sektordækning

Statistikken dækker de 98 danske kommuner og fem danske regioner.

Begreber og definitioner

Art i den autoriserede kontoplan: Realøkonomisk opdeling af udgifter og indtægter i den autoriserede kontoplan for hhv. kommuner og regioners regnskaber og budgetter. Art er en opdeling af hovedart (fx. løn, tjenesteydelser, overførsler til personer). Art går på tværs af formålsopdelingen (hovedkonto, funktion, gruppering).

Budget- og regnskabssystem for kommuner: Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for registrering af kommunernes økonomi. Reglerne er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeren med hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57. Budget- og regnskabssystemet omfatter to hoveddele. Dels en autoriseret kontoplan med tilhørende konteringsregler, og dels et sæt af form- og procedurekrav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse mv. Ved indberetning af budgetter og regnskaber til Indenrigs- og Boligministeriet eller Danmarks Statistik, må der ikke anvendes andre tekster til eksisterende funktioner.

Den kommunale kontoplan: Et kontonummersystem, hvor et samlet kontonummer består af 16 cifre samt to overskrifter (tekster). Disse overskrifter er altså bestanddele af den autoriserede kontoplan. 1. ciffer - hovedkonto, 2. og 3 ciffer - Overskrift - hovedfunktion, 4. og 5. ciffer - funktion, 6. ciffer - dranst, 7. ciffer - ejerforhold, 8, 9., 10. og 11. ciffer - omkostningssted, 12., 13 og 14. ciffer - gruppering, 15. og 16. ciffer - hovedart og art.

Dranst: Et kunstigt skabt begreb, bestående af de første to bogstaver fra hvert af ordene; drift, anlæg og status, dvs. om udgiften/indtægten er relateret til den løbende aktivitet (drift), konstruktion (anlæg) eller om der er tale om aktiver eller passiver (status). Se mere i budget- og regnskabssystemets afsnit 2.2.

Funktion i den autoriserede kontoplan: Formålsinddelingen i de autoriserede kontoplaner for hhv. kommunernes og regionernes regnskaber og budgetter. Funktioner er en opdeling af hovedfunktioner, om igen er en opdeling af hovedkonti. Funktion er samlet repræsenteret ved 1.-5. ciffer i kontoplanen.

Gruppering i den autoriserede kontoplan: Underinddeling af funktion i de autoriserede kontoplaner for kommuner og regioners regnskaber og budgetter. Gruppering er repræsenteret ved 12.-14. ciffer i kontoplanen.

Hovedkonto i den autoriserede kontoplan: Overordnet formålsinddeling i de autoriserede kontoplaner for hhv. kommunernes og regionernes regnskaber og budgetter. Hovedkonto er repræsenteret ved 1. ciffer i kontoplanen.

Nettodriftsudgifter for kommuner og regioner: Bruttoudgifter fratrukket indtægter fra både drift og statsrefusion.

Enheder

Kommuner og regioner.

Population

Danske kommuner og regioners budgetter og regnskaber.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2007 og frem, dvs. perioden efter den seneste kommunalreform. Ældre tidsserier findes i statistikbanken under arkiv (se under rækken med tabeller).

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Tabellerne er opgjort i løbende priser (1.000 kr.) og pr. indbygger, løbende priser (kr.).

Referencetid

Budgetter: 01-01-2024 - 31-12-2024

Regnskaber og balancer: 01-01-2023 - 31-12-2023

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamlingshjemlen fremgår af hhv. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.. Yderligere information om kommuner og regioners indberetningsforpligtelse fremgår i Budget- og regnskabssystemerne for kommuner og regioner.

Indberetningsbyrde

Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde. Data indsamles af kommunernes og regionernes egne økonomisystemer.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger findes på statistikkens emneside eller kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.