Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Magnus Jeppesen
39 17 34 11

mnj@dst.dk

Hent som PDF

Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner

Statistikkerne har stor præcision, da kommunerne og regionerne indberetter alle oplysningerne og der ikke foretages beregninger af værdier. Der foretages tilmed kun i særlige tilfælde revisioner af offentliggjorte tal. Tallene skal dog anvendes med forbehold for, at opgørelsesmetoderne af budgetter og regnskaber kan variere både på tværs af kommuner/regioner samt over tid.

Samlet præcision

Statistikken er baseret på udtræk af kommunernes og regionernes budgetter og regnskaber, og der foretages grundig fejlsøgning for at sikre konsistens med kontoplanen. Tallene skal dog anvendes med forbehold for, at opgørelsesmetoderne af budgetter og regnskaber kan variere både på tværs af kommuner/regioner samt over tid. Kommuner/regioner kan fx benytte forskellige opgørelsesmetoder, som kan medføre, at sammenlignelige udgifter placeres på forskellige funktioner/grupperinger. Tilmed foretages der ændringer til kontoplanen. Det kan fx være, at en funktion splittes op og defineres anderledes, hvormed udviklingen for den funktion ikke er sammenlignelig over tid. Ændringer i hhv. kommunernes og regionernes kontoplaner er beskrevet i en række orienteringsskrivelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Usikkerheden er væsentlig større for de foreløbige regnskaber, som ikke er færdige regnskabstal, men et øjebliksbillede fra daværende tidspunkt og tilmed ikke er udsat for samme grundige datavalidering som budgetter, endelige regnskaber og balancer.

Hverken budgetter, foreløbige og endelige regnskaber eller balancer bliver revideret. Senere rettelser kan dog forekomme, hvis der opdages fejl i data eller databehandlingen.

Nogle regnskabsposter skønnes mere ’sikre’ end andre. Dette kan fx skyldes, at de afspejler refusionsordninger og at der derfor kan være en ministeriel interesse i dem. Sammenfattende skønnes:

  • Kommunernes hovedkonto 5 (Sociale opgaver og beskæftigelse) at være af høj kvalitet

  • Kommunernes hovedkonto 1 (Forsyningsvirksomheder) og hovedkonto 6 (Fællesudgifter og administration) at være af rimelig kvalitet

  • Regionernes hovedkonto 1 at være af meget høj kvalitet.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikken dækker hele målpopulationen. Samtlige kommuner og regioner skal indberette deres budgetter og regnskaber (med undtagelse af de foreløbige regnskaber), og manglende budgetter/regnskaber må derfor ikke forekomme. Ved blanke eller ubrugelige observationer eller datasæt kontaktes kommunen eller regionen, så rettede data kan fremsendes.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken er baseret på udtræk af kommunernes og regionernes budgetter og regnskaber, og der foretages grundig fejlsøgning for at sikre konsistens med kontoplanen. Tallene skal dog anvendes med forbehold for, at opgørelsesmetoderne af budgetter og regnskaber kan variere både på tværs af kommuner/regioner og over tid.

Usikkerheden er væsentlig større for de foreløbige regnskaber, som ikke er færdige regnskabstal, men et øjebliksbillede fra daværende tidspunkt og tilmed ikke er udsat for samme grundige datavalidering som budgetter, endelige regnskaber og balancer.

Tallene bliver ikke revideret. Senere rettelser kan dog forekomme, hvis der bliver opdaget fejl i data eller databehandlingen.

Nogle regnskabsposter skønnes mere ’sikre’ end andre. Dette kan fx skyldes, at de afspejler refusionsordninger og at der derfor kan være en ministeriel interesse i dem.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Foreløbige tal offentliggøres i separate tabeller i Statistikbanken.

Hverken budgetter, foreløbige og endelige regnskaber eller balancer bliver revideret. Senere rettelser kan dog forekomme, hvis der opdages fejl i data eller databehandlingen. Disse rettelser vil slå igennem i statistikken som enten ekstraordinære rettelser eller i forbindelse med planlagte opdateringer af statistikken. Se samtlige rettelser siden 2021.