Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Magnus Jeppesen
39 17 34 11

mnj@dst.dk

Hent som PDF

Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner

Data bliver leveret årligt fra kommunernes og regionernes egne økonomisystemer. Der foretages omfattende fejlsøgning for at sikre konsistens med kontoplanen. De foreløbige regnskaber er udsat for mindre fejlsøgning end både budgetter, de endelige regnskaber og balancer.

Kilder

Data bliver leveret fra kommunernes og regionernes egne økonomisystemer.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data modtages elektronisk som et udtræk fra kommunernes og regionernes økonomisystemer.

Datavalidering

Der foretages fejlsøgning for at sikre konsistens med og korrekt brug af kontoplanen. Reglerne i kontoplanen ajourføres flere gange årligt i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets orienteringsskrivelser til henholdsvis kommuner og regioner. Derudover sammenholdes årets regnskab for de enkelte kommuner og regioner med forrige år, hvor både absolutte og relative ændringer vurderes. Samtlige kommuner og regioner fejlsøges. I flere tilfælde indebærer det kontakt med kommuner og regioner for at rette eller validere oplysningerne.

Kun mindre fejl medfører ikke kontakt til de relevante kommuner og regioner, men rettes derimod af Danmarks Statistik. Data sendes inden offentliggørelsen til samarbejdspartnere hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner, som påpeger mistænkeligheder. Danmarks Statistik følger op på disse bl.a. ved kontakt til de relevante kommuner og regioner.

De foreløbige regnskaber er udsat for mindre omfangsrig datavalidering. Her tages der kun kontakt til kommuner og regioner ved manglende indberetning eller alvorlige fejl i indberetningen.

Databehandling

Danmarks Statistik foretager som udgangspunkt ikke opregning, korrektion for bortfald o. lign. ved manglende data.

Beregningerne af pr. indbygger, løbende priser (kr.) benytter befolkningstal fra statistikbanken tabel FOLK1A, dog BEV607(https://Statistikbanken.dk/BEV607) for regnskaber i 2007 og BEV1A07(https://Statistikbanken.dk/BEV1A07) for budgetter 2007-2008. For regnskabstal benyttes befolkningstal for 3. kvartal i regnskabsåret (dvs. pr. 1. juli), mens der for budgetterne benyttes befolkningstal for 4. kvartal fra året inden budgetåret (dvs. 1. oktober), dog 1. januar i budgetåret i 2007 og 2008. Bemærk, at beløbene pr. indbygger er opgjort i hele kroner.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der er beskrevet under datavalidering og databehandling.