Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Magnus Jeppesen
39 17 34 11

mnj@dst.dk

Hent som PDF

Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner

Sammenligneligheden hæmmes af, at opgørelsesmetoderne af budgetter og regnskaber kan variere både på tværs af kommuner/regioner og over tid, samt at der foretages løbende ændringer til kontoplanerne. Derudover er der et markant databrud i 2007.

International sammenlignelighed

Der findes ingen anden international sammenlignelig statistik. De danske kommunale og regionale regnskaber bliver viderebehandlet før levering til bl.a. Eurostat, hvilket gør det svært at sammenligne disse data med primærdata.

Sammenlignelighed over tid

Danmarks Statistik har indsamlet de kommunale og amtslige/regionale regnskaber siden 1977 og budgetter siden 1990. Der er et markant databrud i 2007 i forbindelse med kommunalreformen, som betyder at perioden frem til og med 2006 og er svær at sammenligne med periode fra og med 2007.

Derudover skal tallene anvendes med forbehold for, at:

  • opgørelsesmetoderne af regnskaberne kan variere over tid.

  • der foretages løbende ændringer til kommuner og regioners kontoplan. Fx blev hovedfunktionen 5.32 Tilbud til ældre og handicappede i 2018 opdelt i 5.30 Tilbud til ældre og 5.38 Tilbud til handicappede i kommunernes regnskaber og budgetter. I regionernes regnskaber og budgetter blev funktionen 1.10.01 Sygehuse opdelt i 1.10.01 Somatiske sygehuse og 1.10.02 Psykiatriske sygehuse i 2019.

Sammenhæng med anden statistik

Kvartalsvise regnskaber for kommuner og regioner: De kvartalsvise opgørelse af kommuner og regioners finansielle aktiver og passiver adskiller sig generelt ved ikke at være endelige data, at de kun offentliggøres på landsplan og på et mindre detaljeret niveau end de endelige årsregnskaber.

Kommuner og regioners årsregnskaber og -budgetter: Sammenligneligheden mellem budgetter og årsregnskaber besværliggøres af, at senere ekstra-bevillinger ikke indgår i opgørelsen af budgetterne. Budgetterne er de først vedtagne budgetter. Enheder, population, variabler mv. er dog de samme og er baseret på Budget- og regnskabssystemerne for kommuner og regioner. Der er tilmed mindre forskelle på konteringsreglerne af hhv. budgetter og regnskaber jf. afsnit 2.2 Grupperinger og klassifikationer. Kommunale regnskaber og nøgletal for kommuneregnskaber. Nøgletal for kommuneregnskaber er baseret på de kommunale regnskaber og er derfor sammenlignelige med kommunernes regnskaber, omend nøgletallene er opgjort pr relevant bruger af en ydelse. Fx folkeskoleudgifter pr. folkeskoleelev, ældreudgifter pr. indbygger over 64 år.

Kommuners og regioners årsregnskaber og offentlig forvaltning og service: Kommuner og regioner indgår i årsopgørelserne af offentlig forvaltning og service. Kommuner og regionernes indtægter og udgifter i de to opgørelser er ikke sammenlignelige, da statistikken over offentlig forvaltning og service er konsolideret mellem sektorer, mens kommune og regioners regnskaber er konsolideret med budget- og regnskabssystem for kommuner og regioner.

Kommuner og regioners årsregnskaber og budgetter og kultur- og socialstatistikken: Dele af regnskaberne og budgetterne er kilde til andre statistikker i Danmarks Statistik (Kulturbevillinger og Udsatte børn og unge). Disse opgørelser er sammenlignelige med de samlede opgørelser af regnskaber og budgetter.

Intern konsistens

Data stammer fra hver enkel kommune og region, så der er intern konsistens.