Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning før skolestart

Statistikken er en årlig opgørelse af antal indskrevne børn og antal ansatte med pædagogiske opgaver målt i fuldtidsenheder i kommunale og selvejende daginstitutioner samt den kommunale dagpleje. Statistikken opgør også normeringer som forholdet mellem børn og ansatte målt i fuldtidsenheder. Statistikken følger anbefalinger fra arbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe sammensat af sektorens interessenter. Børn og personale i private institutioner er ikke med i statistikken.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken opgør antallet af børn og antallet af ansatte med pædagogiske opgaver målt i fuldtidsenheder, samt normeringerne for børnepasning målt som forholdet mellem de to.

Opgørelsen i fultidsenheder (også kaldet fuldtidsækvivalenter) indebærer, at et barn eller personale i en institution i et år på fuldtid tæller som en fultidsenhed, mens fx et barn eller personale på halvtid tæller som 0,5 fuldtidsenhed.

De såkaldte normeringer viser ikke den direkte tid som personalet anvender med børnene i daginstitutionen – også kendt som “ansigt-til-ansigt” tid – da statistikken er en bruttoopgørelse af den kommunale ressourcetildeling på børnepasningsområdet. Dog medregnes fx overordnede ledere (ledere for ledere) ikke i antallet af ansatte, mens pædagogiske ledere og mellemledere indgår.

Statistikken giver et sammenligningsgrundlag for den kommunale ressourcetildeling på dagtilbudsområdet indtil børnene starter i skole. Statistikken omfatter pasningsordninger, som er defineret under Dagtilbudslovens afsnit 2: “Dagtilbud til børn indtil skolestart”, samt landsbyordninger efter Folkeskolelovens § 24a. Det betyder, at pasningsordningerne afgrænses til den kommunale dagpleje og kommunale og selvejende daginstitutioner fra 0 år til skolestart.

Statistikken opgøres for alle kommuner. De ansatte med pædagogiske opgaver på børnepasningsområdet opdeles i stillingskategorier og efter uddannelse, mens børnene opdeles efter alder samt typen af pasningstilbud. Normeringerne opdeles også efter typen af pasningstilbud.

Statistikken er opgjort efter pasningskommune, dvs. den kommune hvor daginstitutionen ligger og ikke efter den kommune, som børnene bor i.

Statistikken følger anbefalinger fra arbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe i 2014, hvor områdets interessenter blev inddraget. Det indebærer bl.a. at ansatte med pædagogiske opgaver i normeringsopgørelsen indeholder de pædagogiske ledere. Statistikken udkom i sin nye form første gang i 2017 med tal for 2015 og 2016.

Grupperinger og klassifikationer

Pasningstilbud (institutionstype): Dagpleje, Daginstitution 0-2 år og Daginstitution 3-5år.

Stillingskategori: Fra 2015-2018 er stillingskategori opdelt i: Dagpleje, pædagog, pædagogisk leder samt pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent. Fra 2019 er kategorien Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent blevet erstattet med fire nye kategorier, som er: Pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent, pædagogstuderende og pædagogisk assistent studerende.

Uddannelse: Fra 2015 til 2018 er uddannelse blevet opgjort i nedstående 9 kategorier: Pædagogisk assistent og grunduddannelse (PAU/PGU) Pædagog, professionsbachelor Pædagog, MVU (ekskl. professionsbachelor) Pædagogiske uddannelser uden nærmere angivelse Pædagogik, MVU Pædagogik, BACH, LVU og Ph.d. Ingen erhvervskompetencegivende uddannelse Anden uddannelse Uoplyst uddannelsesniveau

Fra 2019 tællingen opgøres uddannelse nu efter følgende seks kategorier: Pædagog uddannelse Pædagogisk assistent uddannelse Anden pædagogisk uddannelse Pædagogstuderende Pædagogisk assistentstuderende Ingen pædagogisk uddannelse

Geografisk opdeles statistikken efter kommuner.

Sektordækning

Børnepasningsområdet frem til skolestart.

Begreber og definitioner

Normering i børnepasningsstatistikken: Er det gennemsnitlige antal børn pr. voksne ansatte med pædagogiske opgaver (inklusiv ledere) i kommunerne.

Kommunal dagpleje: Kommunalt dagtilbud, hvor børnene bliver passet i et hjemligt miljø af en eller flere dagplejere. Kommunal dagpleje drives af kommunen.

Vuggestue: Daginstitution, hvor børn passes fra 0 år, til de starter i børnehave.

Børnehave: Daginstitution, hvor børn passes fra de rykker op fra vuggestue frem til skolestart.

Aldersintegreret institution: Daginstitution, hvor børn passes fra 0 år til skolestart.

Ansættelsesforløb i daginstitution: Perioden, hvor en ansat arbejder i en daginstitution, med et givet timetal om ugen. Ændring i timetal, uddannelse eller stilling vil medføre et nyt forløb.

Indmeldelsesforløb i daginstitution: Perioden, hvor et barn er indmeldt på en institution, med et givet timetal om ugen. Ændringer i timetal vil medføre et nyt forløb.

Oprykningsalder til børnehave: Den alder, som børn har, når de rykkes fra vuggestuetilbud til børnehavetilbud, når de er indmeldt i en aldersintegreret institution. Alderen er fastsat af kommunerne.

Kommunal daginstitution: Kommunalt ejet daginstitution målrettet børn i alderen 0 år og op til skolealderen. Omfatter både vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

Selvejende daginstitution: Selvejende daginstitution, der drives af en privat leverandør på baggrund af en indgået driftsaftale med kommunalbestyrelsen. Selvejende daginstitutioner er underlagt kommunalt tilsyn og modtager tilskud fra kommunen til dækning af institutionens udgifter.

Enheder

Børn og personale opgjort i fuldtidsenheder.

Population

Populationen udgøres dels af børn, der er tilknyttet børnepasning af børn fra 0 år indtil skolestart, i hhv. kommunal og selvejende institutioner samt kommunal dagpleje, og dels af pædagogisk personale, der varetager opgaverne med pasning af de tilmeldte børn. Både børn og personale er opgjort i fuldtidsenheder.

Geografisk dækning

Danmark, undtagen Christiansø, Færøerne og Grønland.

Tidsperiode

I sin nuværende form dækker statistikken tidsperioden fra 2015 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal.

Referencetid

Kalenderåret.

Hyppighed

Statistikken udgives årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6 og § 8.

Indberetningsbyrde

De fleste data til statistikken leveres automatiseret gennem en system-til-system løsning, hvorfor indberetningsbyrden er minimal.

For en mindre gruppe af selvejende institutioner, hvor de ansatte ikke aflønnes gennem hverken det kommunale system eller et eksternt lønsystem med aftale om automatiseret levering af data til Danmarks Statistik, foregår der en manuel indberetning på via Danmarks Statistiks hjemmeside.

Desuden deltager kommunerne aktivt i valideringsprocessen.

Øvrige oplysninger

Der er blevet tilført flere personale-ressourcer til daginstitutionerne i forbindelse med de corona-restriktioner, som i løbet af 2020 og 2021 har været gældende i daginstitutionerne. Herudfra må det forventes at normeringerne i kommunerne i 2020 og 2021 er påvirket heraf.

Stistikken kan ikke anvendes til at sige, i hvilket omfang kommunerne lever op til Aftale om minimumsnormeringer fra 2020. Det skyldes, at der politisk er aftalt en række korrektioner af Danmarks Statistiks opgørelse af normeringerne i forbindelsen med aftalen, som først er lovpligtigt fra 2024, og derfor først senere vil blive indfaset i beregningsmodellen. Omregnede normeringer efter loven for 2019 og 2020 kan findes i notatet: ”Omregnede normeringer på kommuneniveau”. I løbet af efteråret 2022 vil Børne- og Undervisningsministeriet også udgive omregnede normering for 2021-tællingen. Det vil fremgår af Dagtilbudsportalen.

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside om Børnepasning eller fås ved henvendelse til kontoret.