Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jens Bjerre
39 17 36 77

jbe@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning før skolestart

Der findes statistik om børnepasning tilbage til 1943. Fra 1975 opgøres antal indskrevne børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-6 år. Frem til 2004 var måletidspunktet for statistikken et tidspunkt i foråret, men fra og med 2004 er det 1. oktober. Fra og med 2015 måles børn og personale i fuldtidsenheder over et år. Det giver et lavere antal børn og personale i forhold til før 2015. Tal fra før 1983 kan findes i statistiske årbøger, mens tal fra 1983 og frem findes i Statistikbanken. Statistik over børnepasning udarbejdes i flere lande, dog ikke efter fælles retningslinjer.

International sammenlignelighed

Der udarbejdes statistikker om børnepasning i en lang række lande. Statistikken er dog ikke underlagt fælles internationale retningslinjer hvilket betyder at nationale metoder kan variere fra land til land.

Sammenlignelighed over tid

Danmarks Statistik har opgjort antal børn og personale målt i fultidsenheder og normering i kommunale og selvejende daginstitutioner i sin nuværende form siden 2015. Fra 2022 opgøres normeringen både på kommunalt niveau og på forældrebestyrelsesniveau. Danmarks Statistik har imidlertid udgivet statistik om daginstitutioner helt tilbage til 1943, men her blev børn og personale ikke regnet som fuldtidsenheder.

Statistikken i 2015 og 2016 er kun offentliggjort for 78 kommuner, da Danmarks Statistik vurderede af kvaliteten af data fra de resterende 20 kommuner ikke var tilstrækkeligt. Fra 2017 og frem dækker statistikken alle 98 kommuner.

Der kan være forskelle i oprykningsalderen på tværs af kommuner og over tid. Ændringer i oprykningsalderen kan medføre at flere eller færre børn end tidligere indgår i 0-2 og 3-5 års grupperne, hvilket kan påvirke sammenligneligheden.

Tilgangen til opgørelse af børn og personale er siden 2015 hvert år blevet udviklet og præciseret for at kunne give så gode opgørelser som muligt. I 2021 indeholdt den udvikling blandt andet fraregning af børn som var indskrevet som skolebørn. I 2022 skulle DST udgive statistikkerne på et nyt detaljeringsniveau (forældrebestyrelsesniveau), derfor blev udviklingsarbejdet og præciseringen underlagt et større fokus. Udviklingen medførte en præcisering af forældrebestyrelsestyper således at børn blev inddelt efter hvilken type anvisningsenhedstype, og deraf forældrebestyrelsestype, de gik i. Præciseringen kom som følge af et stort kvalitetsløft af Danmarks Statstiks institutionsregister som efter kvalitetsløftet kunne benyttes som baggrund for anvisningsenhedstype og forældrebestyrelsestype. Den nye detaljeringsgrad medførte også at personale kunne fordeles på forældrebestyrelsesniveau(daginstitution) i god kvalitet.

Sammenhæng med anden statistik

Danmarks Statistik udgiver en række statistikker, som benytter samme dataleverancer: - BOERN4: Institutioner og enheder efter område, pasningstilbud og ejerform - BOERN5: Indskrevne børn i fritidsordninger efter område, pasningstilbud, ejerform og alder - BOERN61: Personale i kommunale skolefritidsordninger efter område og stillingskategori - DAGTIL4: Modtagere af tilskud vedr. privat pasning og pasning af egne børn efter område, tilskudsart og berørte børn og familier.

Intern konsistens

Både børn og personale kan optræde i flere fagsystemer i løbet af et år. Danmarks Statistiks databehandling sørger for, at der er intern konsistens.