Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Jens Bjerre
39 17 36 77

jbe@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning før skolestart

Statistik for antal indskrevne børn i daginstitutioner, pædagogisk personale, normeringer samt daginstitutioner, offentliggøres i Statistikbanken under Børn og personale og Institutioner. Se mere på emnesiden for Børnepasning.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives en særskilt Nyt for denne statistik.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Borger/Husstande, familier og børn/Børnepasning i følgende tabeller: - BOERN1: Fuldtidsomregnet ansatte med pædagogiske opgaver efter område, stillingskategori, uddannelse og tid
- BOERN2: Fuldtidsomregnet indskrevne børn i institutioner og dagpleje efter område, pasningstilbud og tid
- BOERN3: Normeringer i institutioner og dagpleje efter område, pasningstilbud og tid - BOERN7: Normeringer i kommunale og selvejende forældrebestyrelser efter forældrebestyrelse og aldersgrupper

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Mikrodata findes i de 3 nedenstående grunddatatabeller: • BOERNFP (Børnepasning 0-5 årige – ansat personale): Denne grunddatatabel indeholder pseudonomiseret mikrodata, som ligger bag BOERN1 • BOERNFB (Børnepasning 0-5 årige – indskrevne børn): Denne grunddatatabel indeholder pseudonominiseret mikrodata, som ligger bag BOERN2 • • BOERNINS (Børnepasning 0-5 årige – institutionsregister): Denne grunddatatabel indeholder Danmarks Statistiks eget institutionsregister med aktive institutioner d. 3.10 i tællingsåret. Denne tabel kan benyttes til at koble børn og personale, men dog kun d. 3.10 i tællingsåret på daginstitutionsniveau. Det er muligt at koble børn og personale hele året på kommunalt niveau ved at bruge nøglevariablen DST_INSTNR.

Det er ikke muligt at beregne normeringstal i BOERN3 på daginstitutionsniveau, som ekstern bruger, ved bruge af de 3 tabeller. Det skyldes at BOERNINS kun kan benyttes til at koble børn og personale d. 3.10 i tællingsåret og ikke hele året ligesom.

Danmarks Statistik fraråder at institutionsregisteret benyttes til at forsøge at beregne børne-, personale- eller normeringsberegninger på anvisningsenhedsniveau. Det skyldes, at data valideres på kommunalt niveau og på daginstitutionsniveau og ikke på anvisningsenhedsniveau.

Tidligere års forbehold om ikke at beregne på daginstitutionsniveau er beskrevet yderligere i notatet ”Begrænsninger ved brug institutionsdata til kobling af børn og personale”

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et aggregeringsniveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der er udarbejdet et separat metodedokument tilknyttet statistikken for 2021: Beregningsnotat: Udarbejdelsen af mikrodata bag statistikbanktabellerne BOERN1-3”

Metoden beskriver normeringsberegningen på kommunalt niveau.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.