Gå til sidens indhold

Børnepasning før skolestart

Formålet med statistikken Børnepasning før skolestart i de kommunale og selvejende institutioner er at belyse omfanget af og ressourceforbruget til børnepasning i dagtilbud for børn under skolealderen til brug for sammenligning mellem kommunerne. Omfanget af børnepasning er belyst siden 1943, men i 2015 skiftede opgørelsesmetoden til fuldtidsenheder, således at det er muligt at opgøre såkaldte normeringer.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal indskrevne børn og antal ansatte med pædagogiske opgaver målt i fuldtidsenheder i kommunale og selvejende daginstitutioner, samt den kommunale dagpleje. Børn og personale i privatinstitutioner er ikke med i statistikken. Normeringstallet er en beregning af de samlede pasningsressourcer på både kommunalt og forældrebestyrelsesniveau set i forhold til antallet af børn, og beregnes for kommunale og selvejende daginstitutioner, ved at dividere antal børn med personale. Forældrebestyrelsesniveauet, betegnet som daginstitution, består af flere anvisningsenheder, der er samlet i en forældrebestyrelse. Både personale og børn omregnes til fuldtidsenheder og det er kun pædagogisk personale som pædagogiske ledere, pædagoger, assistenter, medhjælpere mv., der indgår i opgørelsen. Normeringstallet er opgjort som en bruttonormering, hvor personalets samlede opgaver som børnetid, forældresamtaler og udviklingsplaner indgår i opgørelsen, og der tages ikke højde for åbningstider. Hverken for børn eller for personale fratrækkes sygdom eller ferie, men for personalet foretages dog barselskorrektion. Vikarer indgår i normeringsberegningen. Centralt støttepersonale, som støttepædagoger, ressourcepædagoger og lign. samt pædagogisk personale, der varetager opgaver i.f.m. et obligatorisk læringstilbud eller sprogstimulering, indgår i normeringsberegningen. Pædagogisk personale ansat for kommunale midler til sociale normeringer, fx ekstra pædagogisk personale kommunen har tildelt, som følge af at daginstitutionen har særlige udfordringer, mange sårbare og udsatte børn eller lign., indgår også. Normeringen er beregnet på kommunalt niveau siden 2015 og fra 2022 udgives tillige normeringsberegningen på forældrebestyrelsesniveau. Statistikken følger anbefalinger fra arbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe sammensat af sektorens interessenter 2014.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Oplysninger om indskrevne børn og ansatte med pædagogiske opgaver modtages elektronisk fra de kommunale administrative systemer og private lønleverandører. Der foretages fejlsøgning af data, og kommunerne validerer deres data i dialog med Danmarks Statistik. Eventuelle fejl rettes i samråd med indberetter.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Ministerierne anvender statistikken til sammenligning af kommuners ressourcetildeling til børnepasning og til udvikling af politik på området. Fra 2022 vil kommunerne også kunne anvende statistikken til sammenligning på tværs af forældrebestyrelser i egen kommune. Interesseorganisationer, såsom BUPL, KL og FOLA anvender statistikken til at vurdere ressourcetildelingen og serviceniveauet på børnepasningsområdet. Data er indsamlet på baggrund af en aftale mellem Danmarks Statistik og Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Oplysningerne stammer fra kommunernes fagsystemer, og der foretages en grundig validering i samarbejde med kommunerne. Præcisionen kan påvirkes af fejl i kommunernes registreringer, og hvorvidt nøgler til fx at fordele personale på aldersgrupper i integrerede daginstitutioner er korrekt.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. ni måneder efter referenceårets afslutning, hvilket er i slutningen af september. Statistikken for 2022-data er dog udgivet 11 måneder efter referenceårets afslutning, som er i slutningen af november. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen, hvilket dog ikke gælder for 2022.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der findes statistik om børnepasning tilbage til 1943. Fra 1975 opgøres antal indskrevne børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-6 år. Frem til 2004 var måletidspunktet for statistikken et tidspunkt i foråret, men fra og med 2004 er det 1. oktober. Fra og med 2015 måles børn og personale i fuldtidsenheder over et år. Det giver et lavere antal børn og personale i forhold til før 2015. Tal fra før 1983 kan findes i statistiske årbøger, mens tal fra 1983 og frem findes i Statistikbanken. Statistik over børnepasning udarbejdes i flere lande, dog ikke efter fælles retningslinjer.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistik for antal indskrevne børn i daginstitutioner, pædagogisk personale, normeringer samt daginstitutioner, offentliggøres i Statistikbanken under Børn og personale og Institutioner. Se mere på emnesiden for Børnepasning.

Læs mere om tilgængelighed